VG: Edvan (8) får ikke forsvarlig helsehjelp. Kan koste ham livet

-Jeg reagerer svært sterkt på saken som VG har avdekket om åtte gamle Edvan i Moss. Slik saken fremstår ser det dels ut til at kommunen ikke følger medisinskfaglige vurderinger, dels at dialogen med familien ikke har vært god nok. Nå har Moss kommune et ansvar for skikkelig dialog og for å sørge for at tjenestene har en kvalitet som ikke skaper uro og engstelse, sier styreleder i SOR, Karl Haakon Sævold.

Les mer

Fra løfter til handling

Høstens SOR-konferanse i Oslo 25. og 26. oktober skal følge opp NOUen «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming» som kom ut i 2016. Hva er regjeringens strategi og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse? Og hva kan vi forvente av ny stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter?

Les mer

Inkludering av utviklingshemmede i forskning

Utviklingshemmede som deltar i forskning har ingen reell innflytelse, og inkludering på dette området er urealistisk, argumenterte Vigdis Reisæter (stipendiat, Høyskolen på Vestlandet) nylig i et innlegg i Firda. Bakstreversk og kunnskapsløst, svarte Jens Petter Gitlesen (forbundsleder, NFU). Men hva er egentlig inkluderende forskning, hvordan utføres den, og hva skal eventuelt til for at den skal fungere? Deltakelse på en todagers konferanse om forskning sammen med personer med utviklingshemming på Høyskolen i Østfold ga noen svar.

Les mer

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Videreutdanningstilbud i Nordland. Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker.

Les mer

HELT MED på Landsturneringen

Landsturneringen i fotball og håndball (for mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming) samler ca 1.500 deltakere i Bergen. En fantastisk arena for HELT MED til å rekruttere dyktige folk til jobber i ordinært arbeidsliv. Men vi møter også noen som allerede har fått jobb gjennom HELT MED. Ole (bildet) spiller for Fana og har nettopp fått jobb på Toma Espehaugen i Bergen. Heldige Fana og heldige Toma.

Les mer

Målrettet miljøarbeid i varig tilrettelagt bedrift (VTA)

Mennesker med utviklingshemming møter på de fleste barrierene når det gjelder deltakelse i arbeid. Ferdigheter og kunnskap om tilretteleggingsmetoder har stor betydning for mulighetene til deltakelse i egen arbeidshverdag. Kan målrettet miljøarbeid bidra til styrket arbeidsdeltakelse i varig tilrettelagt arbeid?

Les mer

- Vi vil ha like rettigheter

I den svenske organisasjonen Grunden er det kun utviklingshemmede som har stemmerett og sitter i ledelsen.

Les mer

Tung tids tale

«Olaug Nilssen tar pusten fra leseren med sin lille roman» skrev VG, og ga terningkast 6. Boken om en mors kjærlighet og kamp for et barn som er annerledes har funnet veien til teaterscenen. Vises over "hele" landet.

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Olaug Bollestad besøker Kari og Jacob

Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF, besøker Kari Sæland og Jacob Von Hanno, som får fast jobb på Scandic hotell i Oslo gjennom HELT MED. Bollestad sin innsats for å sikre midler til HELT MED har vært avgjørende for å kunne utvide prosjektet fra kun å omfatte Bergen, til nå å gjelde for blant annet Oslo. Ytterligere utvidelser vil skje, og da kan vi dekke hele landet.

Les mer

Meget fornøyd arbeidsgiver

Kari fikk jobben på Scandic Oslo City. "Det har gått over all forventning. Hun går godt sammen med alle som jobber her og er en berikelse for hotellet. Hun er lærevillig, kommer tidlig hver dag og gleder seg alltid til å komme på jobb. Kort sagt, en drømmeansatt", sier direktør Ragne Kristine Lærum ved Scandic Oslo City.

Les mer

Økt fokus på kvalitet i tjenestene

Hendelsen ved Nardo bo- og aktivitetstilbud, der en beboer ble påført betydelige brannskader, er svært alvorlig. Både beboerne selv og pårørende må ha sikkerhet for at det er god kvalitet på tjenestene, sier styreleder i Stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold.

Les mer

Hjelp - jeg er anmeldt

«Hjelp jeg er anmeldt!» er et lettlest hefte som beskriver hva som kan skje dersom du blir anmeldt. For folk flest er det utfordrende å forstå hva det innebærer å være mistenkt, siktet eller tiltalt. Heftet gir deg svar på blant annet dette. Å bli innbragt av politiet og satt i varetekt er ofte dramatisk for den det gjelder.

