Bergen: Elena bor ikke med andre barn

Elena (15) bor sammen med eldre. Foreldre vil at Elena skal bo sammen med andre barn. SOR reagerer og vil ha hurtig og god løsning.Det er Bergensavisen (BA) som forteller historien om Elena (15) som ikke har andre barn å bo sammen med i bofellesskapet der hun nå har sitt hjem.

Les mer

Neste SOR-konferanse: Er godt nok godt nok?

Sett av datoene 9. og 10. mai 2019, og meld deg på SORs nye konferanse «Er godt nok godt nok?». Denne gangen handler det om faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Les mer

Vergemålsloven – til glede og besvær?

Hedvig Ekberg er jurist og generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Hun har «Vergemålsloven – til glede og besvær?» som tema for innlegget sitt på SOR konferansen «Fra løfter til handling».

Les mer

En mindre vellykket stollek i Finnmark

iFinnmark avdekker at kun personalet får sitte i de nyeste og beste stolene. Saken illustrerer et økende problem i tjenestene til mennesker med utviklingshemming; behovet for å tydeliggjøre skillet mellom "dem" og "oss".

Les mer

Maksgrense på vergemålsoppdrag

I kjølvannet av Tolga-saken har vergemålsloven fått sterkt fokus i media, og det med rette. NRK publiserte i dag en artikkel om at ti personer i Norge er verge for rundt 100 personer hver, med tilhørende millionlønninger for arbeidet. Stiftelsen SOR mener det bør innføres en maksgrense for antall vergemålsoppdrag slik at den enkeltes selvbestemmelsesrett og rettssikkerhet blir ivaretatt..

Les mer

Fra løfter til handling

SOR-konferansen «Fra løfter til handling» tok utgangspunkt i oppfølging av de åtte løftene fra NOU’en «På lik linje», regjeringens handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse og ny stortingsmelding om utviklingshemmede. Med fokus på utviklingshemmedes menneskerettigheter, var det en selvfølge at Marte Wexelsen Goksøyr åpnet konferansen.

Les mer

Omhu

Velferdsteknologi som bidrar til å sikre faglig forsvarlige tjenester for mennesker med utviklingshemming

Les mer

Vi ønsker en lov om beslutningsstøtte!

I går gikk fristen ut for å sende inn høringsforslag til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om endring av Vergemålsloven. I denne artikkelen kan du lese SORs høringsbrev. Ulike organisasjoner, inkludert SOR, fremmer forslag om å endre vergemålsloven til en lov om beslutningsstøtte. Måtte våre ønsker nå frem, slik at rettssikkerheten og selvbestemmelsesretten til mennesker med utviklingshemming styrkes.

Les mer

Har vi glemt den gylne regel?

I dag presenterte Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Vestland og Statens sivilrettsforvaltning funnene fra gjennomgangen av Tolga-saken. Brødrene Holøyen har blitt utsatt for alvorlige krenkelser av deres iboende rettigheter.

Les mer

KOMP PRO

Et velferdsteknologisk hjelpemiddel som ivaretar behovet for sosial kontakt.

Les mer

Lav straff for alvorlig overgrep

Mange reagerer på oppslaget i VG om taxisjåføren som ble dømt for seksuelt overgrep mot 17 år gammel elev med utviklingshemming. Og kun ble idømt ett års ubetinget fengsel + oppreisning på kr 75.000.

Les mer

Helsetilsynet: Tilfeldige og vilkårlige tjenester

Kommunenes oppfølging av personer med utviklingshemming kan i verste fall være livstruende. Det er direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn som kommer med denne sterke advarselen i VG 26. januar.
Tilsynsdirektøren sier at svakhetene er mange og store og karakteriserer tjenesteytingen som tilfeldig og vilkårlig.

Les mer

Likestillingsfeltet bytter departement

Regjeringsutvidelsen tirsdag 22. januar førte til at ansvaret for likestilling flyttes fra det Barne- og likestillingsdepartementet til Kultur- og likestillingsdepartementet.

- Vi i Stiftelsen SOR gratulerer Trine Skei Grande med det utvidede ansvarsområdet.

Les mer

Mye positivt i regjeringsplattformen

- Jeg er fornøyd med at den politiske plattformen for firepartiregjeringen innebærer viktige gjennomslag i politikken for personer med utviklingshemming. Vi skal følge med på at regjeringen leverer, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR.

Les mer

Hvordan kan positiv atferdsstøtte hjelpe familier som har barn med atferd som utfordrer?

Atferd som utfordrer kan føre til store belastninger, ikke bare for personen det gjelder, men også for familien. I hvilken grad er det mulig å skreddersy PAS slik at det ivaretar den enkelte families ønsker og behov uten å medføre ekstra belastninger? Familier med behov for PAS-plan har i utgangspunktet en hverdag som krever mye planlegging og organisering , og målet er at alle individene i familien skal fungere best mulig i alle aspekter av livet.

Les mer

Psykofarmaka, psykisk lidelse og utviklingshemning. Et pasienteksempel

Voksne med utviklingshemning bruker ofte antipsykotiske medikamenter mot atferdsvansker uten at utredning er foretatt. Denne artikkelen belyser bruk av medikamenter motpsykose hos en voksen mann med angstsymptomer og atferdsvansker.

Les mer

Personer med utviklingshemming som medforskere i kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Karl-Johan Sørensen Ellefsen og Kristin Dalsbø Jensen har begge vært medforskere i en levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemming i samiske områder. Undersøkelsen ble gjennomført av Institutt for vernepleie ved UiT, Norges arktiske universitet, campus Harstad i 2017.

Les mer

Implementering av Positiv atferdsstøtte blant tjenesteytere i en bolig for mennesker med utviklingshemming

Det har skjedd store endringer på relativt kort tid i tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming. Mens mange fagmiljø tidligere var preget av fokus på reaktive tilnærminger og konsekvensbaserte tiltak, har utviklingen de senere år gått i retning mot økt fokus på forebygging og tilrettelegging gjennom proaktive strategier.

Les mer

Hvordan kan Positiv atferdsstøtte bidra til at personer med alvorlig utviklingshemming og utfordrende atferd oppnår mer selvbestemmelse og økt opplevelse av kontroll over eget liv?

Positiv Atferdsstøtte (PAS) bunner i ideologien om Empowerment, og har som mål å forbedre livskvaliteten til personer med utviklingshemming.

Les mer

Implementering av Positiv atferdsstøtte i en videregående skole

Studien omhandler en elev med lettere psykisk utviklingshemming og autismespekterdiagnose som har opplevd en sterk forverring av funksjonsnivå og økning i utfordrende atferd og dermed fått en vanskelig skolehverdag og oppholder seg hovedsakelig på et rom. Studien bygger opp under at ved bruk av Positiv Atferdsstøtte kan eleven få en god skolehverdag der utfordrende atferd forebygges og reduseres samtidig som livskvalitet øker.

Les mer

[Arkiv]