Gledelig nytt fra rikspolitikkerne

Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget går inn for at det skal opprettes et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker personer med utviklingshemming sine grunnleggende rettigheter til autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. rettssikkerhet økonomi og styringssystem som sikrer at nasjonale politiske mål innfris.
Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse, rettssikkerhet økonomi og styringssystem som sikrer at nasjonale politiske mål innfris.
 
Komiteen mener stortingsmeldingen i liten grad har diskutert og løftet frem hvilke tiltak som må til for å sikre levekår og inkludering av personer med utviklingshemning. Derfor er det nødvendig at det blir satt ned et bredt sammensatt utvalg som konkretiserer en rekke virkemidler både når det gjelder bosted, muligheter i arbeidslivet, rettsikkerhet og retten til en meningsfylt fritid. Dette bør følges opp gjennom politiske vedtatte kommunale handlingsplaner.
 
Les hele meldingen her: