Tid for ny NOU - Rettigheter for personer med utviklingshemning

På SOR konferansen «Helt med!» delte rådmann Osmund Kaldheim refleksjoner om den nye NOU rapporten om personer personer med utviklingshemning. Kaldheim er leder for Rettighetsutvalget, som er navnet på gruppen som utarbeider rapporten. Rettighetsutvalget ble oppnevnt 3. oktober 2014, og skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Les mer

Bra i livet

Til høsten kommer ny NOU (Norges offentlige utredning) om mennesker med utviklingshemning. Når innholdet realiseres vil dette få store konsekvenser. Men hvilke?

På konferansen "Bra i livet" får du svar på hvilke konsekvenser dette får for utviklingshemmede, deres familier og tjenesteytere.

Konferanse i Oslo, 27. og 28. oktober 2016

Les mer

Vi har en vinner!

For å kunne arrangere best mulig konferanser lytter vi til våre trofaste konferansedeltagere. Vi sendte ut spørreundersøkelse til alle som deltok på forrige SOR konferanse i Bergen, og spurte dem om både aktuelle lokaler og tema. Vi fikk en overveldende respons, og har trukket ut en person som får delta gratis på neste SOR konferanse i Bergen: Hilde Thorsen Moss. Takk, og gratulerer så mye.

Les mer

Enklere enn du tror

Hvorfor skal de som har utviklingshemning og mottar kommunale tjenester akseptere mat av lav kvalitet? Er det omsorgssvikt å gi brukerne pulvermat og annen mat som vi ikke ville gitt oss selv? Er det omsorgssvikt når personale tilbyr eller aksepterer mengder av usunn mat under henvisning til at «de må jo få kose seg litt»? Dette var blant spørsmålene Arve Serigstad stilte på SOR konferanse Livsstil - et spørsmål om valg.

Les mer

Viktig å være fagorganisert

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 340.000 medlemmer. Forbundet er inndelt i fire seksjoner. En av dem er Seksjon helse og sosial, som blant annet er aktuell for ansatte som yter tjenester til personer med utviklingshemning.

Les mer

Friskliv i Bergen

På våre konferanser liker vi å trekke frem gode eksempler, og gjennom dette inspirere og motivere konferansedeltagerne ytterligere i sitt gode engasjement for personer med utviklingshemning. I min gamle fødeby Bergen skjer det mye spennende, og på konferansen «Livsstil – et spørsmål om valg» var vi så heldig å få Helene Myklebustad, Steinar Løland og Elona Zakariassen til å dele sine erfaringer og refleksjoner fra satsingsområder i Bergen kommune.

Les mer

Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom

Kunnskapsfeltet om psykiske lidelser er i stadig endring, ikke minst når det gjelder psykoser. Kjersti Karlsen har skrevet en grundig bok om psykoser, med et vell av referanser til nyere forskning. Det har gjort den til en myteknekker, og det trengs for å kunne gi de som har psykoser best mulig hjelp. Etter å ha lest boken ser jeg at også jeg nok har formidlet noen «sannheter» som med fordel kan nyanseres. Det liker jeg. Når jeg leser en ny fagbok er målet å lære noe nytt. Og Karlsen har mye å melde.

Les mer

Utfordrende atferd - en reise i storm og smult farvann

Den antroposofiske virksomheten Helgeseter i Bergen inviterte til fagdag med svenske Adja Asmussen. Asmussen arbeidet ved Helgeseter i 1971 til 1982, og jobbet deretter med ulike prosjekter i Sverige før han på oppdrag fra en kommune i Stockholmsregionen etablerte et tilrettelagt bo- og aktivitetstilbud for 8 personer med svært utfordrende atferd. Han fikk frie hender til å gjøre jobben, og etablerte et tilbud basert på antroposofiske, sosialterapeutiske prinsipper i kommunal regi og med en kommunalt ansatt stab. Etter noen år var resultatene oppsiktsvekkende. Behovet for antallet ansatte ble kraftig redusert, og tilbudet var blitt mye rimeligere. Da han ble pensjonert endret kommunen strategi, og prosjektet raknet fullstendig. Det er i dag lite som minner om det tilbudet som fungerte.

Les mer

Helt med!

Inkludering som tema er i tiden. I hvert fall vurdert ut fra bøker som er skrevet om temaet. I boken Helt med! har 23 forfattere har gått sammen om å bidra med innspill og innsikt om inkludering og deltagelse for alle –uavhengig av funksjonsevne. De har lykkes godt. Det fremstår som en godt gjennomarbeidet bok om hvordan vi kan og må rive ned gjerdene.

Les mer

Høgskoleutdanning - et effektivt tiltak for reduksjon i bruk av tvang og makt?

