Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Ni får praksisplass

Ni personer med utviklingshemming får arbeidspraksis ved to Scandic-hotell i Bergen, gjennom SOR-prosjektet HELT MED.

Les mer

Vejle kommune - Besøk i Bergen

HELT MED er en modell for å skape gode arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Når arbeidsplasser blir opprettet er det også nødvendig med god oppfølging. I Vejle kommune i Danmark har de tatt dette behovet på alvor, og vi inviterte dem til Norge for å dele sine erfaringer om hvilken oppfølging som må til for å lykkes. Danskenes erfaringer er gull verdt for jobbspesialistene som videreutvikler HELT MED modellen i Norge.

Les mer

Frihet, omsorg, tvang og makt

SOR konferanse i Bergen 4. og 5. mai 2017.
KONFERANSEN ER FULLTEGNET. Men vi kommer til å arrangere en storartet konferanse i Oslo 26. og 27. oktober 2017 med arbeidstittel
GODT JOBBET! Miljøterapi og miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming. Hold gjerne av dagene. Programmet er ikke klart, men vi kan allerede nå love at dette blir en interessant og nyttig konferanse.

Les mer

Nav i en ny tid - for arbeid og aktivitet

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har utarbeidet en innstilling til Stortinget om Stortingsmeldingen Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Kirsti Bergstø fra SV oppfordrer regjeringen til å legge til rette for at de kreftene som jobber for HELT MED får hjelp og støtte til arbeidet med å få personer med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidsliv.

Les mer

Scandic hotell ansetter personer med utviklingshemming

HELT MED handler om å inkludere mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.
HELT MED skaffer jobb i det ordinære arbeidsliv til mennesker med utviklingshemming.
HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd.

Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb. Det er seks ledige stillinger ved to Scandic hotell i Bergen.

Les mer

HELT MED-modellen

HELT MED er et SOR prosjekt som handler om å få flere mennesker med utviklingshemning ut i det ordinære arbeidslivet. Takk til Extrastiftelsen som har gitt økonomisk støtte til å utvikle modellen, og takk til LO og de fire flotte fagforeningene som har samarbeidet med oss underveis; FO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Modellen er utviklet og de første stillingene lyses ut.

Les mer

Jobber du i mitt hjem, eller bor jeg på din arbeidsplass?

Kultur og tjenesteorganisering som premiss for egen bolig

Det er store spenninger i tjenesteytingen. Ansatte i tjeneste- og botilbud står i en mellomposisjon mellom det forvaltningen og politikerne har bestemt og beboeren som en skal hjelpe og støtte. Denne mellomposisjonen er utfordrende og vanskelig å håndtere for de som jobber tett med utviklingshemmede i botilbud, sa Laila Luteberget og Anita Gjermestad på SOR konferansen.

Les mer

Ny leder for Empo tv

Vi har to fantastiske tv-kanaler for og med utviklingshemmede her i landet. TV BRA på Vestlandet og Empo tv på Østlandet. Empo tv søker nå ny leder.

Les mer

Habilitering

På SOR konferansen BRA i livet var Bernt Barstad en av foreleserne. Barstad jobber ved habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag og delte refleksjoner knyttet til det NOU’en På lik linje har å by på.

Les mer

Pust ut

I samarbeid med ildsjeler som til daglig jobber for personer med utviklingshemning setter FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus (FRI OA) nå i gang et nytt tilbud: PUST UT.

Les mer

Arbeid, en vesentlig faktor for selvfølelse og sosial integrering

Et av de viktige temaene som ble tatt opp på SOR konferansen BRA i livet var arbeid. Terje Olsen fra Nordlandsforskning pekte på at utviklingshemmede har sakket akterut på arbeidsfronten og at utviklingen de siste årene har gått i negativ retning. Han ser muligheter for at dette kan snu, men at vi da må tørre å tenke nytt. Blant annet trekker han frem SORs planer for en modell som skaper arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.

Les mer

Kulturdeltagelse og kulturopplevelser

På Gjøvik har de lenge jobbet godt med kunst- og kulturtilbud og fritidstilbud generelt, også for personer med utviklingshemming. På SOR-konferansen BRA i livet ble de invitert til å prate mer om dette, og ikke minst sto de for en fantastisk kulturopplevelse da Rockeværstingene entret scenen.

Les mer

NOU På lik linje - høring

NOU´en På lik linje skal på høring, og da er det viktig at vi roper så høyt og så mye at vi virkelig blir hørt. Egentlig hadde jeg tenkt til å si noe positivt om NOU´en. Men nei. Utvalgsleder Osmund Kaldheim var på SOR konferansen Bra i livet klar på at han ikke ville høre mer ros. Han ville at vi skulle kritisere, for å bidra til forbedringer av politikken for personer med utviklingshemming. Så la oss gjøre akkurat det.

Les mer

Inkluderende fellesskap - Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn

Faridah Shakoor er kunstnerisk leder og produsent for Abloom filmfestival. Abloom er en frivillig, ideell organisasjon som er opptatt av integrering, deltakelse og inkludering. På SOR konferansen BRA i livet delte hun erfaringer og refleksjoner knyttet til minoritetsfamilier i Norge med funksjonshemmede barn.

Les mer

Mangfald i skolen

Idealet i norsk skole er at alle elevar skal inkluderast i eit fagleg, kulturelt og sosialt fellesskap. Med eit stort mangfald i elevgruppa står skolen overfor ei stor utfordring, og mange skolar strevar med å legge til rette for at barn med funksjonsnedsetjingar skal kunne delta i fellesskapet. I Stortingsmelding 18. «Læring og Fellesskap» er dei rettane barn har til å få opplæringa i klassen dei er innskrivne i, vektlagt. Den inkluderande barnehagen og skolen er basert på verdiar og eit menneskesyn med grunnleggande respekt for menneskerettar og likeverd.

Les mer

Samarbeid og koordinering er sentralt i læring av sosial kompetanse hos skoleelever med utviklingshemming

Personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres muligheter til full deltakelse som likeverdige borgere. Hvordan kan skolen bidra til at barn med utviklingshemming utvikler gode sosiale ferdigheter til å delta i arbeid og fellesskap i samfunnet både i skoletida og senere i livet? Jeg har jobbet med barn og unge med utviklingshemming i mange år, og har vært opptatt av dette spørsmålet. Jeg har også vært opptatt av betydningen gode sosiale ferdigheter har for mestring og psykisk helse hos voksne mennesker med utviklingshemming. Som rådgiver i Pedagogiskpsykologisk tjeneste har jeg reflektert over hva som er de viktigste opplæringsområdene for barn med utviklingshemming.

Les mer

Læring, livsutfoldelse og livskvalitet

Bruk av deltagelsesfokuserte opplæringsplaner i møte med elever med omfattende og kombinerte lærevansker.

Les mer

Toget går - høring om NOU'en På Lik linje

Det går alltid et tog, sies det. Ordtaket er veletablert, muligens med rot i den klassiske Fleksnesepisoden i 1974 med samme navn, og brukes ofte for å signalisere at det ikke er noen grunn til å stresse. Det kommer alltid nye muligheter. Men det gjør jo ikke det. I mange tilfeller vil ordtak som dreier seg om å gripe mulighetene være bedre. For eksempel når vi vi skal forholde oss til NOU’en På lik linje, som handler om rettigheter for personer med utviklingshemming.

Les mer

Gode boliger for personer med utviklingshemning

Veileder om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for mennesker med utviklingshemning.

Les mer

[Arkiv]