Viktig konferanse

Spennende og nyttig konferanse:
HELT MED!
- Arbeid – egenutvikling og selvrealisering.
- Inkludering og deltagelse for mennesker med utviklingshemning

Til tross for at det etableres mange spennende arbeidstiltak for mennesker med utviklingshemning, mangler mye på ambisjonen om full sysselsetting for dem med en definert restarbeidsevne Dette til tross for god dokumentasjon på at dette både vil være god samfunnsøkonomi, og gi den enkelte et mer verdig og meningsfylt tilværelse.

Les mer

Himmeljegerne

Himmeljegerne driver med ekstreme ekspedisjoner for multihandikappede Simen (psykisk utviklingshemmet, cerebral parese, epilepsi, svaksynt og cøliaki) og den superpositive bestevennen Mads (downs syndrom, blind på det ene øyet og leddgikt).

Les mer

Sammen gjør vi en forskjell

Hold av fredag 16.oktober kl 19.00. JOY og Himmeljegerne inviterer til inspirasjons- og foredragskveld på Venskaben i Asker. Inntektene fra arrangementet går direkte til JOY sitt arbeid.

Les mer

Nye retningslinjer for å håndtere overgrep mot utviklingshemmede

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) er fagorgan for barnevern, familievern, likestilling og ikke-diskriminering, samt vold og overgrep i nære relasjoner. I tillegg har Bufdir forvaltningsansvar og oppgaver blant annet i forhold til levekår og sosial inkludering for personer med nedsatt funksjonsevne (hentet fra
http://www.bufetat.no/bufdir/)

Les mer

Helgeseter

I idylliske omgivelser i Bergen finner vi Helgeseter, en antroposofisk virksomhet som gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser for mennesker med utviklingshemning. Her bor og lever 30 personer med utviklingshemning på en litt annen måte enn det mange andre med utviklingshemning gjør.

Les mer

Ferie for alle

Vet du hva? For bare noen uker tilbake bestilte jeg meg ferietur. Sammen med familie og venner. Jeg er en av dem som bare må ha sol og varme. Kanskje det er en skade fra min oppvekst i Bergen; jeg bare må ha det. Noen uker hvert år. Varme helt inntil beina. Sikker varme. Ikke slik varme som tilfeldigvis passerte her nord i år. Jeg må vite det, at jeg helt sikkert får sol. Derfor tilbringer jeg noen uker av 2015 i Spania. Camp Nou, la Rambla, Ribera del Duero. Sol. Ah.

Les mer

En barndom med unike søsken

Heidi Bollingmo har delt erfaringer og følelser i teksten om en barndom med unike søsken. Hun har beskrevet sin opplevelse av det å ha søsken med sykdom og nedsatt funksjonsevne. Gjennom poetiske beskrivelser inviterer hun leseren inn i barnets opplevelser av søskenkjærlighet, sjalusi, skyldfølelse og skam. Heidi Bollingmos tekst berører og gir grunnlag for refleksjon.

Les mer

Kommunestyret skal speile bredden i befolkningen

Jan-Erik Nilsen er nestleder i styret for Stiftelsen SOR. Nilsen håper at også personer med utviklingshemning blir valgt inn i kommunestyrer rundt omkring i landet.

Les mer

Teknologiens muligheter og begrensninger i helse- og omsorgssektoren

Velferdsteknologi har lenge fått overraskende lite oppmerksomhet i helse- og sosialsektoren, men dette er i ferd med å snu, sier Jon Sørgaard ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Sørgaard er sosiolog og høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag, seksjon Ergoterapiutdanning. Han har i en årrekke jobbet med samfunnsvitenskapelige og humanistiske studier av teknologiens betydning. – For meg dreier det seg om å være oppdatert om velferdsteknologi og utnytte mulighetene på en måte som er i tråd med helse- og sosialfaglige plattformer, sier Sørgaard.

Les mer

Raushetens grenseland «Alle skal med?»

Dette er en bok som virkelig kan anbefales.
Den har sjel og kommuniserer fra hjerte til hjerte.
Vi er vant til å lese oss opp på sterkt faglig orienterte bøker. Imidlertid: Denne boken er annerledes. Forfatteren selv, Kristin Molvik Botnmark, har en utviklingshemmet datter og har grepet til pennen for å beskrive sine hverdagsopplevelser med Selma. Vi følger Selma i hjem, i skole, i fritid og i venneflokk. Nærbildet av Selma gjør at vi er nødt til å bli glad i henne. Botnvik beskriver også møtet med det såkalte Velferds-Norge og reiser spørsmålet med hjertesukket «Alle skal med?»

Les mer

Arbeidsminnetrening

Ved Habiliteringssenteret, Vestre Viken HF, har de i mange år samarbeidet med Torkel Klingberg ved Karolinska Instituttet i Stockholm om å teste ut arbeidsminnetrening for barn med lett eller moderat utviklingshemming.

