Noe å stå opp til

SOR-konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2018
Gode og meningsfulle liv for personer med utviklingshemming

Les mer

Arbeidsgiveres syn på å ansette personer med utviklingshemming

Artikkelen fokuserer på temaet personer med utviklingshemming og arbeid, og belyser problemstillingen: Hvilke betingelser hevder arbeidsgivere er av betydning ved ansettelse av personer med utviklingshemming?

Les mer

Organisatoriske og personalmessige forutsetninger for oppretting og utvikling av tjenestetilbud med minimal bruk av tvang og makt

Denne artikkelen ser på hvilke organisatoriske og personalmessige forutsetninger som lå til grunn ved opprettelse og videreutvikling av et tjenestetilbud med minimum bruk av tvang og makt. Vi tar utgangspunkt i et konkret bofellesskap som fra oppstart har hatt en sterk ideologi og et klart uttrykt mål om selvbestemmelse og minimum bruk av tvang og makt.

Les mer

Hva vet vi om aldring og helse blant personer med utviklingshemning i Norge?

Det er ventet at antall eldre vil øke betydelig de nærmeste årene. Gjelder det også for personer med utviklingshemning? I så fall, på hvilken måte påvirker aldringen mennesker med ulike syndromer og tidlig ervervede tilstander?

Les mer

Forskning på psykisk helsearbeid overfor mennesker med utviklingshemming

Det er forsket svært lite på miljøbehandling overfor mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Generelt er kunnskap om psykisk helse og utviklingshemning et relativt nytt område. Psykisk helsearbeid (synonymt for miljø behandling/miljøterapi) er uhyre sparsomt studert både internasjonalt og i Norge, men er et særlig viktig område knyttet til utviklingshemning all den tid denne gruppen langt hyppigere enn den generelle befolkning en utvikler dårlig psykisk helse eller psykisk lidelse. Miljøbehandling er videre den behandlingsformen som kan gis til alle mennesker med psykiske plager, uavhengig av evne- og ferdighets nivå. Denne artikkelen vil presentere og diskutere forskning på psykisk helsearbeid overfor mennesker med utviklingshemning.

Les mer

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

I 2016 var det 10 år siden Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU, ble etablert. I løpet av de ti årene har NAKU jobbet for å spre kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming – med mål om å bedre levekårene til personer med utviklingshemming. I denne artikkelen vil vi orientere nærmere om NAKU og hvilken betydning NAKU har når det gjelder kunnskaps formidling og kunnskapsutvikling til tjenester for personer med utviklingshemming. Vi vil også dele noen betraktninger om hvordan NAKU fortsatt kan bidra til kunnskapsog kompetanse utvikling i norske kommuner, og hvordan NAKU kan møte kommunenes kunnskapsbehov og bidra til at den enkelte kommune og tjenestested kan bli sine egne kompetanseenheter.

Les mer

Kultur til insprasjon og glede

Det foregår mye spenstig på Gjøvik. Kulturtilbudet for folk med utviklingshemming er et eksempel på dette, og over to dager har vi fått oppleve musikk, dans, tegning, maling og andre kulturtiltak på nært hold. Det er til å bli i godt humør av og imponert over.

Les mer

Fritid og ferie - for alle?

Anders Midtsundstad starter med å fortelle om sin inngang til dette feltet, det å jobbe med og tenke fritid. Sønnen Ole Jørgen har Tourette og ADHD, og 9 år gammel utfordret han faren på å få hjelp til å komme inn på en arena. Og for ham ble det en svømmeklubb hvor han fikk lov til å trives og lykkes. Det gjorde noe med dem begge. Når Midtsundstad jobbet i Kristiansand var det umulig for ham å gå tilbake og jobbe ordentlig som avdelingsleder i serviceboligen han var ansatt i. Han ble helt bergtatt av fritidsfeltet.

Les mer

Høgskolen i Molde - Vernepleierutdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold

På Høgskolen i Molde møter vi høgskolelærer Thrine Marie Nøst Bromstad for en prat om utfordrende atferd, aggresjon og vold. Vi er nysgjerrige på hvordan temaene vektlegges i undervisningen ved høgskolen.

