Risikoutsatte voksne

Stortingets arbeids- og sosialkommite:

Komiteen har merket seg innspillene fra Samordningsrådet for arbeid med mennesker med utviklingshemming (SOR), som foreslår at det bør etableres et varslings, etterforsknings og oppfølgingssystem for alle risikoutsatte voksne. Dette for å styrke rettssikkerheten til risikoutsatte grupper. Det vises til erfaringer og eksempler fra England og Wales, hvor det er innført et system kalt SOVA (Safeguarding of Vulnerable Adults). Komiteen ber BLD om å se på mulighetene om for å få etablert et slikt system i Norge, ved for eksempel å la Fylkesmannsembetene være koordinerende instanser som sikrer at bekymringsmeldinger om risikoutsatte voksne følges opp av politiet eller hjelpeapparatet.
Dette er ett av de mange eksempler på gledelig lesning i Innst. 127 S (2013–2014) (Midlertidig) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming Meld. St. 45 (2012–2013.
 
SOR jobber målrettet for at vi i Norge skal få bedre systemer og praksis i Norge, på områder som innbefatter utnytting, overgrep, tvang og vold. Vi er veldig, veldig glad for at sentrale miljø og enkeltpersoner deler vårt engasjement.
 
Om dette temaet skriver arbeids- og sosialkommiteen videre:
 
Komiteen viser til kunnskap som forteller at personer med utviklingshemming er mer utsatt for vold og overgrep enn befolkningen for øvrig, og da spesielt seksuelle overgrep. Komiteen støtter det initiativet BLD vil ta for få bedre oversikt og kunnskap når det gjelder vold og overgrep mot personer med utviklingshemming og hvordan dette fanges opp og håndteres av det nærstående hjelpeapparatet og politiet. Komiteen er opptatt av det forebyggende arbeidet på dette området og de tiltak som har vist seg å fungere bra i forhold til å avdekke overgrepssaker. Komiteen viser til ordningen med barnehus hvor det er kompetanse i forhold til utviklingshemmede og deres reaksjonsmønster i forhold til vold og overgrep, samt tilbudet om råd og veiledning til pårørende og lokale tjenester. Komiteen legger til grunn at mennesker medutviklingshemming skal være like godt beskyttet mot vold og overgrep som andre og mener at kommunene må ta dette med i risikovurderinger som gjøres med hensyn til bemanning og oppfølging i boliger og i aktivitets- og arbeidstiltak.
 
___
 

Komiteen viser til rapportering fra Helsetilsynet som viser at antallet personer med vedtak om bruk av tvang og makt har økt fra 178 i år 2000 til 906 personer i 2012. I den samme perioden er tilsynsaktiviteten gått ned.

Komiteen viser til at regelverket for bruk av tvang og makt i sin tid ble innført for å forbedre levekårene til mennesker med utviklingshemning og så langt som mulig å unngå tvangstiltak. Komiteen mener det er nødvendig å utrede om lovverket etterleves, om Norge følge våre internasjonale forpliktelser, om praktiseringen er i samsvar med lovverkets intensjon og om kontrollsystemet fungerer. Spesielt bør en vurdere om uheldige levekår kan være en medvirkende årsak til den oppsiktsvekkende store økningen i bruken av tvang og makt. Det sentrale bør være at lovverket og kontrollsystemet bidrar til å minimalisere tiltak som er inngripende i privatlivet.

 

___

Les hele innstillingen her: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-127/

 

Takk til Bente Stein Mathisen (bildet) som har vært saksordfører for kommiteens innstilling, og takk til resten av kommiteen:

 

Leder Kambe, Arve H
Første nestleder Wiborg, Erlend FrP
Andre nestleder Andersen, Dag Terje A
Medlem Bergstø, Kirsti (Har permisjonIngebrigtsen, Johnny møter som vararepresentant) SV
Medlem Bjørdal, Fredric Holen A
Medlem Christoffersen, Lise A
Medlem Heggelund, Stefan H
Medlem Johnsen, Tor André FrP
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Mathisen, Bente Stein H
Medlem Rotevatn, Sveinung V
Medlem Trettebergstuen, Anette A
Medlem Wenstøb, Bengt Morten H