Et økende behov for personell i kommuners helse- og sosialtjenester gjør det viktig å forstå sammenhenger mellom utdanning og kvalitet på tjenester. Dette er særlig viktig innen tjenester for personer med utviklingshemning, siden kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven har et krav om at tjenesteytere som utøver planlagt skadeavvergende tvang skal ha utdanning i helse-, sosial- eller pedagogiske fag på høgskolenivå.

Les mer

Ferie for alle

For de fleste er det en selvfølge å kunne reise på ferie. Men for personer med utviklingshemning som er avhengig av bistand er det ingen selvfølge. Rettighetsfestingen på dette området er svak. Ferie for utviklingshemmede er ikke lovpålagt oppgave, dermed gir ikke kommunene den støtten som er nødvendig for å kunne avvikle ferie. De prioriterer lovpålagte oppgaver. Dette innebærer i praksis et brudd på normalitetsprinsippet. De får i praksis ikke samme rettigheter som de fleste andre i samfunnet har.

Les mer

Pascal Rockers

Pascal Rockers er et band med seks medlemmer der alle har en utviklingshemning. Nå har de nok en gang spilt på Notodden Bluesfestival.

Les mer

Livsstil og livsstilsrelatert helseutfordringer hos mennesker med utviklingshemming

Marianne Nordstrøm ved Frambu senter for sjeldne diagnoser har i mange år jobbet med og vært opptatt av livsstil og livsstilsrelatert helseutfordringer hos mennesker med utviklingshemming. Hun har opplevd å føle seg litt alene om akkurat dette fokuset, og var derfor glad for å bli invitert til SOR-konferansen «Livsstil- et spørsmål om valg». Kort tid etter konferansen disputerte hun med sin doktorgradsavhandling Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome.

Les mer

Temanummer om styrkeområder

Temanummer SOR Rapport om styrkeområder. Gjesteredaktør Trine Lise Bakken. Svært aktuelt i godt miljøarbeid for folk som har smale men sterke interesser.

Les mer

Jann Aasbak

Jann Aasbak har gjennom mange år ledet arbeidet med å lage programmene for de gode SOR-konferansene vi er kjent for. Han har også vært etatsjef for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune, og er nå valgt inn i SORs styre for 2016-2020.

Les mer

Karl Haakon Sævold

Det er med stor glede vi kan melde at Karl Haakon Sævold er valgt inn i SORs styre. Sævold har gjennom mange år hatt et stort engasjement for personer med utviklingshemning, og vi er glad for at Stiftelsen SOR er en av arenaene hvor han vil kjempe for gode levekår for denne gruppen.

Les mer

Brukerråd for utviklingshemmede

En kvalitativ studie om hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse og brukermedvirkning i brukerråd. Bærum kommune er en av få kommuner i Norge som har brukerråd for utviklingshemmede, denne studien har sett på tilretteleggerrollen i brukerråd og hvordan man legger til rette for å ivareta selvbestemmelse og brukermedvirkning i brukerråd. Fungerer det så godt som man tror?

Les mer

En kirke for alle - på Solgården i Spania

Kristiansand-presten Olav Kristian Strømme hadde i sitt omfattende virke et stort engasjement for personer med utviklingshemning. I 1962 – 1971 var han styreleder for SOR. Han er også kjent for de mange hjelpeprosjekter han iverksatte eller ga støtte til, og var en innsamler uten sidestykke. Blant annet tok han initiativ til å bygge en kirke på Solgårdens store eiendom i Spania. I 1975 stod kirken ferdig, og 40-årsjubileumet ble feiret av blant annet personer med utviklingshemning fra trossamfunn i Norge.

Les mer

Tjenester til personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser i Sverige

Hva skjer hos søta bror? Hvilke tilbud og muligheter får personer med utviklingshemning i Sverige, og hvordan tenker man om inkludering og deltagelse i vårt kjære naboland? Vi tok turen til Sverige og deltok på Intradagar, som kan sammenlignes med våre hjemlige SOR-konferanser.

Les mer

Sensoriske dysfunksjoner og kognitiv overbelastning hos mennesker med utviklingshemning

Kognitiv overbelastning er et uttrykk for at hjernen er svært sliten. Det kan skje når vi har for krevende oppgaver over lang tid, eller når vi blir bombardert av sanseinntrykk som blir for vanskelige for hjernen å bearbeide. Også sensorisk dysfunksjon kan bidra til at hjernen blir «sliten». Overbelastning fører som regel til funksjonsfall, irritabilitet, rastløshet og en følelse av uro i kroppen. Hos mennesker med utviklingshemning eller autismespekterdiagnose kan overbelastning føre til aggressiv væremåte.

Les mer

[Arkiv]