Ny SOR-konferanse: Er godt nok godt nok?

Sett av datoene 9. og 10. mai 2019, og meld deg på SORs nye konferanse «Er godt nok godt nok?». Denne gangen handler det om faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Les mer

Hvordan kan positiv atferdsstøtte hjelpe familier som har barn med atferd som utfordrer?

Atferd som utfordrer kan føre til store belastninger, ikke bare for personen det gjelder, men også for familien. I hvilken grad er det mulig å skreddersy PAS slik at det ivaretar den enkelte families ønsker og behov uten å medføre ekstra belastninger? Familier med behov for PAS-plan har i utgangspunktet en hverdag som krever mye planlegging og organisering , og målet er at alle individene i familien skal fungere best mulig i alle aspekter av livet.

Les mer

Psykofarmaka, psykisk lidelse og utviklingshemning. Et pasienteksempel

Voksne med utviklingshemning bruker ofte antipsykotiske medikamenter mot atferdsvansker uten at utredning er foretatt. Denne artikkelen belyser bruk av medikamenter motpsykose hos en voksen mann med angstsymptomer og atferdsvansker.

Les mer

Personer med utviklingshemming som medforskere i kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Karl-Johan Sørensen Ellefsen og Kristin Dalsbø Jensen har begge vært medforskere i en levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemming i samiske områder. Undersøkelsen ble gjennomført av Institutt for vernepleie ved UiT, Norges arktiske universitet, campus Harstad i 2017.

Les mer

Implementering av Positiv atferdsstøtte blant tjenesteytere i en bolig for mennesker med utviklingshemming

Det har skjedd store endringer på relativt kort tid i tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming. Mens mange fagmiljø tidligere var preget av fokus på reaktive tilnærminger og konsekvensbaserte tiltak, har utviklingen de senere år gått i retning mot økt fokus på forebygging og tilrettelegging gjennom proaktive strategier.

Les mer

Hvordan kan Positiv atferdsstøtte bidra til at personer med alvorlig utviklingshemming og utfordrende atferd oppnår mer selvbestemmelse og økt opplevelse av kontroll over eget liv?

Positiv Atferdsstøtte (PAS) bunner i ideologien om Empowerment, og har som mål å forbedre livskvaliteten til personer med utviklingshemming.

Les mer

Implementering av Positiv atferdsstøtte i en videregående skole

Studien omhandler en elev med lettere psykisk utviklingshemming og autismespekterdiagnose som har opplevd en sterk forverring av funksjonsnivå og økning i utfordrende atferd og dermed fått en vanskelig skolehverdag og oppholder seg hovedsakelig på et rom. Studien bygger opp under at ved bruk av Positiv Atferdsstøtte kan eleven få en god skolehverdag der utfordrende atferd forebygges og reduseres samtidig som livskvalitet øker.

Les mer

Lavaffektiv tilnærming - Før det smeller, når det teller!

I denne artikkelen vil vi ha fokus på Positiv atferdsstøtte (PAS) og lavaffektiv tilnærming som bidrag til forebygging, håndtering og debrifing. Hensikten er et ønske om å belyse hvilke måter en lavaffektiv tilnærming, som en proaktiv og reaktiv strategi, kan bidra til deeskalering av utfordrende atferd hvor målet er mindre bruk av tvang og makt.

Les mer

Mariahuset

Mariahuset ligger på Frogner i Oslo, og vi inviteres ned til et rom i kjelleren. Der er det rigget til med benker og stoler, med dempet belysning. På alle stolene ligger sangheftet «sanger fra Taizé – verbum» og «Katolsk Salmebok». I vinduet kan man se et rødt glassmaleri av en fredsdue. Rommet har hvite murvegger, og er pyntet med grener. Innerst i rommet ser vi et alter, og på en stol midt på gulvet lager Tellef stemningsmusikk på gitaren.

Les mer

Beveger vi oss mot et kaldere samfunn?

