Bra i livet

Til høsten kommer ny NOU (Norges offentlige utredning) om mennesker med utviklingshemning. Når innholdet realiseres vil dette få store konsekvenser. Men hvilke?

På konferansen "Bra i livet" får du svar på hvilke konsekvenser dette får for utviklingshemmede, deres familier og tjenesteytere.

Konferanse i Oslo, 27. og 28. oktober 2016

Les mer

Livsstil og livsstilsrelatert helseutfordringer hos mennesker med utviklingshemming

Marianne Nordstrøm ved Frambu senter for sjeldne diagnoser har i mange år jobbet med og vært opptatt av livsstil og livsstilsrelatert helseutfordringer hos mennesker med utviklingshemming. Hun har opplevd å føle seg litt alene om akkurat dette fokuset, og var derfor glad for å bli invitert til SOR-konferansen «Livsstil- et spørsmål om valg». Kort tid etter konferansen disputerte hun med sin doktorgradsavhandling Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome.

Les mer

Temanummer om styrkeområder

Temanummer SOR Rapport om styrkeområder. Gjesteredaktør Trine Lise Bakken. Svært aktuelt i godt miljøarbeid for folk som har smale men sterke interesser.

Les mer

Jann Aasbak

Jann Aasbak har gjennom mange år ledet arbeidet med å lage programmene for de gode SOR-konferansene vi er kjent for. Han har også vært etatsjef for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune, og er nå valgt inn i SORs styre for 2016-2020.

Les mer

Karl Haakon Sævold

Det er med stor glede vi kan melde at Karl Haakon Sævold er valgt inn i SORs styre. Sævold har gjennom mange år hatt et stort engasjement for personer med utviklingshemning, og vi er glad for at Stiftelsen SOR er en av arenaene hvor han vil kjempe for gode levekår for denne gruppen.

Les mer

Brukerråd for utviklingshemmede

En kvalitativ studie om hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse og brukermedvirkning i brukerråd. Bærum kommune er en av få kommuner i Norge som har brukerråd for utviklingshemmede, denne studien har sett på tilretteleggerrollen i brukerråd og hvordan man legger til rette for å ivareta selvbestemmelse og brukermedvirkning i brukerråd. Fungerer det så godt som man tror?

Les mer

En kirke for alle - på Solgården i Spania

Kristiansand-presten Olav Kristian Strømme hadde i sitt omfattende virke et stort engasjement for personer med utviklingshemning. I 1962 – 1971 var han styreleder for SOR. Han er også kjent for de mange hjelpeprosjekter han iverksatte eller ga støtte til, og var en innsamler uten sidestykke. Blant annet tok han initiativ til å bygge en kirke på Solgårdens store eiendom i Spania. I 1975 stod kirken ferdig, og 40-årsjubileumet ble feiret av blant annet personer med utviklingshemning fra trossamfunn i Norge.

Les mer

Tjenester til personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser i Sverige

Hva skjer hos søta bror? Hvilke tilbud og muligheter får personer med utviklingshemning i Sverige, og hvordan tenker man om inkludering og deltagelse i vårt kjære naboland? Vi tok turen til Sverige og deltok på Intradagar, som kan sammenlignes med våre hjemlige SOR-konferanser.

Les mer

Sensoriske dysfunksjoner og kognitiv overbelastning hos mennesker med utviklingshemning

Kognitiv overbelastning er et uttrykk for at hjernen er svært sliten. Det kan skje når vi har for krevende oppgaver over lang tid, eller når vi blir bombardert av sanseinntrykk som blir for vanskelige for hjernen å bearbeide. Også sensorisk dysfunksjon kan bidra til at hjernen blir «sliten». Overbelastning fører som regel til funksjonsfall, irritabilitet, rastløshet og en følelse av uro i kroppen. Hos mennesker med utviklingshemning eller autismespekterdiagnose kan overbelastning føre til aggressiv væremåte.

