Klokt om arbeid

Tromsø kommune tenker klokt om arbeid. De har skjønt hvor viktig arbeid er -også for personer med utviklingshemning- og gjør noe med det!

Les mer

Prioriteringsveileder - habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Reviderte prioriteringsveiledere skal tas i bruk fra 1. november 2015. De er revidert for å være i samsvar med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og endringene i prioriteringsforskriften som trer i kraft samme dato. Alle som har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal nå få rett til nødvendig helsehjelp med en juridisk bindende frist for når helsehjelpen seinest skal starte.

Les mer

Prioriteringsveileder - habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet har utarbeidet prioriteringsveileder for habilitering av voksne, som gjelder fra 1. november 2015. Denne er svært nyttig å kjenne til, også for dem som skal bistå personer med utviklingshemning til å få hjelp. Det er lettere å få riktig hjelp når man kjenner aktuelle rettigheter og veiledere.

Les mer

Send innspill til Rettighetsutvalget

Engasjer deg i rettighetene til personer med utviklingshemning.

Det regjeringsoppnevnte utvalget som skal komme med anbefalinger i NOU rapport knyttet til å sikre rettigheter for de utviklingshemmede, ber om innspill fra alle som har noe de brenner for. De har derfor laget en blogg der en kan skrive til utvalget og komme med forslag - eller kommentere på det som andre har skrevet om.

Les mer

SOR-prisen 2015 går til Marte Wexelsen Goksøyr

Hvert år deler SORs fag- og forskningsfond ut SOR-prisen til noen som har utmerket seg for å bedre levekår for mennesker med utviklingshemning. I år går den til en som selv har utviklingshemning. En som vet hvor skoen trykker, deltar i offentlig debatt og er en tydelig stemme for rettferdighet og likeverd.

Les mer

Knapp nok - et jenteliv med Asperger syndrom

SPISS Forlag inviterer til bokpresentasjon av Helene Larsens "Knapp nok - et jenteliv med Asperger syndrom" på Litteraturhuset, 18. november kl 14.

Les mer

Intervju i Landsråd-nytt

Jarle Eknes, daglig leder i SOR, ble intervjuet av Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede.

Les mer

Himmeljegerne

Himmeljegerne driver med ekstreme ekspedisjoner for multihandikappede Simen (psykisk utviklingshemmet, cerebral parese, epilepsi, svaksynt og cøliaki) og den superpositive bestevennen Mads (downs syndrom, blind på det ene øyet og leddgikt).

Les mer

Sammen gjør vi en forskjell

Hold av fredag 16.oktober kl 19.00. JOY og Himmeljegerne inviterer til inspirasjons- og foredragskveld på Venskaben i Asker. Inntektene fra arrangementet går direkte til JOY sitt arbeid.

Les mer

Viktig konferanse

Spennende og nyttig konferanse:
HELT MED!
- Arbeid – egenutvikling og selvrealisering.
- Inkludering og deltagelse for mennesker med utviklingshemning

Til tross for at det etableres mange spennende arbeidstiltak for mennesker med utviklingshemning, mangler mye på ambisjonen om full sysselsetting for dem med en definert restarbeidsevne Dette til tross for god dokumentasjon på at dette både vil være god samfunnsøkonomi, og gi den enkelte et mer verdig og meningsfylt tilværelse.

Les mer

Nye retningslinjer for å håndtere overgrep mot utviklingshemmede

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) er fagorgan for barnevern, familievern, likestilling og ikke-diskriminering, samt vold og overgrep i nære relasjoner. I tillegg har Bufdir forvaltningsansvar og oppgaver blant annet i forhold til levekår og sosial inkludering for personer med nedsatt funksjonsevne (hentet fra
http://www.bufetat.no/bufdir/)

Les mer

Helgeseter

I idylliske omgivelser i Bergen finner vi Helgeseter, en antroposofisk virksomhet som gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser for mennesker med utviklingshemning. Her bor og lever 30 personer med utviklingshemning på en litt annen måte enn det mange andre med utviklingshemning gjør.

