Klart utviklingshemmede kan jobbe på hotell!

I SORs arbeidsinkluderingstiltak HELT MED er vi inspirert av blant annet hotell Albergo Etico i Italia, hvor nesten alle arbeidstakerne har utviklingshemming. De tok turen til SOR konferansen i Bergen og fortalte mer om alt det fantastiske de gjør.

Les mer

Terje Olsen vant SOR-prisen 2018

Særdeles velfortjent; SOR-prisen 2018 ble tildelt forsker Terje Olsen ved Nordlandsforskning. Terje Olsen er svært sentral i forskning om utviklingshemmede, og har blant annet engasjert seg i rettsikkerhet for utviklingshemmede og arbeid for utviklingshemmede. Vi gratulerer!

Les mer

Nye filmer om årlig helsekontroll hos fastlegen

Aldring og helse har laget to nye filmer som handler om det å gå til en årlig helsekontroll hos fastlegen for en person med utviklingshemming.

Les mer

"Tung tids tale" blir teater

Olaug Nilssens prisbelønte bok "Tung tids tale" handler om en mors kjærlighet og kamp for et barn som er annerledes. Riksteateret & Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden teater setter opp teaterstykke med utgangspunkt i den kritikerroste romanen.

Les mer

Sosialarbeiderprisen 2018 går til Bernt Barstad

Fellesorganisasjonen (FO) deler ut den gjeve Sosialarbeiderprisen i forbindelse med Sosialarbeiderdagen tirsdag 20.mars. Prisen går velfortjent til Bernt Barstad.

Les mer

Tilrettelagt undervisning for elever med utviklingshemning

Mennesker med utviklingshemning blir ikke lenger like forsømt i den norske skolen eller det norske samfunnet slik de ble tidligere. De er til stede, men er lite synlige både i skolen og på den politiske agenda. Dagens utfordring for skolen består i mangel på bevissthet, oppmerksomhet og forventninger når det gjelder denne gruppen elever.

Les mer

Noe å stå opp til

SOR-konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2018
Gode og meningsfulle liv for personer med utviklingshemming

Konferansen er fulltegnet

Les mer

Hva skal vi med denne CRPDen?

I 2013 ratifiserte Norge FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Hvilken betydning kan det ha for utviklingshemmede? Vil CRPD bidra til bedre menneskerettighetsbeskyttelse? I denne artikkelen trekker jeg spesielt fram CRPDs viktighet i å bane vei for en mer positiv og inkluderende forståelse til utviklingshemming og utviklingshemmedes rettigheter, og forklarer hvordan internasjonale konvensjoner kan ha effekt på nasjonal praksis.

Les mer

Hvorfor kan målrettede miljøtiltak bli bedre med ei Sjekkliste?

Våren 2012 publiserte vi en artikkel i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vi presenterte og beskrev ei sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid i 10 punkter med flere underpunkter (Løkke & Salthe, 2012). Sjekklista er ment å forbedre beslutninger om tiltak og praktisk problemløsning i form av miljøarbeid og tiltak.

Les mer

Selvbestemmelse for ungdom med minoritetsbakgrunn og utviklingshemming – å måtte velge mellom familien og velferdsstaten?

I denne artikkelen vil vi minne om at personer med utviklingshemming i Norge ikke er en etnisk og kulturelt ensartet gruppe, og vi vil se nærmere på hva dette kan bety når det gjelder retten til selvbestemmelse. Mer spesifikt vil vi etterlyse økt oppmerksomhet mot saker der nærpersoner og profesjonsutøvere skal hjelpe personer med utviklingshemming med å foreta valg. Vi vil problematisere hva som skjer med retten til selvbestemmelse hvis de som skal gi beslutningsstøtte ikke forstår hverandre eller er direkte uenige i hva som er god veiledning.

Les mer

Arbeidsgiveres syn på å ansette personer med utviklingshemming

Artikkelen fokuserer på temaet personer med utviklingshemming og arbeid, og belyser problemstillingen: Hvilke betingelser hevder arbeidsgivere er av betydning ved ansettelse av personer med utviklingshemming?

