32 sekunder om inkludering, deltagelse og menneskerettigheter

I de reklamefrie påskedagene kommer denne filmen til å bli vist på TV2 og TV Norge. Med dette ønsker vi å promotere inkludering, deltagelse og menneskerettigheter for personer med utviklingshemning.

SOR Rapport nr 2 2014

Et nytt, spennende nummer av tidsskriftet SOR Rapport sendes ut om få dager. Tidsskriftet har et opplag på 2300 eksemplarer. Er du en av de kunnskapstørste som allerede abonnerer? Eller er du en av de som ønsker å tegne abonnement?

Nye tider. Nye muligheter.

Vårens SOR konferanse i Bergen ble fulltegnet relativt raskt, med over 670 deltagere. Men også høst-konferanse i Oslo har tema som burde interessere mange: velferdsteknologi.

Velferdsteknologi og det beslektede begrepet omsorgsteknologi har vært i vinden når det gjelder å håndtere eldrebølgen, samt enkelte somatiske sykdommer.

Vi vil sette fokus på hvordan nyere teknologi også kan bedre tilværelsen for mennesker med utviklingshemning.

Vårt utgangspunkt er ikke å vise hvordan man kan spare penger, men på hvordan mennesker med utviklingshemning kan dra nytte av teknologi som kan bidra til mestring, frihet, selvstendighet og bedre livskvalitet.

NAKU temahefte: Psykisk utviklingshemming og psykisk helse. Veiviser til psykiske helsetjenester

Hvem har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp når personer med utviklingshemning får psykiske vansker? Hva er kommunehelsetjenesten sitt ansvar, og når kan vi forvente å få bistand fra spesialspesialisthelsetjenesten? Hvordan skal de to helsenivåene samarbeide? Dette er spørsmål det settes fokus på i heftet gjennom artikler og reportasjer.

Artikkelsamling til FO kongressen 2015

Fellesorganisasjonen v/ Seksjonsrådet for vernepleiere (SRV) planlegger å utgi en samling av artikler med relevans for vernepleieres arbeidsfelt. Artiklene bør fortrinnsvis være skrevet av vernepleiere.

Mitt hjem - Min arbeidsplass

Prosjektet ”Mitt hjem – Min arbeidsplass” handler om å få hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Det er noe annet å få hjelp enn det å gi hjelp. For brukeren handler dette om privatlivet, mens det er en jobb for personalet. Det kan føre til mange utfordringer.

Konferanse: Selvbestemmelse –til besvær?

* Får mennesker med utviklingshemming bestemme i tilstrekkelig grad?
* Påtvinger vi mennesker med utviklingshemming valg de ikke har kompetanse til?

OBS: KONFERANSEN ER FULLTEGNET -INGEN LEDIGE PLASSER.

Dato: 24.04. og 25.04. 2014
Sted: Bergen, Scandic Bergen City – Salem konferansesenter
Målgruppe: Alle som arbeider i andres hjem, ledere, politikere, tillitsvalgte, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet

Godt engasjement fra stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen

Bente Stein Mathisen (H) fikk mye velfortjent ros i forbindelse med sitt arbeid som saksordfører for det som endte opp med et enstemmig Stortingsvedtak: Regjeringen bes om å sette ned et utvalg om bedring av levekår for mennesker med utviklingshemning.

Statsråd Solveig Horne om selvbestemmelsesdilemma

"Det er dilemmaer knyttet til selvbestemmelse for utviklingshemmede. Derfor er det viktig å finne en balanse mellom selvbestemmelse og retten til å bli ivaretatt. Dette er ikke enkelt, og det krever tilsatte i tjenesteapparatet som har god vurderingsevne, basert på et solid faglig ståsted" sa statsråd Solveig Horne fra Stortingets talerstol.

Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming

25.02.2014 behandlet Stortinget følgende forslag fra Arbeids- og sosialkomiteen:

"Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning sine autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse, rettssikkerhet, økonomi og styringssystem som sikrer at nasjonale politiske mål innfris."

Dette ble enstemmig vedtatt.

Risikoutsatte voksne

Stortingets arbeids- og sosialkommite:

Komiteen har merket seg innspillene fra Samordningsrådet for arbeid med mennesker med utviklingshemming (SOR), som foreslår at det bør etableres et varslings, etterforsknings og oppfølgingssystem for alle risikoutsatte voksne. Dette for å styrke rettssikkerheten til risikoutsatte grupper. Det vises til erfaringer og eksempler fra England og Wales, hvor det er innført et system kalt SOVA (Safeguarding of Vulnerable Adults). Komiteen ber BLD om å se på mulighetene om for å få etablert et slikt system i Norge, ved for eksempel å la Fylkesmannsembetene være koordinerende instanser som sikrer at bekymringsmeldinger om risikoutsatte voksne følges opp av politiet eller hjelpeapparatet.

Gledelig nytt fra rikspolitikkerne

Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget går inn for at det skal opprettes et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker personer med utviklingshemming sine grunnleggende rettigheter til autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. rettssikkerhet økonomi og styringssystem som sikrer at nasjonale politiske mål innfris.

Snikinnfører omsorgsgettoer

– Det går på menneskeverdet løs, sier seniorforsker Ann Kristin Eide i Nordlandsforskning.

– Stadig oftere blir personer med store hjelpebehov plassert sammen. Det foregår en snikinnføring av institusjoner eller omsorgsgettoer, sier Eide.

Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede

Dagsenter for utviklingshemmede er knapt
forsket på. Hva ansatte tenker om begrepene
normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning
i dagsenterdriften er lite belyst. I denne studien
er ni dagsenteransatte fra tre sørnorske kommuner
intervjuet.

Rupert og brannstiftingen -glimt fra en risikovurdering

Thomas Owren er vernepleier og lektor på vernepleierutdanningen
ved Høgskolen i Bergen. I mai var han på SOR-konferansen De «umulige» sakene.

Alle kan. Om å gjøre tvil til skamme på en russisk fregatt

Olav Grimdalen jr. og Jarle Andhøy, to av deltagerne i tv-­serien Tangeruddampen, gjestet SOR­konferansen i Bergen i mai. For en fullsatt sal formidlet de sine erfaringer fra seilaset. Fremlegget handlet
om vennskap, store drømmer og mestring.

Jonny-dokumentar vant journalistprisen

Serien om drapet på Jonny Risvik, som Aftenbladet presenterte på flere plattformer i fjor, vant «årets nyhetssak»-kategorien da Journalistprisen for Sør-Rogaland ble delt ut under årets pressefest i Stavanger journalistlag.

En av de tre prisvinnerne er Thomas Ergo, som du kan høre på neste SOR-konferanse i Bergen.

Søk midler til kurs om aldring og demens for pårørende til eldre med utviklingshemning

Gjennom tilskuddsordningen Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen i Demensplan 2015 kan det søkes midler til etablering av kurs.

Uro

Uro er en kortfilm av Mona Moe, tidligere ansatt i Empo tv.

Mona har et godt engasjement for personer med utviklingshemning, noe blant annet denne filmen viser.

[Arkiv]


Daglig leder
Jarle Eknes
tlf:90758685

Besøksadresse: Diakonhjemmet høgskole, 3. etasje, Diakonveien 14, Oslo
Postadresse:Stiftelsen SOR, c/o Diakonhjemmet høgskole, PB 184 Vinderen, 0319 Oslo
Fakturaadresse:Stiftelsen SOR c/o ASR Accounting AS, Rakkestadveien 1, 1814 Askime-post

Spesialkonsulent
Trude Stenhammer
tlf 97105403