Validerende samhandling i miljøterapi

Mennesker med psykiske helseplager er generelt mer sensitive for sårende og korrigerende kommentarer og samhandling enn psykisk stabile personer. Dette gjelder også for mennesker med utviklingshemning. I denne artikkelen vil det bli gjennomgått prinsipper for validerende samhandling i møte med mennesker med utviklingshemning som også har psykisk lidelse eller psykiske plager. Det blir presentert eksempler på hvordan profesjonelle samhandlingspartnere kan samhandle på en god måte.

Les mer

Familiene - hva hemmer egentlig dem?

Jeg er her fordi jeg ikke er kvalifisert. Fordi jeg ikke er utdannet. Fordi jeg fram til 1998 ikke var spesielt interessert i det området dere er interesserte i. Jeg var veldig saklig og rasjonell på slike ting. Og synes at det hele var veldig enkelt. Og så fikk jeg i juni 1998 en datter som definitivt var annerledes enn de fleste, og definitivt annerledes enn hva jeg hadde for ventet meg. Det er min eneste kvalifikasjon i denne samtalen. Hun heter Frida

Les mer

Politikk for menneskerettigheter

SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Uverdig og uakseptabelt

- Jeg reagerer svært sterkt på VGs avsløring av konsulentfirmaet Sødermanns virksomhet. Å tilby seg å bidra til å øke antallet registrerte personer med utviklingshemming for dermed å ta ut et «beregnet potensiale» eller en «pengeverdi» og å omtale det som «fantastiske muligheter» er uverdig, uanstendig og fullstendig uakseptabelt, sier styreleder i SOR, Karl Haakon Sævold.

Les mer

Et dårlig budsjett for personer med utviklingshemming

Det foreslåtte statsbudsjettet er et dårlig budsjett for personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Over flere tiår har gjentatte rapporter, forskningsartikler og utredninger dokumentert dårlige levekår og store brudd på utviklingshemmedes menneskerettigheter. Regjeringen har lovet å bedre forholdene blant annet gjennom arbeidet med en strategi- og handlingsplan for funksjonshemmedes rettigheter, oppfølging av NOU 2016:17 «På lik linje», og ved å lage en stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter. Vi finner likevel ikke spor av noen løft for denne gruppen i budsjettet. Nok en gang har utviklingshemmede blitt glemt.

Les mer

VG: Edvan (8) får ikke forsvarlig helsehjelp. Kan koste ham livet

-Jeg reagerer svært sterkt på saken som VG har avdekket om åtte gamle Edvan i Moss. Slik saken fremstår ser det dels ut til at kommunen ikke følger medisinskfaglige vurderinger, dels at dialogen med familien ikke har vært god nok. Nå har Moss kommune et ansvar for skikkelig dialog og for å sørge for at tjenestene har en kvalitet som ikke skaper uro og engstelse, sier styreleder i SOR, Karl Haakon Sævold.

Les mer

Inkludering av utviklingshemmede i forskning

Utviklingshemmede som deltar i forskning har ingen reell innflytelse, og inkludering på dette området er urealistisk, argumenterte Vigdis Reisæter (stipendiat, Høyskolen på Vestlandet) nylig i et innlegg i Firda. Bakstreversk og kunnskapsløst, svarte Jens Petter Gitlesen (forbundsleder, NFU). Men hva er egentlig inkluderende forskning, hvordan utføres den, og hva skal eventuelt til for at den skal fungere? Deltakelse på en todagers konferanse om forskning sammen med personer med utviklingshemming på Høyskolen i Østfold ga noen svar.

Les mer

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Videreutdanningstilbud i Nordland. Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker.

Les mer

HELT MED på Landsturneringen

Landsturneringen i fotball og håndball (for mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming) samler ca 1.500 deltakere i Bergen. En fantastisk arena for HELT MED til å rekruttere dyktige folk til jobber i ordinært arbeidsliv. Men vi møter også noen som allerede har fått jobb gjennom HELT MED. Ole (bildet) spiller for Fana og har nettopp fått jobb på Toma Espehaugen i Bergen. Heldige Fana og heldige Toma.

