Utfordrende atferd i et habiliteringsperspektiv

Habiliteringstjenestene får henvendelser om saker som er mer krevende enn man kan forvente at kommunene kan ha kompetanse og kapasitet til å klare å mestre på egen hånd. Saker som involverer vold av eller mot personer med utviklingshemning vil typisk være saker habiliteringstjenestene blir bedt om å bistå i. Vi har tatt turen til Stavanger for å høre hva seksjonsleder Bjørn Roar Vagle tenker om utagering og vold knyttet til personer med utviklingshemning.

Les mer

Bra i livet

NOU´en "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" har kommet (NOU-Norges offentlige utredning).

På konferansen "Bra i livet" får du svar på hvilke konsekvenser dette kan få for utviklingshemmede, deres familier og tjenesteytere.

Konferanse i Oslo, 27. og 28. oktober 2016

Les mer

Løft 1 - Selvbestemmelse og rettssikkerhet

NOU 2016: 17 «På lik linje» inneholder åtte løft om å realisere rettigheter for personer med utviklingshemming. I løpet av åtte dager skal vi presentere alle åtte løftene. Først ut er SELVBESTEMMELSE OG RETTSSIKKERHET. Utvalget foreslår blant annet å innføre gratis rettshjelp, at vergemålsloven avskaffes og at tvangshjemlene som gir adgang til bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemming oppheves.

Les mer

Løft 2 - Likeverdig og inkluderende opplæring

NOU 2016: 17 «På lik linje» fremmer åtte løft. Nr. 2 handler om skole. Elever med utviklingshemming skal undervises av lærere, det må utvikles standard for læringsmål og kartlegging av utbytte, og skolene må få universell utforming. Det de egentlig sier er vel at det må bli mindre vafler og kos, og at også personer med utviklingshemming må tas så pass på alvor at de får et godt pedagogisk innhold i sin skolehverdag. Mindretallet vil legge ned spesialskoler og spesialklasser.

Les mer

Løft 3 - Arbeid for alle

Det tredje av de åtte løftene i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om arbeid for alle.

Høy yrkesdeltakelse er viktige målsettinger i norsk arbeids- og velferdspolitikk. For den enkelte betyr det å ha en jobb personlig utvikling, stabil inntekt og deltakelse på en sosial arena. Arbeids- og velferdspolitikken skal legge til rette for at hele befolkningen kan delta i arbeidslivet, også personer med utviklingshemming. Men i praksis får de automatisk uførepensjon, og slipper ikke ordentlig til i arbeidslivet.

Les mer

Løft 4 - God helse og omsorg

Det fjerde av de åtte løftene i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om helse og omsorg. Habiliteringstjenestene må styrkes, barns beste må være i fokus, helseoppfølgingen må bli bedre og det må i større grad gjøres individuelle vurderinger i tilbudene som gis.

Les mer

Løft 5 - Eget hjem

Løft fem av åtte i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om å bo. I eget hjem. De anbefaler at Husbanken ikke gir støtte til utbygginger hvor antallet enheter overstiger seks. Kommunene skal i større grad legge til rette for at personer med utviklingshemming får hjelp til å skaffe seg bolig, og selv kan velge hvor de vil bo.

Les mer

Løft 6 - Kompetanse og kunnskap

Løft seks av åtte i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om kompetanse og kunnskap. Rettighetsutvalget slår fast at lav kompetanse er en gjennomgående utfordring. Mange har ikke tilstrekkelig kjennskap til utviklingshemmedes menneskerettigheter, som jo er «bærebjelken» eller «rød tråd» i NOU´en. Spesielt påpeker de manglende bevissthet om utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse, og retten til å delta og bli inkludert i samfunnet.

Klokelig påpeker de også at det er en utfordring at mange har lite kunnskap og lave forventninger til utviklingshemmedes evner og muligheter i skole og arbeidsliv.

Les mer

Løft 7 - Koordinerte tjenester

Løft syv av åtte i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om koordinerte tjenester. For å sikre en bedre koordinering som også ivaretar retten til selvbestemmelse anbefaler utvalget at kommunenes generelle plikt til å sikre god koordinering av tjenester formuleres tydeligere i lovverket.

Les mer

Løft 8 - Målrettet styring

Det siste løftet -løft åtte av åtte i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om målrettet styring. Utvalget mener at et nytt fagorgan bør opprettes. De skal ansvar for indikatorsystem som dokumenterer status, utvikling og måloppnåelse for utviklingshemmede på relevante samfunnsområder. Indikatorsystemet skal gi et kunnskapsgrunnlag for utforming og iverksetting av politikk, og evaluering av tiltak og ordninger.

Les mer

På lik linje - NOU om utviklingshemming

I dag overrakte utvalgsleder Osmund Kaldheim NOU´en "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" - til statsråd Solveig Horne.

