Frihet, omsorg, tvang og makt

SOR konferanse i Bergen 4. og 5. mai 2017.

Utfordringer og dilemma ved selvbestemmelse, kontroll, støtte og påvirkning i tjenester til personer med utviklingshemming

Les mer

Pust ut

I samarbeid med ildsjeler som til daglig jobber for personer med utviklingshemning setter FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus (FRI OA) nå i gang et nytt tilbud: PUST UT.

Les mer

Arbeid, en vesentlig faktor for selvfølelse og sosial integrering

Et av de viktige temaene som ble tatt opp på SOR konferansen BRA i livet var arbeid. Terje Olsen fra Nordlandsforskning pekte på at utviklingshemmede har sakket akterut på arbeidsfronten og at utviklingen de siste årene har gått i negativ retning. Han ser muligheter for at dette kan snu, men at vi da må tørre å tenke nytt. Blant annet trekker han frem SORs planer for en modell som skaper arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.

Les mer

Kulturdeltagelse og kulturopplevelser

På Gjøvik har de lenge jobbet godt med kunst- og kulturtilbud og fritidstilbud generelt, også for personer med utviklingshemming. På SOR-konferansen BRA i livet ble de invitert til å prate mer om dette, og ikke minst sto de for en fantastisk kulturopplevelse da Rockeværstingene entret scenen.

Les mer

NOU På lik linje - høring

NOU´en På lik linje skal på høring, og da er det viktig at vi roper så høyt og så mye at vi virkelig blir hørt. Egentlig hadde jeg tenkt til å si noe positivt om NOU´en. Men nei. Utvalgsleder Osmund Kaldheim var på SOR konferansen Bra i livet klar på at han ikke ville høre mer ros. Han ville at vi skulle kritisere, for å bidra til forbedringer av politikken for personer med utviklingshemming. Så la oss gjøre akkurat det.

Les mer

Inkluderende fellesskap - Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn

Faridah Shakoor er kunstnerisk leder og produsent for Abloom filmfestival. Abloom er en frivillig, ideell organisasjon som er opptatt av integrering, deltakelse og inkludering. På SOR konferansen BRA i livet delte hun erfaringer og refleksjoner knyttet til minoritetsfamilier i Norge med funksjonshemmede barn.

Les mer

Mangfald i skolen

Idealet i norsk skole er at alle elevar skal inkluderast i eit fagleg, kulturelt og sosialt fellesskap. Med eit stort mangfald i elevgruppa står skolen overfor ei stor utfordring, og mange skolar strevar med å legge til rette for at barn med funksjonsnedsetjingar skal kunne delta i fellesskapet. I Stortingsmelding 18. «Læring og Fellesskap» er dei rettane barn har til å få opplæringa i klassen dei er innskrivne i, vektlagt. Den inkluderande barnehagen og skolen er basert på verdiar og eit menneskesyn med grunnleggande respekt for menneskerettar og likeverd.

Les mer

Samarbeid og koordinering er sentralt i læring av sosial kompetanse hos skoleelever med utviklingshemming

Personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres muligheter til full deltakelse som likeverdige borgere. Hvordan kan skolen bidra til at barn med utviklingshemming utvikler gode sosiale ferdigheter til å delta i arbeid og fellesskap i samfunnet både i skoletida og senere i livet? Jeg har jobbet med barn og unge med utviklingshemming i mange år, og har vært opptatt av dette spørsmålet. Jeg har også vært opptatt av betydningen gode sosiale ferdigheter har for mestring og psykisk helse hos voksne mennesker med utviklingshemming. Som rådgiver i Pedagogiskpsykologisk tjeneste har jeg reflektert over hva som er de viktigste opplæringsområdene for barn med utviklingshemming.

Les mer

Læring, livsutfoldelse og livskvalitet

Bruk av deltagelsesfokuserte opplæringsplaner i møte med elever med omfattende og kombinerte lærevansker.

Les mer

Gode boliger for personer med utviklingshemning

Veileder om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for mennesker med utviklingshemning.