Les mer

Målrettet miljøarbeid i varig tilrettelagt bedrift (VTA)

Mennesker med utviklingshemming møter på de fleste barrierene når det gjelder deltakelse i arbeid. Ferdigheter og kunnskap om tilretteleggingsmetoder har stor betydning for mulighetene til deltakelse i egen arbeidshverdag. Kan målrettet miljøarbeid bidra til styrket arbeidsdeltakelse i varig tilrettelagt arbeid?

Les mer

- Vi vil ha like rettigheter

I den svenske organisasjonen Grunden er det kun utviklingshemmede som har stemmerett og sitter i ledelsen.

Les mer

Tung tids tale

«Olaug Nilssen tar pusten fra leseren med sin lille roman» skrev VG, og ga terningkast 6. Boken om en mors kjærlighet og kamp for et barn som er annerledes har funnet veien til teaterscenen. Vises over "hele" landet.

Les mer

Fra løfter til handling

Høstens SOR-konferanse i Oslo 25. og 26. oktober skal følge opp NOUen «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming» som kom ut i 2016. Hva er regjeringens strategi og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse? Og hva kan vi forvente av ny stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter?

OBS: Fulltegnet og avholdt! 650 deltakere.

Les mer

Olaug Bollestad besøker Kari og Jacob

Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF, besøker Kari Sæland og Jacob Von Hanno, som får fast jobb på Scandic hotell i Oslo gjennom HELT MED. Bollestad sin innsats for å sikre midler til HELT MED har vært avgjørende for å kunne utvide prosjektet fra kun å omfatte Bergen, til nå å gjelde for blant annet Oslo. Ytterligere utvidelser vil skje, og da kan vi dekke hele landet.

Les mer

Meget fornøyd arbeidsgiver

Kari fikk jobben på Scandic Oslo City. "Det har gått over all forventning. Hun går godt sammen med alle som jobber her og er en berikelse for hotellet. Hun er lærevillig, kommer tidlig hver dag og gleder seg alltid til å komme på jobb. Kort sagt, en drømmeansatt", sier direktør Ragne Kristine Lærum ved Scandic Oslo City.

Les mer

Økt fokus på kvalitet i tjenestene

Hendelsen ved Nardo bo- og aktivitetstilbud, der en beboer ble påført betydelige brannskader, er svært alvorlig. Både beboerne selv og pårørende må ha sikkerhet for at det er god kvalitet på tjenestene, sier styreleder i Stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold.

Les mer

Hjelp - jeg er anmeldt

«Hjelp jeg er anmeldt!» er et lettlest hefte som beskriver hva som kan skje dersom du blir anmeldt. For folk flest er det utfordrende å forstå hva det innebærer å være mistenkt, siktet eller tiltalt. Heftet gir deg svar på blant annet dette. Å bli innbragt av politiet og satt i varetekt er ofte dramatisk for den det gjelder.

Les mer

Den digitale revolusjon gir store muligheter for selvstendige liv

Samfunnet vårt er i sterk endring. Vi snakker om den digitale revolusjonen som nesten år for år endrer tjenestetilbud og mulighet for deltakelse i både offentli og privat sektor. Men for å ta del og ikke minst ha fordeler av denne digitale utviklingen, så må man ha en viss grad av teknisk kompetanse, utstyr (smarttelefon, nettbrett eller PC) og muligheter til å lære alt fra hvordan bussbilletter lastes ned på telefonen, se hvor mye du har på kontoen din og motta Digipost fra kommunen som forteller deg hvilke tjenester du får.

Les mer

Kunnskapsbasert habilitering

Kunnskapsbasert habilitering krever at ny kunnskap er kjent og tilgjengelig for ansatte og ledere i habiliteringstjenestene. Flere sentrale føringer og oppdrags og styringsdokument de senere årene understreker habilitering som et prioritert satsningsområde, og presiserer at det i tillegg til å styrke feltet kapasitetsmessig, også skal satses systematisk på utviklingen av faglig kvalitet for å nå målsettingen om tilstrekkelige, likeverdige og kvalitativt gode tjenester. Det å styrke fagutvikling og forskning omtales også som tiltak som kan bidra til å gi fagfeltet økt prestisje og status.

Les mer

[Arkiv]