Dette følges opp på SOR-konferansen 27. og 28. oktober.

Les mer

Videreutdanning: Samspill og kommunikasjon

Har du lyst å lære mer om samspill, kommunikasjon, Alternative og Supplerende Kommunikasjonsformer (ASK) og bruk av videoanalyse i ditt faglige arbeid?
Personer som har omfattende funksjonsnedsettelser er avhengig av personell som har gode kunnskaper om kommunikasjon og samspill og evne til å se og fortolke deres førspråklige uttrykksformer.

Les mer

Tid for ny NOU - Rettigheter for personer med utviklingshemning

På SOR konferansen «Helt med!» delte rådmann Osmund Kaldheim refleksjoner om den nye NOU rapporten om personer personer med utviklingshemning. Kaldheim er leder for Rettighetsutvalget, som er navnet på gruppen som utarbeider rapporten. Rettighetsutvalget ble oppnevnt 3. oktober 2014, og skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Les mer

Vi har en vinner!

For å kunne arrangere best mulig konferanser lytter vi til våre trofaste konferansedeltagere. Vi sendte ut spørreundersøkelse til alle som deltok på forrige SOR konferanse i Bergen, og spurte dem om både aktuelle lokaler og tema. Vi fikk en overveldende respons, og har trukket ut en person som får delta gratis på neste SOR konferanse i Bergen: Hilde Thorsen Moss. Takk, og gratulerer så mye.

Les mer

Enklere enn du tror

Hvorfor skal de som har utviklingshemning og mottar kommunale tjenester akseptere mat av lav kvalitet? Er det omsorgssvikt å gi brukerne pulvermat og annen mat som vi ikke ville gitt oss selv? Er det omsorgssvikt når personale tilbyr eller aksepterer mengder av usunn mat under henvisning til at «de må jo få kose seg litt»? Dette var blant spørsmålene Arve Serigstad stilte på SOR konferanse Livsstil - et spørsmål om valg.

Les mer

Viktig å være fagorganisert

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 340.000 medlemmer. Forbundet er inndelt i fire seksjoner. En av dem er Seksjon helse og sosial, som blant annet er aktuell for ansatte som yter tjenester til personer med utviklingshemning.

Les mer

Friskliv i Bergen

På våre konferanser liker vi å trekke frem gode eksempler, og gjennom dette inspirere og motivere konferansedeltagerne ytterligere i sitt gode engasjement for personer med utviklingshemning. I min gamle fødeby Bergen skjer det mye spennende, og på konferansen «Livsstil – et spørsmål om valg» var vi så heldig å få Helene Myklebustad, Steinar Løland og Elona Zakariassen til å dele sine erfaringer og refleksjoner fra satsingsområder i Bergen kommune.

Les mer

Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom

Kunnskapsfeltet om psykiske lidelser er i stadig endring, ikke minst når det gjelder psykoser. Kjersti Karlsen har skrevet en grundig bok om psykoser, med et vell av referanser til nyere forskning. Det har gjort den til en myteknekker, og det trengs for å kunne gi de som har psykoser best mulig hjelp. Etter å ha lest boken ser jeg at også jeg nok har formidlet noen «sannheter» som med fordel kan nyanseres. Det liker jeg. Når jeg leser en ny fagbok er målet å lære noe nytt. Og Karlsen har mye å melde.

Les mer

Utfordrende atferd - en reise i storm og smult farvann

Den antroposofiske virksomheten Helgeseter i Bergen inviterte til fagdag med svenske Adja Asmussen. Asmussen arbeidet ved Helgeseter i 1971 til 1982, og jobbet deretter med ulike prosjekter i Sverige før han på oppdrag fra en kommune i Stockholmsregionen etablerte et tilrettelagt bo- og aktivitetstilbud for 8 personer med svært utfordrende atferd. Han fikk frie hender til å gjøre jobben, og etablerte et tilbud basert på antroposofiske, sosialterapeutiske prinsipper i kommunal regi og med en kommunalt ansatt stab. Etter noen år var resultatene oppsiktsvekkende. Behovet for antallet ansatte ble kraftig redusert, og tilbudet var blitt mye rimeligere. Da han ble pensjonert endret kommunen strategi, og prosjektet raknet fullstendig. Det er i dag lite som minner om det tilbudet som fungerte.

Les mer

Helt med!

Inkludering som tema er i tiden. I hvert fall vurdert ut fra bøker som er skrevet om temaet. I boken Helt med! har 23 forfattere har gått sammen om å bidra med innspill og innsikt om inkludering og deltagelse for alle –uavhengig av funksjonsevne. De har lykkes godt. Det fremstår som en godt gjennomarbeidet bok om hvordan vi kan og må rive ned gjerdene.

Les mer

[Arkiv]