Les mer

Den digitale revolusjon gir store muligheter for selvstendige liv

Samfunnet vårt er i sterk endring. Vi snakker om den digitale revolusjonen som nesten år for år endrer tjenestetilbud og mulighet for deltakelse i både offentli og privat sektor. Men for å ta del og ikke minst ha fordeler av denne digitale utviklingen, så må man ha en viss grad av teknisk kompetanse, utstyr (smarttelefon, nettbrett eller PC) og muligheter til å lære alt fra hvordan bussbilletter lastes ned på telefonen, se hvor mye du har på kontoen din og motta Digipost fra kommunen som forteller deg hvilke tjenester du får.

Les mer

Kunnskapsbasert habilitering

Kunnskapsbasert habilitering krever at ny kunnskap er kjent og tilgjengelig for ansatte og ledere i habiliteringstjenestene. Flere sentrale føringer og oppdrags og styringsdokument de senere årene understreker habilitering som et prioritert satsningsområde, og presiserer at det i tillegg til å styrke feltet kapasitetsmessig, også skal satses systematisk på utviklingen av faglig kvalitet for å nå målsettingen om tilstrekkelige, likeverdige og kvalitativt gode tjenester. Det å styrke fagutvikling og forskning omtales også som tiltak som kan bidra til å gi fagfeltet økt prestisje og status.

Les mer

Lavaffektiv tilnærming

Fysiologisk aktivering kan utløse stress og igjen forklare utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser

Les mer

Retten til selvbestemmelse for utviklingshemmede

En menneskerettslig vurdering av det norske vergemålssystemet.

Retten til selvbestemmelse er et grunnleggende menneskerettighetsprinsipp. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) slår fast at retten til selvbestemmelse gjelder i like stor grad for alle personer uavhengig av deres funksjonsevne. I denne artikkelen blir Norges system for beskyttelse av selvbestemmelse for utviklingshemmede vurdert opp mot fem grunnleggende menneskerettighetsprinsipper som norske myndigheter i utgangspunktet har sagt seg enig i. Resultatene viser at fratakelse av selvbestemmelse er svært omfattende, og at vergemålsordningen har store rettssikkerhetsproblemer. Artikkelen fokuserer på utviklingshemmede, men bidrar også til en mer generell avklaring av hvordan det norske vergemålssystemet fungerer, og hva beskyttelse av retten til selvbestemmelse innebærer for norsk praksis.

Les mer

Hvor mange personer med utviklingshemming bør bo samme sted? Når blir det for mange?

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor og med hvem de vil bo sammen med, på lik linje med andre. Og de må ikke må bo i en bestemt boform, slår artikkel 19 i FN-konvensjonen tydelig fast. Men kun 10% av utviklingshemmede eier egen bolig, mot 80% av resten av befolkningen. Og det er i praksis svært liten valgfrihet for de enkelte for hvor de skal bo. I 2/3 av kommunene er det lange ventetider for å få kommunalt tilbud om bolig. I NOU'en «På lik linje» foreslås det å ha en lovpålagt plikt for kommunene til å skaffe bolig til vanskeligstilte. De ønsker å styrke husbankens generelle veiledning, og foreslår nye vilkår for å få lån og tilskudd fra husbanken. Ett av vilkårene gjelder størrelse. Det skal ikke bygges flere enn 6 enheter samlokalisert for at man skal få tilskudd fra husbanken i offentlige prosjekter.

Les mer

Virkemidlene – virker de?

Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet.

Torstein Dahle er siviløkonom, høgskolelektor og en markant politiker i partiet Rødt. Han sitter i kommunestyret i Bergen, og høster stor respekt på tvers av partigrenser. Dahle har blant annet vist et godt engasjement for gode tjenester til personer med utviklingshemming, og ble invitert til SOR konferansen «Bra i livet» for å prate om virkemidler.

Les mer

Livsstilsutfordringer hos personer med utviklingshemming

Når man lever med et barn med sterke sansetap og funksjonshemminger over mange år, så lærer man veldig mye. Jeg tror jeg har lært mer av det enn den universitetsutdannelsen og den doktorgraden jeg har. Det er en reise inn det norske samfunnet, og det er en reise inn i seg selv, og det er en reise inn i alt mulig rart som har både med politikk, bevilgninger og holdninger å gjøre.

Les mer

[Arkiv]