Les mer

Organisatoriske og personalmessige forutsetninger for oppretting og utvikling av tjenestetilbud med minimal bruk av tvang og makt

Denne artikkelen ser på hvilke organisatoriske og personalmessige forutsetninger som lå til grunn ved opprettelse og videreutvikling av et tjenestetilbud med minimum bruk av tvang og makt. Vi tar utgangspunkt i et konkret bofellesskap som fra oppstart har hatt en sterk ideologi og et klart uttrykt mål om selvbestemmelse og minimum bruk av tvang og makt.

Les mer

Hva vet vi om aldring og helse blant personer med utviklingshemning i Norge?

Det er ventet at antall eldre vil øke betydelig de nærmeste årene. Gjelder det også for personer med utviklingshemning? I så fall, på hvilken måte påvirker aldringen mennesker med ulike syndromer og tidlig ervervede tilstander?

Les mer

Forskning på psykisk helsearbeid overfor mennesker med utviklingshemming

Det er forsket svært lite på miljøbehandling overfor mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Generelt er kunnskap om psykisk helse og utviklingshemning et relativt nytt område. Psykisk helsearbeid (synonymt for miljø behandling/miljøterapi) er uhyre sparsomt studert både internasjonalt og i Norge, men er et særlig viktig område knyttet til utviklingshemning all den tid denne gruppen langt hyppigere enn den generelle befolkning en utvikler dårlig psykisk helse eller psykisk lidelse. Miljøbehandling er videre den behandlingsformen som kan gis til alle mennesker med psykiske plager, uavhengig av evne- og ferdighets nivå. Denne artikkelen vil presentere og diskutere forskning på psykisk helsearbeid overfor mennesker med utviklingshemning.

Les mer

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

I 2016 var det 10 år siden Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU, ble etablert. I løpet av de ti årene har NAKU jobbet for å spre kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming – med mål om å bedre levekårene til personer med utviklingshemming. I denne artikkelen vil vi orientere nærmere om NAKU og hvilken betydning NAKU har når det gjelder kunnskaps formidling og kunnskapsutvikling til tjenester for personer med utviklingshemming. Vi vil også dele noen betraktninger om hvordan NAKU fortsatt kan bidra til kunnskapsog kompetanse utvikling i norske kommuner, og hvordan NAKU kan møte kommunenes kunnskapsbehov og bidra til at den enkelte kommune og tjenestested kan bli sine egne kompetanseenheter.

Les mer

Kultur til insprasjon og glede

Det foregår mye spenstig på Gjøvik. Kulturtilbudet for folk med utviklingshemming er et eksempel på dette, og over to dager har vi fått oppleve musikk, dans, tegning, maling og andre kulturtiltak på nært hold. Det er til å bli i godt humør av og imponert over.

Les mer

Fritid og ferie - for alle?

Anders Midtsundstad starter med å fortelle om sin inngang til dette feltet, det å jobbe med og tenke fritid. Sønnen Ole Jørgen har Tourette og ADHD, og 9 år gammel utfordret han faren på å få hjelp til å komme inn på en arena. Og for ham ble det en svømmeklubb hvor han fikk lov til å trives og lykkes. Det gjorde noe med dem begge. Når Midtsundstad jobbet i Kristiansand var det umulig for ham å gå tilbake og jobbe ordentlig som avdelingsleder i serviceboligen han var ansatt i. Han ble helt bergtatt av fritidsfeltet.

Les mer

Høgskolen i Molde - Vernepleierutdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold

På Høgskolen i Molde møter vi høgskolelærer Thrine Marie Nøst Bromstad for en prat om utfordrende atferd, aggresjon og vold. Vi er nysgjerrige på hvordan temaene vektlegges i undervisningen ved høgskolen.

Les mer

Voldens verden

Stål Bjørkly er spesialist i klinisk psykologi og professor ved Høgskolen i Molde og Kompetansesenter for rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Hans spesialområder er risikovurdering, risikohåndtering, forebygging og behandling av vold. Bjørkly har også en fortid hvor han i syv år jobbet spesielt med voldsproblematikk hos personer med autisme i Møre og Romsdal.

Les mer

Vergemål for voksne mennesker med utviklingshemming - hjelp til selvbestemmelse, eller snikfratakelse av rettslig autonomi?

Artikkelen tar opp noen rettslige spørsmål knyttet til bruken av individtilpassede vergemål for voksne personer med utviklingshemming. Dette reguleres av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål, heretter kalt vergemålsloven eller vgml.*

Les mer

[Arkiv]