Frihet, omsorg, tvang og makt

Ny konferanse fra SOR i Bergen 4. og 5. mai 2017.

Les mer

Vold i nære relasjoner

Når personer med utviklingshemning utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem.

Les mer

Mishandling, overgrep og omsorgssvikt mot utviklingshemmede

Ny bok presenterer forskning og kunnskapsbaserte strategier knyttet til vold, overgrep, mobbing og omsorgssvikt mot personer med utviklingshemming. Boken omfatter både barn og voksne.

Les mer

Fokusgruppeintervju

Fokusgruppeintervju er en forskningsmetode som har stor utbredelse innen blant annet helsefag. Hensikten er å samle kvalitative data fra en eller flere mindre grupper, hvor man gjennom gruppediskusjoner belyser avgrensede tema. I prosjekt SOR har gjennomført med støtte fra Bufdir har vi benyttet metoden i seks bofellesskap i Bergen kommune. Tema har vært vold personer med utviklingshemning begår eller utsettes for, knyttet til personer de bor med eller som jobber i deres hjem. I denne artikkelen beskrives metoden, i en oppfølgingsartikkel beskrives og drøftes resultatene.

Les mer

Utviklingsfremming

Heimdal bo- og aktivitetstilbud (BoA) er en kompetanseenhet i Trondheim som har spesialisert seg på utfordrende atferd. De liker å utfordre egne og andres tanker rundt hva som er god miljøterapi ved utfordrende atferd, og har oppnådd resultater som bør vekke nysgjerrighet også i andre fagmiljø.

Les mer

Et rop om hjelp

Begrepet utagering er negativt ladet for noen. Det kan sees på som problematferd som bare er til bry. Det kan være både psykisk og fysisk tungt å stå i den daglige arbeidssituasjonen som omhandler dette temaet, og god faglig innsats krever høy kunnskap om tjenestemottaker og det livet han eller hun lever. Du jobber med mennesker, og du følger dem gjennom livene deres.

Les mer

Risikovurdering og risikohåndtering

Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet med ansvar for personer med utviklingshemning som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §39a. Enheten er lokalisert ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, og har ansvar for sikkerhet og rehabilitering overfor denne målgruppen. Det dreier seg om relativt få personer med utviklingshemning, men til gjengjeld har de opparbeidet seg svært høy kompetanse om risikovurdering, miljøbehandling og øvrige tiltak som også kan komme andre utviklingshemmede med utfordrende atferd til gode.

Les mer

Bra i livet

KONFERANSEN ER FULLTEGNET

NOU´en "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" har kommet (NOU-Norges offentlige utredning).

På konferansen "Bra i livet" får du svar på hvilke konsekvenser dette kan få for utviklingshemmede, deres familier og tjenesteytere.

Konferanse i Oslo, 27. og 28. oktober 2016

Les mer

På lik linje - NOU om utviklingshemming

I dag overrakte utvalgsleder Osmund Kaldheim NOU´en "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" - til statsråd Solveig Horne.

Dette følges opp på SOR-konferansen 27. og 28. oktober.

Les mer

Utfordrende atferd i et habiliteringsperspektiv

Habiliteringstjenestene får henvendelser om saker som er mer krevende enn man kan forvente at kommunene kan ha kompetanse og kapasitet til å klare å mestre på egen hånd. Saker som involverer vold av eller mot personer med utviklingshemning vil typisk være saker habiliteringstjenestene blir bedt om å bistå i. Vi har tatt turen til Stavanger for å høre hva seksjonsleder Bjørn Roar Vagle tenker om utagering og vold knyttet til personer med utviklingshemning.

Les mer

Løft 1 - Selvbestemmelse og rettssikkerhet

NOU 2016: 17 «På lik linje» inneholder åtte løft om å realisere rettigheter for personer med utviklingshemming. I løpet av åtte dager skal vi presentere alle åtte løftene. Først ut er SELVBESTEMMELSE OG RETTSSIKKERHET. Utvalget foreslår blant annet å innføre gratis rettshjelp, at vergemålsloven avskaffes og at tvangshjemlene som gir adgang til bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemming oppheves.