Les mer

Voldens verden

Stål Bjørkly er spesialist i klinisk psykologi og professor ved Høgskolen i Molde og Kompetansesenter for rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Hans spesialområder er risikovurdering, risikohåndtering, forebygging og behandling av vold. Bjørkly har også en fortid hvor han i syv år jobbet spesielt med voldsproblematikk hos personer med autisme i Møre og Romsdal.

Les mer

Vergemål for voksne mennesker med utviklingshemming - hjelp til selvbestemmelse, eller snikfratakelse av rettslig autonomi?

Artikkelen tar opp noen rettslige spørsmål knyttet til bruken av individtilpassede vergemål for voksne personer med utviklingshemming. Dette reguleres av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål, heretter kalt vergemålsloven eller vgml.*

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Livet må alltid inneholde en smak av ferie

Andreas Eileraas og Jan Nielsen har skrevet bøker sammen. Andreas har diagnosen autisme. Bøkene tar utgangspunkt i betraktninger og uttalelser han vil dele med andre. I bøkene omtales blant annet tema som arbeidsglede, ferie med venner og undervisning i autisme.

Les mer

Arte+ 2017 - En opplevelse for livet

Festivalen og konferansen Arte+ 2017, eller på norsk «Kunst med mere», er godt i havn på Gjøvik. Målet med de tilrettelagte kulturdagene var å skape en konkurranse under mottoet «Kunst uten grenser for personer med ulike funksjonshemninger» og gjennomføre en internasjonal utstilling med kunst av barn, ungdom og voksne med ulike funksjonshemninger. Deltakere/elever innen området psykisk helse var også målgruppen.

Les mer

Helt ellevilt! HELT MED på statsbudsjettet!

HELT MED-modellen vi har utviklet for å bidra til at personer med utviklingshemming ansettes i det ordinære arbeidsliv- blir gjennom Statsbudsjettet innvilget 4,2 millioner kroner!

Takk til KrF, som tok oss med i det alternative Statsbudsjettet, og klarte å forhandle oss inn i det endelige Statsbudsjettet.

Les mer

Personer med utviklingshemming bidrar til bedre tjenester ved sykehjem

"HELT MED er en fantastisk modell som hjelper mennesker med utviklingshemning ut i det ordinære arbeidslivet.", sier byråd Dag Inge Ulstein. "Jeg er utrolig glad for at KrF har lagt de nødvendige midlene inn i vårt alternative budsjett. Dette er menneskeverd i praksis! I tillegg er det veldig kjekt at Bergen kommune går foran på dette området, slik som ved Fyllingsdalen sykehjem, og inkluderer flere arbeidstakere som av ulike grunner har vanskelig for å komme inn i arbeidsmarkedet. Her bør det offentlige ta et enda større samfunnsansvar fremover" mener Ulstein. Og vi er veldig enige.

Les mer

SOR Rapport

Tidsskriftet SOR Rapport utkommer med seks nummer i året. Hvert nummer inneholder stoff med høy relevans for innsats for mennesker med utviklingshemming.
Tegn abonnement og få velkomstgaver. I forbindelse med at Knut Reiersrud holdt konsert på siste SOR konferansen, gir vi blant annet fra oss en av hans CD plater. I tillegg til relevant faglitteratur.

Les mer

SOR prisen 2017 til Karl Elling Ellingsen

Professor Karl Elling Ellingsen fikk SOR prisen 2017 for sin innsats for å bidra til å bedre levekår for mennesker med utviklingshemming. Prisen ble delt ut på SOR-konferansen "Ferdigheter for fremtiden". Særdeles velfortjent.

Les mer

HELT MED på KrFs alternative statsbudsjett

KrF viser også med dette en fantastisk anerkjennelse for personer med utviklingshemming og deres verdi, ressurser og muligheter for å kunne bety noe stort og flott for andre.

I Bergen begynner Synneva, Beathe og Elisabeth i arbeidspraksis på Fyllingsdalen sykehjem. Og snart kan de få fast jobb på sykehjemmet gjennom HELT MED. KrF vil at det skal skapes tilsvarende arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming over hele landet, ikke bare i Bergen. KrF har i sitt alternative statsbudsjett foreslått 4,2 millioner til HELT MED for å realisere planen.

Les mer

Ledig HELT MED-stilling i Bergen

Suksessen fortsetter. Ledig stilling for person med utviklingshemming på Scandic hotel Bergen City. Søknadsfrist 29. oktober 2017.

Les mer

[Arkiv]