Les mer

Medikamentell behandling av personer med utviklingshemning og autisme

På Dikemark i Asker kommune har Oslo kommune fortsatt psykiatriske tilbud, på sykehuset som ble reist i 1898. 36 bygninger med uteområder ble fredet i 2012, og omfanget av aktivitet er ikke det det engang var. De fleste bygningene står i dag tomme. I kombinasjon med naturskjønne omgivelser innebærer det at det kan være ganske fredelig. Det passer ofte veldig bra for personer med utviklingshemning og autisme, som sliter med omfattende psykiatriske problemer. Og nettopp denne gruppen er blant dem som fortsatt tilbys behandling her.

Les mer

Å snakke med utviklingshemmede om utviklingshemning og rettigheter

Har du et vedtak? Spørsmålet ble stilt til en mann med lett utviklingshemning. Han svarte kontant: «Jeg er drit lei vedtak. Jeg har jobbet med ved i 15 år, så vedtak er jeg lei». Så blunket han og gliste. Han visste godt hva vedtak er, men var usikker på om han hadde det selv.

Les mer

E-læringskurset «Mat og trivsel»

I prosjektet «Mat og trivsel» ble det utviklet ett e-læringskurs om kosthold og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning og ett kurs for deres hjelpere, ikke minst tjenesteytere.

Les mer

Nei, mageleie er fremdeles ikke bra, et tilsvar til Holden & Vagle

Dette er et tema vi kan diskutere lenge, og utenforstående kan lett se at det er nyanser som skiller vårt syn. Dog er disse nyansene av en karakter som bidrar til at vi ikke kan la siste innspill fra Holden & Vagle stå uimotsagt.

Les mer

En siste klargjøring om mageleie som skadeavvergende tiltak i alvorlige nødssituasjoner?

I juninummeret av SOR-Rapport kommer Megrund, Barstad og Stenhammer med nok et innlegg som tyder på at de neppe har forstått hva vi mener. Vi prøver derfor å runde av debatten med å komme med enda noen oppklaringer.

Les mer

Ingen hemmeligheter i Farsund

I Farsund kommune satser man på kompetanse, blant annet gjennom bruk av e-læringskurs. Nylig oppfordret kommunen ansatte til å bruke to timer av sin tid på å gjennomføre det viktige e-læringskurset "Ingen hemmeligheter - forebygging og håndtering av seksuelle overgrep".

Les mer

Gode opplevelser

SOR-konferanser skal gi gode faglige og kulturelle opplevelser. Dette er vårt mål. Og evalueringene fra konferansedeltagerne tyder på at vi får det til.

Les mer

Eldre med utviklingshemning er sjeldnere innlagt på sykehus

Da forskere sammenlignet sykehusinnleggelser blant utviklingshemmede i Norge med andre land, ble de overrasket.

Les mer

Forebygging og håndtering av utfordrende atferd

VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet Høgskole, studiested Sandnes) starter høsten 2016 opp en ny videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming. Videreutdanningen har hentet mye av teoritilfanget fra Positive Behavior Support (PBS) og kan inngå i et masterløp.

Les mer

Videreutdanning om utfordrende adferd

Kompetansetørste fagfolk får nå mulighet til å ta
videreutdanning i utfordrende atferd. En arbeidsgruppe
under ledelse av høgskolelektor Ulf Berge har utarbeidet et studietilbud på masternivå som retter seg mot dette fagområdet. Studiet tilbys i Sandnes ved VID vitenskapelige høgskole, har ett års varighet og gir 30 studiepoeng. Hensikten med videreutdanningen er å bidra til avansert kunnskap og generell kompetanse om hvordan utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming og autisme utvikles, og avanserte ferdigheter i iverksetting av tiltak for å forebygge og redusere disse atferdsvanskene. I denne artikkelen beskrives grunnlagstenkningen som arbeidsgruppen tok utgangspunkt i for utformingen av videreutdanningstilbudet.

Les mer

Nye tider!

Effektivitet, kvalitet og gode løsninger når økonomiske rammevilkår endres

Konferanse i Bergen 2. og 3. mai 2016Konferansen er avholdt - meget vellykket som vanlig :-).

Les mer

[Arkiv]