Tidligere denne uken kritiserte NFU Sør-Gudbrandsdal lokallag Lillehammer kommunes neste års budsjett for manglende fokus på mennesker med utviklingshemming. Det fremkommer av innlegget til lokallagsleder Einar Johrde at tjenesteområdet har betydelige utfordringer, men at kommunen likevel velger å redusere i tjenestene. Kommunen vil marginalisere behovet for individuelle tjenester, redusere antall boenheter, vurdere bruk av nye leiligheter som bygges og redusere på bemanning. Retter vi blikket mot nabokommunen Øyer ser vi hvordan dette fokuset har utartet seg i praksis.

Les mer

Toma tør, Toma vil, og Toma får det til! Inkludering av mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet

Mennesker i arbeid er samfunnets viktigste ressurs. Høy sysselsetting bidrar til å sikre finansiering av velferdsordningene, og gir muligheter til å videreutvikle velferdssamfunnet (NOU 2016: 17). Få utviklingshemmede har tilknytning til arbeidslivet. I 2013 var kun 25 prosent med kjent utviklingshemming i yrkesaktiv alder i arbeid. Av disse var over 90 prosent av deltakerne i arbeidsrettede tiltak skjermede virksomheter, og kun i underkant av 10 prosent var på tiltak i ordinære virksomheter (NOU 2016: 17, s. 82).

Les mer

Kognitiv atferdsterapi for angst, depresjon og sinnevansker hos personer med utviklingshemning

Egnethetsvurdering, effekt og terapeutiske tilpasninger.

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en evidensbasert psykoterapiform som er mye anvendt i behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Selv om psykiske lidelser forekommer hyppig hos personer med psykisk utviklingshemming (PU) har denne gruppen i liten grad fått tilbud om KAT.

Les mer

Vil lære om muligheter

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo har besøkt Jacob på hans arbeidsplass på Scandic Oslo City. Jacob var en av de første i Oslo som fikk jobb gjennom HELT MED-ordningen.

Les mer

Eksponeringstrening

Eksponeringstrening for en person med autisme, paranoid schizofreni og generalisert angstlidelse. En case beskrivelse.

Les mer

Fikk kulturpris for sin innsats

Hva skjer når en visjonær filmentusiast møter en kulturentusiast? Da blir det kortfilm. Thomas Enstad Trana fikk nylig Rauma kommunes kulturpris for engasjementet han har vist ovenfor medborgere med og uten utviklingshemming. Kortfilmene «Olsenbanden raner Rauma» og «Raumagjengen og militærkuppet» har i hovedsak brukt mennesker med utviklingshemming i rollene – med stort hell.

Les mer

Døgnbehandling i en regional seksjon for personer med utviklingshemming / autisme og psykiske vansker i Oslo universitetssykehus

I denne artikkelen beskrives døgnbehandling til ungdom og voksne i en regional psykiatrisk seksjon for pasienter med utviklingshemming ved Oslo universitetssykehus. Pasientene kommer fra hele Helse Sør-Øst. Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA) er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten hvor den lokale spesialisthelsetjenesten kan søke inn pasienter til døgnopphold eller poliklinikk. PUA er lokalisert på Dikemark utenfor Asker.

Les mer

Ta små grep – gjør store endringer

Utfordrende atferd hos barnehagebarn – betydningen av tidlig og universell innsats.
Hvilken betydning har en tidlig intervensjon i forebygging av utfordrende atferd, og kan Læringspyramiden være et godt verktøy i forebygging av utfordrende atferd hos små barn?

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Politikk for menneskerettigheter

SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Les mer

Definisjon og omfang av positiv atferdsstøtte (PAS)

Bakgrunn: Sett i lys av de politiske og faglige retningslinjene som kommer og som vil bli gjeldende i Storbritannia knyttet til tjenester til mennesker som viser utfordrende atferd, legger vi frem en fornyet definisjon av og en beskrivelse av nedslagsfeltet for PAS. Vårt mål med å gjøre dette er å gi et omriss av et rammeverk som er av praktisk og strategisk verdi, og som kan videreformidles til ulike instanser.

Les mer

[Arkiv]