Verdig om utviklingshemming og psykisk helse

Det er hyggelig at forelesningene vi holder oppleves som nyttige. I tillegg til å gi ut tidsskrift, lage e-læringskurs, prosjektarbeid, arrangere konferanser og jobbe sosialpolitisk, tar vi også på oss klientoppdrag og veiledning.

GODE VALG. GODE LIV. Aktivitet, kosthold og selvbestemmelse

Dette er arbeidstittel for SORs konferanse 4. og 5. mai 2015 i Bergen. Konferansen er aktuell for alle som er opptatt av gode levekår for mennesker med utviklingshemming.

E-læringskurs med 15 studiepoeng videreutdanning

Er du en av de mange som har gjennomført eller har planer om å gjennomføre de populære e-læringskursene i portalen "Mangfold og muligheter"? Du kan bygge videre på dette, og gjennomføre 15 studiepoeng ved NLA Høgskolen. Kursene og videreutdanningen gir økt kompetanse om faglig god innsats for mennesker med utviklingshemning. Tre studentkull har så langt gjennomført utdanningen. Studentene har gitt studiet meget gode tilbakemeldinger på evalueringene som ble gjennomført.

Ny terapi til utvilingshemmede utsatt for seksuelt overgrep

Utviklingshemmede og andre mennesker med kognitive handicap som har vært utsatt for et seksuelt overgrep, har stor nytte av psykologbehandling hvis den er spesielt rettet mot deres behov. Det viser evaluering av et prosjekt med 25 gjennomførte behandlingsforløp.

Lykke til med viktig jobb Osmund Kaldheim!

SOR er veldig glad for at det nå er nedsatt et utvalg som skal gå gjennom levekårene for mennesker med utviklingshemming, og gratulerer Osmund Kaldheim med viktig jobb som leder av utvalget.

Forskning om læring hos barn med utviklingshemming

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gått gjennom over 300 artikler om læring hos barn med utviklingshemning.

Norsk Sykepleierforbund Opplands sykepleierpris for 2014

Guro Nørstebøen Blikset har jobbet med palliativ omsorg for personer med utviklingshemming i mange år og har gjennomført flere prosjekt. Nå har hun fått en påskjønnelse fra sykepleierforbundet for den viktige jobben hun gjør.

Et hjem for alle - botilbud og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Internasjonal konferanse i Oslo

Deler av Europa lider fortsatt på grunn av den finansielle krisen, og dette gjør det vanskelig å nå målsetningen om å redusere fattigdom og utvikle et mer inkluderende samfunn. Oslo-konferansen ‪#‎ahome4all vil adressere de største utfordringene, og fokusere spesielt på boliger og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Hvordan kan vi gjøre boliger og tjenester mer tilgjengelige? Hvordan kan vi sammen jobbe for å skape et mer inkluderende samfunn?

Ikke gå glipp av denne muligheten!

Psykisk utviklingshemning – en betegnelse som synger på siste verset

Det er sjelden at folk skriver eller sier «psykisk» før ordet utviklingshemning. Heldigvis. Men når man spesifikt snakker om diagnoser er det likevel lov. Det er det betegnelsen heter i diagnosesystemet ICD-10.

Problemet med betegnelsen er blant annet at psyken slett ikke er hemmet. Noen kognitive utfordringer foreligger derimot.

Forstå og bli forstått

En gruppe bestående av fagpersoner fra habiliteringstjenestene i Hedmark, Oppland, Østfold, Oslo og Akershus har forfattet fagheftet "Forstå og bli forstått - Kognisjon og kommunikasjon hos personer med alvorlig og dyp utviklingshemming". Fagheftet retter seg mot både skolebarn, ungdom og voksne med dyp eller alvorlig utviklingshemming.

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter".
En quiz om rettigheter laget for mennesker med utviklingshemming.

Raushetens grenseland

"Alle skal med"?

Ny bok om raushet, åpenhet, inkludering og mangfold, skrevet av Kristin Molvik Botnmark.

Motivering -i grenselandet til tvang

Ivaretakelsen av utviklingshemmedes rettsikkerhet har i mange år vært viet stor oppmerksomhet både i lovverk og tjenesteutøvelse. Men samtidig som vi har
et lovverk som regulerer bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming, finnes det også en gråsone, et grenseland mellom hva som er lov og ikke.
I dette grenselandet støter man på situasjoner der lovverket er vagt og spørsmålet om en handling må regnes som tvang eller ikke i stor grad blir opp til den
enkelte tjenesteyters skjønnsmessige vurderinger.

Omsorgsteknologi

Høgskolen i Bergen er fremtidsorientert, og tilbyr videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell. Dette bør også appellere til fagfolk som jobber for personer med utviklingshemning. Utdanningen er etablert for å gjøre helse- og omsorgspersoner i stand til å øke bestillerkompetanse, gjøre kloke valg og informere om fornuftig bruk av ny teknologi i omsorgssektoren.

Massive åpne nettkurs (MOOC)

MOOC er det "hotte" innenfor nettbasert undervisning. Bokstavene står for `massive open online course`, eller på norsk; `massivt åpent nettkurs`. Dette er gratis undervisning som følges på nett. Dermed trenger ikke antall studieplasser begrenses av antall lærere. Moderne MOOC kurs er interaktive.

MOOC vil revolusjonere måten vi lærer på, sier professor Arne Krokan. Han er den som i størst grad har frontet MOOC i Norge. På neste SOR konferanse kommer han for å snakke om MOOC og andre teknologiske muligheter som vil forandre måtene vi yter helsetjenester på.

Å snakke om seksualitet på en ordentlig måte

Det kan være vanskelig å snakke med personalet om kropp og seksualitet, sier Birte Boland. De som jobber der skal jo svare på spørsmål om det vi lurer på, men noen ganger merker du at de trekker seg. Da kan du føle deg flau etterpå, fordi du spurte.

Sexologisk rådgiver i kommunen

Ann Cecilie Hjelm er vernepleier med videreutdanning i sexologi. I stillingen som sexologisk rådgiver i Bergen kommune har hun holdt kurs for personer med utviklingshemning.

Seksualitet -en reell mulighet for min sønn?

Moren til Kristoffer ønsker at Kristoffer skal få et godt seksualliv. Ikke bare at han kan lære å tilfredsstille seg selv seksuelt, men at han skal kunne ha et rikt og meningsfullt liv hvor han kan få mulighet til å oppleve nærheten, gleden og nytelsen i å ha sex med et menneske han er glad i.

Tjenesteytere kan bidra

Seksualiteten er til stede hos alle mennesker fra før vi er født, den kommer til uttrykk i varierende grad gjennom livet og er en viktig del av menneskets identitet.
Den rommer basale menneskelige behov som lengsel etter kontakt, intimitet, nytelse, ømhet og kjærlighet.

[Arkiv]


Daglig leder
Jarle Eknes
tlf:90758685

Besøksadresse: Diakonhjemmet høgskole, 3. etasje, Diakonveien 14, Oslo
Postadresse:Stiftelsen SOR, c/o Diakonhjemmet høgskole, PB 184 Vinderen, 0319 Oslo
Fakturaadresse:Stiftelsen SOR c/o ASR Accounting AS, Rakkestadveien 1, 1814 Askime-post

Spesialkonsulent
Trude Stenhammer
tlf 97105403