Engasjert Solberg

Erna Solberg åpnet SOR-konferansen om rettssikkerhet for utviklingshemmede. Forran konferansens 400 deltagere viste hun et sterkt engasjement for utviklingshemmede. “Vi må ha mer oppmerksomhet om rettssikkerhetssituasjonen for mennesker med utviklingshemning. Disse er i en situasjon der det åpenbart er et stort behov for oppmerksomhet rundt de manglende tilbud og de overgrep som skjer mot personer med utviklingshemning i det norske samfunn”, sa Solberg.

Hun nevnte også menneskerettighetene ikke er sterkt nok fremme i debatten om dem som er avhengig av andres bistand.  Solberg viste til Helsedirektoratets rapport “Vi vil, vi vil, men får vi det til?» fra 2007. Den viser til Ansvarsreformens gode intensjoner, men slår fast at vi den gang hadde et godt stykke igjen. Solberg mener at mange av påpekningene om hva som må bli bedre står ved lag også i dag.

“Først og fremst trenger vi mer kunnskap, og gode tiltak som gjør at de visjonene mange deler kan følges opp i praksis. Derfor har Høyre, sammen med FrP, krevd at et offentlig utvalg skal nedsettes for å se på funksjonshemmedes rettigheter”, fortalte Erna Solberg.

Hun fortalte at hun er glad for at det er bred enighet om målsetningene om å redusere bruken av tvang og makt. At vi ikke er kommet langt nok, skyldes nok ikke politisk vilje. Derfor er det håp om at mer oppmerksomhet om feltet, bedre dokumentasjon av tvangsbruk og mer kunnskap kan legge grunnlag for at rettsikkerheten styrkes, og at vi kommer nærmere visjonene våre, fortsatte Solberg.

Høyre har foreslått en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, både i kommuner og helseforetak. Det skal bli flere fagfolk, og flere gode opptreningstilbud. 400 millioner kr er øremerket til dette i Høyres alternative budsjetter de siste årene.

Da Høyre var i regjering utvidet de ordningen med brukerstyrt personlig assistent til å også gjelde for utviklingshemmede. Dette for at de selv skulle få mer makt over egen hverdag, når dette er mulig og hensiktsmessig.

Økt kompetanse var også et tema for Solbergs innlegg. Hun ønsker et kunnskapsløft for de ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, noe som også vil bidra til bedre hjelp til mennesker med utviklingshemninger. Det må jobbes systematisk med alternativer til tvang, og gjennomføres særskilte kompetansetiltak nettopp for å begrense bruk av tvang og makt.

---
Foto: CF Wesenberg / kolonihavnen.no