NFF-film om fotball for utviklingshemmede

Over to og et halvt tusen spillere deltar i dag i tilrettelagt fotball.
NFFs film «Ekte fotball» viser mangfoldet i denne delen av Fotball-Norge der Fair play, glede og mestring vises og leves på en enestående måte.

Les mer

Konferanse: Nye tider!

Effektivitet, kvalitet og gode løsninger når økonomiske rammevilkår endres

Konferanse i Bergen 2. og 3. mai 2016

Les mer

Geocaching

Karde har utarbeidet veileder om bruk av Geocaching for personer med spesielle behov.Geocaching er et digitalt orienteringsspill der en skal finne skjulte gjenstander ved hjelp av GPS, enten via smarttelefon eller en GPS-enhet.

Les mer

E-læringskurs: Ingen hemmeligheter

"Det antas at mer enn 20% av personer med utviklingshemming har vært utsatt for alvorlige seksuelle overgrep. Dersom den enkelte utviklingshemmede og tjenesteyterne hadde hatt økt kompetanse kunne mange av disse overgrepene vært unngått."

Dette er innledningen til e-læringskurset "Ingen hemmeligheter. Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep". Kurset er gratis. Vi håper at ALLE som jobber for personer med utviklingshemning tar seg tid til å gjennomføre kurset.

Les mer

Ny boligveileder for mennesker med utviklingshemming

Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.

– Utviklingen viser at det stadig blir flere og større «institusjonslignende boliger» for mennesker med utviklingshemming. Dette er en uheldig utvikling. Det er derfor bra at det nå foreligger en veileder både pårørende og mennesker med utviklingshemming kan bruke, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer

Over andres terskler - dilemmaer i hjelperrollen

Lingås åpner med å spørre forsamlingen om de husker den første filmen om Elling. Det er en scene hvor Kjell Bjarne og Elling har flyttet inn i en kommunal bolig, en slags vernet bolig. Der får de besøk av «han fra kommunen»! «Den scenen opplever jeg som en veldig fin illustrasjon på følelsene av å være herre i eget hus, noe i hvert fall Elling er veldig opptatt av, der han henger opp bilder av Gro Harlem Brundtland og andre affeksjonsverdier i leiligheten».

Les mer

Ny start - et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) i Helse Bergen har prøvd ut en tilpasset behandling for fire personer med lett/moderat utviklingshemming med overvekt/fedme. Målet med prosjektet har vært å prøve ut en type behandling til pasienter som ønsker å få hjelp til å starte en prosess mot livsstilsendring. Prosjektet har bestått av 4 faser: planlegging, innleggelse i fire uker, oppfølging og evaluering. I prosjektet har pasientene fått behandling/oppfølging i en periode på 11 mnd. Ved avslutning av prosjektet kan en oppsummere med at alle deltakerne hadde et godt utbytte av tilbudet. Etter innleggelsesperioden oppnådde alle nedgang i BMI, hadde bedre resultater på gangtester og høy motivasjon for livsstilsendringer. I oppfølgingsperioden har 2 deltakere hatt videre nedgang i BMI.

Les mer

Vektreduksjon og livstilsendring

Har du blitt tatt av lavkarbobølgen, eller følger du ekte smør- og bacondietten? Hvordan er BMI-en din i dag? Har du lastet ned noen apper som forteller deg hvor mange kalorier du kan spise til middag og hvordan du skal trene de bort? Det siste jeg hørte på slankefronten var å drikke kaffe med smelta smør i. Jeg har allerede glemt logikken i hvorfor dette var lurt, men kanskje det er verdt å prøve?

