Ordene vi bruker

«DET HETER IKKE UTVIKLINGSHEMMEDE! DET HETER MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING!»

Stolthetsprisen til Empo-tv

Empo tv fikk Stolthetsprisen 2014. Prisen har blitt utdelt årlig siden 2008, og tildeles en person eller en gruppe som har gjort en spesiell innsats for å rive samfunnsskapte barrierer for personer med funksjonsnedsettelser.

Mulighetenes verden. Bedre livskvalitet med velferdsteknologi

Programmet for høstens SOR-konferanse er klar. Nå er det bare å melde seg på.

Velferdsteknologi og det beslektede begrepet omsorgsteknologi har vært i vinden når det gjelder å håndtere eldrebølgen, samt enkelte somatiske sykdommer.

Vi vil sette fokus på hvordan nyere teknologi også kan bedre tilværelsen for mennesker med utviklingshemning.

Vårt utgangspunkt er å vise hvordan mennesker med utviklingshemning kan dra nytte av teknologi som kan bidra til mestring, frihet, selvstendighet og bedre livskvalitet.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Også dette er en form for velferdsteknologi, og derfor noe vi belyser på SOR-konferansen om velferdsteknologi i oktober 2014.

Hjernen må også ha sin dose

Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hans store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner.

Husbanken -en viktig medspiller

Husbankens rolle innenfor utvikling og implementering av velferdsteknologi er å ha oversikt over de tilgjengelige løsninger til bruk i bolig og formidle erfaringer fra vellykkete implementeringer av teknologien. Husbanken skal ha oversikt over hvor kompetansen finnes og hva dette innebærer for selve boligløsningen. Videre skal Husbanken ha oversikt over de krav til teknologiske tilpasninger og løsninger som til enhver tid gjelder for bruk av Husbankens finansielle virkemidler.

Det handler om kommunikasjon

Norsk Telemedisin AS leder utviklingsprosjektet VideoForAlle, en unik og brukervennlig kombinasjon av videokonferanse, hjemmemonitorering og sosial kommunikasjonsteknologi. De er også involvert i Nattfrid kameratilsyn.

Nyttige apper i miljøarbeid og opplæring

Det finnes et hav av apper til smarttelefon og nettbrett. En del av dem kan være riktig nyttige i jobbsammenheng, for tjenesteyterne. De kan være et godt hjelpemiddel i jobbutførelsen.

Når hodet er fullt av gamle tanker

Noe av det som bremser for bruk av velferdsteknologi er at mange er fanget i gamle tanker om hva som er hensiktsmessig å gjøre. Nye tanker kan være befriende og gi muligheter som gir et løft for både tjenestebrukere og tjenesteytere. Kom på neste SOR-konferanse og hør et morsomt, tankevekkende og lærerikt foredrag om gamle og nye tanker.

Jorden rundt på 80 minutter

Behovet for trening og motivasjon er stort for eldre, funksjonshemmede og syke. I 2011 startet Bergen kommune et prosjekt hvor man ville kombinere sykkeltrening og film fra kjente områder i Bergen. Med enkle midler har dette arbeidet gitt forbløffende resultater for svært mange brukere og gitt inspirasjon og glede til ansatte.

TV Bra - fra ide til et skapende mediemiljø

TV-Bra er et spennende medieprosjekt i Bergen, hvor man skaper en nett-tv kanal der folk med utviklingshemning er i dialog med hverandre og omverdenen, De har allerede laget en rekke spennende filminnslag for SOR-konferansene, og gjentar suksessen på neste SOR-konferanse: "Mulighetenes verden. Bedre livskvalitet med velferdsteknologi".

Et aktivt og selvstendig liv med teknologi

I Århus kommune har man opparbeidet en unik kompetanse om velferdsteknologi. Når man i Norge ønsker å øke kompetanse om velferdsteknologi, har mange reist på studietur til Århus.Men du kan også velge å ta turen til SOR-konferansen i Oslo i oktober. For her legges erfaringer fra Århus frem.

Med brukerne i sentrum

Knut R. Melhuus er en av de mange som synes det er morsomt og nyttig å bruke IKT som PC, nettbrett og smarttelefon. På konferansen "Mulighetenes verden" deler han noen av sine erfaringer med oss.

Teknologi i dagliglivet – for personer med utviklingshemning

Terje Grimstad er daglig leder i Karde og prosjektleder for det treårige europeiske prosjektet POSEIDON (PersOnalized Smart Environments to increase Inclusion of people with DOwn's syNdrome). I prosjektet utvikler de teknologi som vil være til hjelp i dagliglivet for personer med Down syndrom / utviklingshemning. Mye av teknologien vil kunne brukes på vanlige plattformer som nettbrett og smarttelefoner, men de skal også utvikle helt ny teknologi.

Living the life you chose

HTF er er en engelsk organisasjon som bistår personer med utviklingshemning med å leve sine liv slik de selv ønsker. Slagordene deres er "Living the life you chose" og "Creative ideas. Fulfilling lives". Kreativiteten og iderikdommen får blant annet utløp i en sterk satsing på velferdsteknologi.

Hva sier lovverket om velferdsteknologi?

Det meste av det vi omgir oss med av velferdsteknologi er normalt juridisk helt uproblematisk å benytte. Også hvis personen har kognitive vansker, som for eksempel utviklingshemning. Men noen ganger er teknologien inngripende på en måte som reguleres av lovverket.

Målrettet miljøarbeid og gevinstrealisering

Om brukermedvirkning, mestring, rettsikkerhet og spennende arbeidsplasser.

Ronny Bjørnevåg er vernepleier og prosjektleder i Lyngdal kommune. Han har vært innvolvert i en rekke vellykkede velferdsteknologiske prosjekter, og har mange spennende erfaringer, refleksjoner og ideer han vil dele med dere som melder dere på konferansen "Mulighetenes verden. Bedre livskvalitet med velferdsteknologi".

Fullt trøkk på neste SOR-konferanse

Vi har alltid spennede kulturelle innslag på SOR-konferansene. På neste konferansen har vi fått Anne Grete Preus til å spille for oss, på kveldsarrangementet. Konferansen arrangeres 27. og 28. oktober 2014.

Ny brukerundersøkelse for personer med utviklingshemning

SOR konferansen «Selvbestemmelse – til besvær?» var fulltegnet da fagfolk og representanter fra brukerne møttes i Bergen i begynnelsen av mai. Gerd Andreassen og Lisbeth Frydenlund fra KS presenterte den nye brukerundersøkelsen og fortalte om erfaringer fra kommuner som gjennomførte undersøkelsen i forbindelse med et pilotnettverk for ressurskrevende tjenester.

[Arkiv]


Daglig leder
Jarle Eknes
tlf:90758685

Besøksadresse: Diakonhjemmet høgskole, 3. etasje, Diakonveien 14, Oslo
Postadresse:Stiftelsen SOR, c/o Diakonhjemmet høgskole, PB 184 Vinderen, 0319 Oslo
Fakturaadresse:Stiftelsen SOR c/o ASR Accounting AS, Rakkestadveien 1, 1814 Askime-post

Spesialkonsulent
Trude Stenhammer
tlf 97105403