Godt engasjement fra stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen

Bente Stein Mathisen (H) fikk mye velfortjent ros i forbindelse med sitt arbeid som saksordfører for det som endte opp med et enstemmig Stortingsvedtak: Regjeringen bes om å sette ned et utvalg om bedring av levekår for mennesker med utviklingshemning.
 
Fra Stortingets talerstol sa hun blant annet følgende:
 

"Komiteen har merket seg innspillene fra Samordningsrådet for arbeid med mennesker med utviklingshemming, SOR, som foreslår at det bør etableres et varslings-, etterforsknings- og oppfølgingssystem for alle risikoutsatte voksne for å styrke rettsikkerheten til risikoutsatte grupper, etter modell fra England. Komiteen vil be Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å se på muligheten for å få etablert et slikt system i Norge."

Dette ble fulgt opp av Statsråd Solveig Horne:

"Kunnskap tyder på at personer med utviklingshemning er mer utsatt for vold og overgrep enn befolkningen for øvrig. Personer med utviklingshemning skal være like godt beskyttet mot vold og overgrep som alle andre. Bufdir har fått i oppgave å utarbeide rutiner til bruk i tjenesten for å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep. Jeg er også kjent med metoden som er utviklet og brukes i England, kalt SOVA, som er noe Bufdir har med seg i arbeidet med å få på plass et norsk system på kommunalt nivå."

I SOR skal vi fortsette å sette dette temaet på dagsorden, og det gleder oss stort at sentrale politikere viser et slikt engasjement for dette.

Vi er helt sikker på at et slikt system vil bedre rettsikkerheten til personer med utviklingshemning og andre risikoutsatte voksne.