Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede

Dagsenter for utviklingshemmede er knapt
forsket på. Hva ansatte tenker om begrepene
normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning
i dagsenterdriften er lite belyst. I denne studien
er ni dagsenteransatte fra tre sørnorske kommuner
intervjuet.
Tekst:  Kjersti S. Fjeldal, Asle G Hovstø & Carl C. Bachke, Universitetet i Agder
 
carl.c.bachke@uia.no
 
 
 
 
NOU (1991-20:37) peker på tre «gode-livviktige» ideologi-begreper som angår alle mennesker – også personer med utviklingshemming. Det første, livskvalitet, fordrer de to andre, normalisert livssituasjon
og retten til å bestemme over eget liv.

Denne artikkelen belyser hvordan ansatte ved dagsenter for utviklingshemmede opplever at deres arbeidsdag influeres av disse tre ideologiske begrepene. I liten grad har dette vært beskrevet i eksisterende norsk dagsenterforskning. Artikkelen redegjør kort for tidligere forskning, samt
synspunkter i offentlige dokumenter, og klargjør noen aktuelle begreper. Redegjørelsen danner bakteppe for beskrivelsen av studiens hovedfunn som er fremkommet gjennom intervjuer med ni
dagsenteransatte.
 
 
Artikkelen fortsetter.