Les mer

En dråpe i havet?

Om Fellesorganisasjonen for vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomers solidaritetsprosjekt for mennesker med utviklingshemming i Nepal

Les mer

Kulturskiller og «negative holdninger»

Her vil jeg peke på noen av de utfordringer studenter i praksis og andre gjester møter i en ukjent kultur, og oppfordre til kritisk sans rundt spørsmålet om «negative holdninger». Når jeg hører om omsorg for funksjonshemmede i land i sør, meldes det ofte, også i artikler her i bladet, at negative holdninger er utbredt. Med holdninger menes, så langt jeg forstår, varige og sikre synspunkt som ikke nødvendigvis fører til atdferd, men som kan påvirke atferd. Det er uheldig, spesiellt når det dreier seg om negative holdninger.

Les mer

Inkludering av personer med utviklingshemming i norsk bistand

Vi har aldri tidligere hatt større mulighet til å lykkes i arbeidet med å inkludere utviklingshemmede i norsk bistand. Norge har nylig ratifisert konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Vi har et solid internasjonalt rammeverk bl.a. gjennom menneskerettighetsinstrumentene, sluttdokumentet fra fjorårets høynivåmøte for funksjonshemmedes rettigheter og andre relevante dokumenter og resolusjoner vedtatt i FN. Vi har derfor en gylden anledning til å få inkludert funksjonshemmedes rettigheter på en bærekraftig måte i FN’s nye utviklingsmål for de neste 15 årene. Undersøkelser viser at det fortsatt er langt mellom politiske ambisjoner og hva som gjøres i praksis for funksjonshemmede; Norges utfordring blir å bidra til å fjerne dette gapet.

Les mer

På tvers av kulturer og på tross av utviklingshemminger

Tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming i Tanzania er hovedsakelig basert på lokal omsorg, frivillig innsats og private sponsorer. Eric Memorial Foundation for Education and Rehabilitation for Disabled (EMFERD) virker i områdene rundt Morogoro. Samtidig, på en annen kant av verden, i Bergen, har Stiftelsen Christiegården dagsenter og avlastning 40 dagsenterplasser og avlastning til 26 brukere. Stiftelsen mottar årlige driftstilskudd fra Bergen kommune.

Les mer

Amani habiliteringssenter for funksjonshemmede

Ordet «Amani» har røtter i det hebraiske ordet for «tilfredshet», «shalom», som handler om å leve fullt ut uavhengig av hva som hender rundt deg. Dette er mottoet for Amani senteret: å leve fullt ut i tilfredshet, på tross av fysiske og mentale funksjonshemninger. Her blir ikke folk sett som funksjonshemmede, men som mennesker med muligheter som kan realiseres.

Les mer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har derfor et ansvar når det gjelder å bruke den posisjonen vi har, vårt internasjonale nettverk og vår erfaring til å bedre livssituasjonen for mennesker med utviklingshemning – også utenfor Norges grenser.

Les mer

Et innspill fra en mor

Denne hendelsen tok plass for 3 år siden, den gangen jeg møtte ei jente i Baglung distriktet, et avsidesliggende område i den vestlige delen av Nepal. Etter et møte bestemte teamet mitt og jeg oss for å avlegge en visitt til et berømt tempel i nærheten, kalt Baglung Kalika Devi. På veien dit, måtte vi krysse en sti midt i et skogsområde, og der så jeg ei ung jente sitte ved siden av veien. Med min yrkesbakgrunn, gjenkjente jeg raskt tegn på Down-syndrom. Jeg snakket litt med henne, og tilbød henne å bli med oss til tempelet, noe hun gladelig sa ja til.

Les mer

Dagsentertilbud på verdens tak

Jeg valgte å gjennomføre min siste praksisperiode som vernepleierstudent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i Nepal sammen med 6 andre studenter. Vi bodde og hadde praksis i landet i 3 måneder før vi reiste hjem med ny kunnskap om vår rolle som vernepleier i en annen kultur. Mine opplevelser og erfaringer fikk meg til å tenke over hvordan vi som studenter kunne bidra på dagsentrene i Nepal, til tross for få ressurser.

Les mer

Krav til kompetanse ved bruk av tvang

Det er kommet oss for øret at det nye rundskrivet kanskje blir klart i løpet av året. En av dem som deltar i arbeidet er Toril Vebenstad. Hun har hatt permisjon fra Fylkesmannen i et halvt år og jobbet hos Helsedirektoratet. Her ledet hun arbeidet med utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen i tjenester til personer med utviklingshemning. I tillegg har hun sittet i den eksterne referansegruppen som arbeider med revisjon av rundskrivet om bruk av tvang og makt etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Les mer

[Arkiv]