Les mer

NOU om rettigheter for mennesker med utviklingshemming

Statsråd Solveig Horne åpnet SOR-konferansen Bra i livet. Det er 25 år siden ansvarsreformen ble gjennomført. Like rettigheter og inkludering i samfunnet var er ett av prinsippene bak reformen, og mye har blitt bedre de siste 20 årene når det gjelder levekår til personer med utviklingshemming. Men samtidig ser vi at det er utfordringer, spesielt innen området som går på selvbestemmelse, rettssikkerhet, opplæring, arbeidsdeltakelse og helse og omsorg, sa Horne til de 720 tilhørerne.

Les mer

På lik linje

Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.
På SOR-konferansen Bra i livet redegjorde utvalgsleder Osmund Kaldheim for NOU 2016:17 På lik linje. Mange har skrytt av utrednings-rapporten, men det advarte Kaldheim oss mot å fortsette med. «En offentlig utredning som noen skryter av, det er farlig det. Det mye bedre å få kritikk. Og jeg håper at alle dere som sitter her ikke lar dere forlede til å skryte, men bidrar til å gjøre dette bedre», sa han til de over 700 fremmøtte.

Les mer

Menneskerettigheter og antidiskriminering

Kjersti Skarstad er doktorgradsstipendiat og forsker, med et særlig engasjement for funksjonshemmedes rettigheter. På SOR-konferansen Bra i livet tok hun for seg tema menneskerettigheter og antidiskriminering, knyttet til NOU 2016:17 På lik linje.

Les mer

Manglende fokus på kompetanse - en svakhet i NOUen «På lik linje»

Vernepleiernes kompetansebidrag gjør en forskjell i tjenestene til personer med utviklingshemming, åpnet FO leder Mimmi Kvisvik med å si i sitt innlegg på SOR-konferansen Bra i livet. Og grunnen til det, fortsatte hun, er fordi det er den eneste profesjonen med spesifikk kompetanse på utviklingshemming. De har både sosialfaglig og helsefaglig sammensetning av kompetansen. Og de har en helsefaglig autorisasjon.

Les mer

Politikerdebatt

Tre engasjerte politikere deltok i paneldebatt om NOU´en På lik linje. Engasjerte politikere er gull verdt, også for oss som jobber for bedre levekår til mennesker med utviklingshemming. Og som forbundsleder i NFU Jens Petter Gitlesen påpekte avslutningsvis; uten blant annet Kirsti Bergstø (SV), Bente Stein Mathisen (H) og Fredric Holen Bjørdal (A) hadde det ikke blitt noen NOU.

Les mer

Gode levekår for mennesker med utviklingshemming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal i tråd med menneskerettighetene styrke enkeltmenneskets muligheter til mestring og utvikling gjennom å fremme en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, likestilling og ikkediskriminering. Bufdir har ansvar for en rekke fagområder, som barnevern, familievern, vold i nære relasjoner, oppvekst og barnefattigdom, likestilling, universell utforming, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Personer med utviklingshemming kan knyttes til områdene inkludering og gode levekår.

Les mer

Vold i nære relasjoner

Når personer med utviklingshemning utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem.

Les mer

Mishandling, overgrep og omsorgssvikt mot utviklingshemmede

Ny bok presenterer forskning og kunnskapsbaserte strategier knyttet til vold, overgrep, mobbing og omsorgssvikt mot personer med utviklingshemming. Boken omfatter både barn og voksne.

Les mer

Fokusgruppeintervju

Fokusgruppeintervju er en forskningsmetode som har stor utbredelse innen blant annet helsefag. Hensikten er å samle kvalitative data fra en eller flere mindre grupper, hvor man gjennom gruppediskusjoner belyser avgrensede tema. I prosjekt SOR har gjennomført med støtte fra Bufdir har vi benyttet metoden i seks bofellesskap i Bergen kommune. Tema har vært vold personer med utviklingshemning begår eller utsettes for, knyttet til personer de bor med eller som jobber i deres hjem. I denne artikkelen beskrives metoden, i en oppfølgingsartikkel beskrives og drøftes resultatene.

Les mer

Utviklingsfremming

Heimdal bo- og aktivitetstilbud (BoA) er en kompetanseenhet i Trondheim som har spesialisert seg på utfordrende atferd. De liker å utfordre egne og andres tanker rundt hva som er god miljøterapi ved utfordrende atferd, og har oppnådd resultater som bør vekke nysgjerrighet også i andre fagmiljø.

Les mer

[Arkiv]