Les mer

Løft 2 - Likeverdig og inkluderende opplæring

NOU 2016: 17 «På lik linje» fremmer åtte løft. Nr. 2 handler om skole. Elever med utviklingshemming skal undervises av lærere, det må utvikles standard for læringsmål og kartlegging av utbytte, og skolene må få universell utforming. Det de egentlig sier er vel at det må bli mindre vafler og kos, og at også personer med utviklingshemming må tas så pass på alvor at de får et godt pedagogisk innhold i sin skolehverdag. Mindretallet vil legge ned spesialskoler og spesialklasser.

Les mer

Løft 3 - Arbeid for alle

Det tredje av de åtte løftene i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om arbeid for alle.

Høy yrkesdeltakelse er viktige målsettinger i norsk arbeids- og velferdspolitikk. For den enkelte betyr det å ha en jobb personlig utvikling, stabil inntekt og deltakelse på en sosial arena. Arbeids- og velferdspolitikken skal legge til rette for at hele befolkningen kan delta i arbeidslivet, også personer med utviklingshemming. Men i praksis får de automatisk uførepensjon, og slipper ikke ordentlig til i arbeidslivet.

Les mer

Løft 4 - God helse og omsorg

Det fjerde av de åtte løftene i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om helse og omsorg. Habiliteringstjenestene må styrkes, barns beste må være i fokus, helseoppfølgingen må bli bedre og det må i større grad gjøres individuelle vurderinger i tilbudene som gis.

Les mer

Løft 5 - Eget hjem

Løft fem av åtte i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om å bo. I eget hjem. De anbefaler at Husbanken ikke gir støtte til utbygginger hvor antallet enheter overstiger seks. Kommunene skal i større grad legge til rette for at personer med utviklingshemming får hjelp til å skaffe seg bolig, og selv kan velge hvor de vil bo.

Les mer

Løft 6 - Kompetanse og kunnskap

Løft seks av åtte i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om kompetanse og kunnskap. Rettighetsutvalget slår fast at lav kompetanse er en gjennomgående utfordring. Mange har ikke tilstrekkelig kjennskap til utviklingshemmedes menneskerettigheter, som jo er «bærebjelken» eller «rød tråd» i NOU´en. Spesielt påpeker de manglende bevissthet om utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse, og retten til å delta og bli inkludert i samfunnet.

Klokelig påpeker de også at det er en utfordring at mange har lite kunnskap og lave forventninger til utviklingshemmedes evner og muligheter i skole og arbeidsliv.

Les mer

Løft 7 - Koordinerte tjenester

Løft syv av åtte i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om koordinerte tjenester. For å sikre en bedre koordinering som også ivaretar retten til selvbestemmelse anbefaler utvalget at kommunenes generelle plikt til å sikre god koordinering av tjenester formuleres tydeligere i lovverket.

Les mer

Løft 8 - Målrettet styring

Det siste løftet -løft åtte av åtte i NOU 2016: 17 «På lik linje» handler om målrettet styring. Utvalget mener at et nytt fagorgan bør opprettes. De skal ansvar for indikatorsystem som dokumenterer status, utvikling og måloppnåelse for utviklingshemmede på relevante samfunnsområder. Indikatorsystemet skal gi et kunnskapsgrunnlag for utforming og iverksetting av politikk, og evaluering av tiltak og ordninger.

Les mer

Videreutdanning: Samspill og kommunikasjon

Har du lyst å lære mer om samspill, kommunikasjon, Alternative og Supplerende Kommunikasjonsformer (ASK) og bruk av videoanalyse i ditt faglige arbeid?
Personer som har omfattende funksjonsnedsettelser er avhengig av personell som har gode kunnskaper om kommunikasjon og samspill og evne til å se og fortolke deres førspråklige uttrykksformer.

Les mer

Tid for ny NOU - Rettigheter for personer med utviklingshemning

På SOR konferansen «Helt med!» delte rådmann Osmund Kaldheim refleksjoner om den nye NOU rapporten om personer personer med utviklingshemning. Kaldheim er leder for Rettighetsutvalget, som er navnet på gruppen som utarbeider rapporten. Rettighetsutvalget ble oppnevnt 3. oktober 2014, og skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Les mer

[Arkiv]