E-læringskurs og videreutdanning som gir 15 studiepoeng

Er du en av de mange som har gjennomført eller har planer om å gjennomføre de populære e-læringskursene i portalen "Mangfold og muligheter"? Nå er det muligheter for å bygge videre på dette, og gjennomføre 15 studiepoeng ved NLA Høgskolen. Kursene og videreutdanningen gir økt kompetanse om faglig god innsats for mennesker med utviklingshemning.

Mulighetenes verden. Bedre livskvalitet med velferdsteknologi

SOR-konferanse om velferdsteknologi
Oslo 27. og 28. oktober 2014

Velferdsteknologi og det beslektede begrepet omsorgsteknologi har vært i vinden når det gjelder å håndtere eldrebølgen, samt enkelte somatiske sykdommer.

Vi vil sette fokus på hvordan nyere teknologi også kan bedre tilværelsen for mennesker med utviklingshemning.

Vårt utgangspunkt er å vise hvordan mennesker med utviklingshemning kan dra nytte av teknologi som kan bidra til mestring, frihet, selvstendighet og bedre livskvalitet.

Omsorgsteknologi

Høgskolen i Bergen er fremtidsorientert, og tilbyr videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell. Dette bør også appellere til fagfolk som jobber for personer med utviklingshemning. Utdanningen er etablert for å gjøre helse- og omsorgspersoner i stand til å øke bestillerkompetanse, gjøre kloke valg og informere om fornuftig bruk av ny teknologi i omsorgssektoren.

Massive åpne nettkurs (MOOC)

MOOC er det "hotte" innenfor nettbasert undervisning. Bokstavene står for `massive open online course`, eller på norsk; `massivt åpent nettkurs`. Dette er gratis undervisning som følges på nett. Dermed trenger ikke antall studieplasser begrenses av antall lærere. Moderne MOOC kurs er interaktive.

MOOC vil revolusjonere måten vi lærer på, sier professor Arne Krokan. Han er den som i størst grad har frontet MOOC i Norge. På neste SOR konferanse kommer han for å snakke om MOOC og andre teknologiske muligheter som vil forandre måtene vi yter helsetjenester på.

Å snakke om seksualitet på en ordentlig måte

Det kan være vanskelig å snakke med personalet om kropp og seksualitet, sier Birte Boland. De som jobber der skal jo svare på spørsmål om det vi lurer på, men noen ganger merker du at de trekker seg. Da kan du føle deg flau etterpå, fordi du spurte.

Sexologisk rådgiver i kommunen

Ann Cecilie Hjelm er vernepleier med videreutdanning i sexologi. I stillingen som sexologisk rådgiver i Bergen kommune har hun holdt kurs for personer med utviklingshemning.

Seksualitet -en reell mulighet for min sønn?

Moren til Kristoffer ønsker at Kristoffer skal få et godt seksualliv. Ikke bare at han kan lære å tilfredsstille seg selv seksuelt, men at han skal kunne ha et rikt og meningsfullt liv hvor han kan få mulighet til å oppleve nærheten, gleden og nytelsen i å ha sex med et menneske han er glad i.

Tjenesteytere kan bidra

Seksualiteten er til stede hos alle mennesker fra før vi er født, den kommer til uttrykk i varierende grad gjennom livet og er en viktig del av menneskets identitet.
Den rommer basale menneskelige behov som lengsel etter kontakt, intimitet, nytelse, ømhet og kjærlighet.

Et seksualvennlig miljø? En god seksualpolitikk?

Det snakkes og tenkes ofte om seksualitet i positive termer. Men når vi snakker om seksualitet hos mennesker med utviklingshemning blir temaet seksualitet ofte problematisert, skriver Bernt Barstad.

En hyllest til Arne Skouen

Mina Wikshåland Skouen er barnebarn av Arne Skouen, som i 1966 utga pamfletten «Rettferd for de handikappede».Hun arbeider i Den norske Helsingforskomité, blant annet med rettigheter for seksuelle- og kjønnsminoriteter. I denne artikkelen trekker hun linjer fra bestefarens kamp for utviklingshemmede til dagens rettighetskamp også for andre grupper.

Ordene vi bruker

«DET HETER IKKE UTVIKLINGSHEMMEDE! DET HETER MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING!»

Stolthetsprisen til Empo-tv

Empo tv fikk Stolthetsprisen 2014. Prisen har blitt utdelt årlig siden 2008, og tildeles en person eller en gruppe som har gjort en spesiell innsats for å rive samfunnsskapte barrierer for personer med funksjonsnedsettelser.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Også dette er en form for velferdsteknologi, og derfor noe vi belyser på SOR-konferansen om velferdsteknologi i oktober 2014.

Hjernen må også ha sin dose

Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hans store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner.

Husbanken -en viktig medspiller

Husbankens rolle innenfor utvikling og implementering av velferdsteknologi er å ha oversikt over de tilgjengelige løsninger til bruk i bolig og formidle erfaringer fra vellykkete implementeringer av teknologien. Husbanken skal ha oversikt over hvor kompetansen finnes og hva dette innebærer for selve boligløsningen. Videre skal Husbanken ha oversikt over de krav til teknologiske tilpasninger og løsninger som til enhver tid gjelder for bruk av Husbankens finansielle virkemidler.

Det handler om kommunikasjon

Norsk Telemedisin AS leder utviklingsprosjektet VideoForAlle, en unik og brukervennlig kombinasjon av videokonferanse, hjemmemonitorering og sosial kommunikasjonsteknologi. De er også involvert i Nattfrid kameratilsyn.

Nyttige apper i miljøarbeid og opplæring

Det finnes et hav av apper til smarttelefon og nettbrett. En del av dem kan være riktig nyttige i jobbsammenheng, for tjenesteyterne. De kan være et godt hjelpemiddel i jobbutførelsen.

Når hodet er fullt av gamle tanker

Noe av det som bremser for bruk av velferdsteknologi er at mange er fanget i gamle tanker om hva som er hensiktsmessig å gjøre. Nye tanker kan være befriende og gi muligheter som gir et løft for både tjenestebrukere og tjenesteytere. Kom på neste SOR-konferanse og hør et morsomt, tankevekkende og lærerikt foredrag om gamle og nye tanker.

Jorden rundt på 80 minutter

Behovet for trening og motivasjon er stort for eldre, funksjonshemmede og syke. I 2011 startet Bergen kommune et prosjekt hvor man ville kombinere sykkeltrening og film fra kjente områder i Bergen. Med enkle midler har dette arbeidet gitt forbløffende resultater for svært mange brukere og gitt inspirasjon og glede til ansatte.

[Arkiv]


Daglig leder
Jarle Eknes
tlf:90758685

Besøksadresse: Diakonhjemmet høgskole, 3. etasje, Diakonveien 14, Oslo
Postadresse:Stiftelsen SOR, c/o Diakonhjemmet høgskole, PB 184 Vinderen, 0319 Oslo
Fakturaadresse:Stiftelsen SOR c/o ASR Accounting AS, Rakkestadveien 1, 1814 Askime-post

Spesialkonsulent
Trude Stenhammer
tlf 97105403