Les mer

Det ser ut som Down syndrom

Artikkelen bygger på masteroppgaven, Det ser ut som Down syndrom – En kvalitativ undersøkelse om hvordan kommende foreldre opplever informasjon de får av helsepersonell. Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan opplever foreldre formidlingen av informasjon når ultralydundersøkelsen har vist en forhøyet risiko for at barnet deres har Down syndrom? Undersøkelsen viser at foreldrene etterlyser et behov for å bli sett og møtt av helsepersonellet. Det fremkommer at informasjonen de får i for stor grad er av medisinsk karakter., Videre at det er stor forskjell på foreldrenes opplevelse av formidlingen av informasjon før og etter valget om å beholde barnet, og at de i større grad er fornøyd etter valget Det fremkommer også at spørsmål om abort kommer alt for fort, flere foreldre forteller om et inntrykk av at abort forventes.

Les mer

Hva sier lovverket om velferdsteknologi?

Kjersti Hillestad Hoff sier det ikke er bare i kommunene det jobbes med velferdsteknologi, også i Helsedirektoratet arbeides det aktivt for å få litt sving på sakene. Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP) skal sikre at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Les mer

Dansekampen - Gøy på gulvet!

Fredag 3. oktober 2014 arrangerte Bergen kommune dansekonkurranse på Scandic Bergen City hotell. Det ble et show stappfullt av danseglede, paljetter, glitter og stas, til stor begeistring for deltagere og tilskuere.

Les mer

Målrettet miljøarbeid og velferdsteknologi

Om brukermedvirkning, mestring, rettsikkerhet, gevinstrealisering og spennende arbeidsplasser.

Les mer

Hva er utviklingshemning?

Diagnoser kan bidra positivt for den det gjelder, men det kan også bidra til en stigmatisering som gjør at vi behandler folk på en mindre verdig måte, og ser begrensninger heller enn muligheter. Vi bør ha et reflektert forhold til hva diagnoser egentlig er. Uten å kjenne til begrensninger og problemer ved denne typen kategorisering, vil ulempene kunne bli betydelig større enn fordelene.

Les mer

Med rett til å delta: inkluderende skole på Zanzibar

Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende i Norge som er involvert i internasjonalt bistandsarbeid. Våre medlemsorganisasjoner bruker egne erfaringer og kompetanse for å bedre funksjonshemmedes levekår i utviklingsland.

Les mer

«Disabled Village Children»

Hele denne enestående boken på over 650 nyttige sider ligger fritt tilgjengelig på internet.Boka har 67 kapitler over tre deler:
1) individuelle funksjonshemninger
2) lokalsamfunnsarbeid
3) sysselsetting

Les mer

Å lære av hverandre

Ergoterapifaget er utviklet i og preget av vestlig kultur og vestlig tenkemåte. Under oppholdet i Nepal, var det derfor viktig å bidra med fagkunnskapen vår på en respektfull måte. For å lykkes, var det avgjørende å være ydmyk og åpen i møte med menneskene i Nepal.

Les mer

Mellom fortvilelse og håp

Sterke bilder har festet seg på netthinnen etter møter med barn med funksjonshemming og deres foreldre på landsbygda i Nepal. Hjelpen de får er minimal og stigmaet stort. Håpet er å forske mer og kunne utvikle hjelp som kan være av betydning.

Les mer

Klokt om arbeid

Tromsø kommune tenker klokt om arbeid. De har skjønt hvor viktig arbeid er -også for personer med utviklingshemning- og gjør noe med det!

Les mer

Prioriteringsveileder - habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Reviderte prioriteringsveiledere skal tas i bruk fra 1. november 2015. De er revidert for å være i samsvar med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og endringene i prioriteringsforskriften som trer i kraft samme dato. Alle som har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal nå få rett til nødvendig helsehjelp med en juridisk bindende frist for når helsehjelpen seinest skal starte.

Les mer

Prioriteringsveileder - habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet har utarbeidet prioriteringsveileder for habilitering av voksne, som gjelder fra 1. november 2015. Denne er svært nyttig å kjenne til, også for dem som skal bistå personer med utviklingshemning til å få hjelp. Det er lettere å få riktig hjelp når man kjenner aktuelle rettigheter og veiledere.

Les mer

[Arkiv]