Les mer

Ferie for alle

Vet du hva? For bare noen uker tilbake bestilte jeg meg ferietur. Sammen med familie og venner. Jeg er en av dem som bare må ha sol og varme. Kanskje det er en skade fra min oppvekst i Bergen; jeg bare må ha det. Noen uker hvert år. Varme helt inntil beina. Sikker varme. Ikke slik varme som tilfeldigvis passerte her nord i år. Jeg må vite det, at jeg helt sikkert får sol. Derfor tilbringer jeg noen uker av 2015 i Spania. Camp Nou, la Rambla, Ribera del Duero. Sol. Ah.

Les mer

En barndom med unike søsken

Heidi Bollingmo har delt erfaringer og følelser i teksten om en barndom med unike søsken. Hun har beskrevet sin opplevelse av det å ha søsken med sykdom og nedsatt funksjonsevne. Gjennom poetiske beskrivelser inviterer hun leseren inn i barnets opplevelser av søskenkjærlighet, sjalusi, skyldfølelse og skam. Heidi Bollingmos tekst berører og gir grunnlag for refleksjon.

Les mer

Kommunestyret skal speile bredden i befolkningen

Jan-Erik Nilsen er nestleder i styret for Stiftelsen SOR. Nilsen håper at også personer med utviklingshemning blir valgt inn i kommunestyrer rundt omkring i landet.

Les mer

Teknologiens muligheter og begrensninger i helse- og omsorgssektoren

Velferdsteknologi har lenge fått overraskende lite oppmerksomhet i helse- og sosialsektoren, men dette er i ferd med å snu, sier Jon Sørgaard ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Sørgaard er sosiolog og høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag, seksjon Ergoterapiutdanning. Han har i en årrekke jobbet med samfunnsvitenskapelige og humanistiske studier av teknologiens betydning. – For meg dreier det seg om å være oppdatert om velferdsteknologi og utnytte mulighetene på en måte som er i tråd med helse- og sosialfaglige plattformer, sier Sørgaard.

Les mer

Raushetens grenseland «Alle skal med?»

Dette er en bok som virkelig kan anbefales.
Den har sjel og kommuniserer fra hjerte til hjerte.
Vi er vant til å lese oss opp på sterkt faglig orienterte bøker. Imidlertid: Denne boken er annerledes. Forfatteren selv, Kristin Molvik Botnmark, har en utviklingshemmet datter og har grepet til pennen for å beskrive sine hverdagsopplevelser med Selma. Vi følger Selma i hjem, i skole, i fritid og i venneflokk. Nærbildet av Selma gjør at vi er nødt til å bli glad i henne. Botnvik beskriver også møtet med det såkalte Velferds-Norge og reiser spørsmålet med hjertesukket «Alle skal med?»

Les mer

Arbeidsminnetrening

Ved Habiliteringssenteret, Vestre Viken HF, har de i mange år samarbeidet med Torkel Klingberg ved Karolinska Instituttet i Stockholm om å teste ut arbeidsminnetrening for barn med lett eller moderat utviklingshemming.

Les mer

«Disabled Village Children»

Hele denne enestående boken på over 650 nyttige sider ligger fritt tilgjengelig på internet.Boka har 67 kapitler over tre deler:
1) individuelle funksjonshemninger
2) lokalsamfunnsarbeid
3) sysselsetting

Les mer

Hva er utviklingshemning?

Diagnoser kan bidra positivt for den det gjelder, men det kan også bidra til en stigmatisering som gjør at vi behandler folk på en mindre verdig måte, og ser begrensninger heller enn muligheter. Vi bør ha et reflektert forhold til hva diagnoser egentlig er. Uten å kjenne til begrensninger og problemer ved denne typen kategorisering, vil ulempene kunne bli betydelig større enn fordelene.

Les mer

[Arkiv]