Artikkelsamling til FO kongressen 2015

Fellesorganisasjonen v/ Seksjonsrådet for vernepleiere (SRV) planlegger å utgi en samling av artikler med relevans for vernepleieres arbeidsfelt. Artiklene bør fortrinnsvis være skrevet av vernepleiere.
SRV har fått inn noen forespørsler om muligheten for et samarbeid med Fontene Forskning slik at enkelte av bidragene kunne gi vitenskapelig uttelling (poenggivende). Det har nylig blitt avholdt et møte med redaksjonen i Fontene Forskning for en avklaring rundt dette. På bakgrunn av dette møtet har det blitt konkludert med følgende:
 
●   Fontene Forskning har en maksimal lengde på 7000 ord i en artikkel og 3000 ord i et debattinnlegg.  Bidrag som ønskes vurdert for vitenskapelig uttelling sendes Fontene Forskning v/ Sissel Seim (sissel.seim@hioa.no). Dersom bidraget aksepteres vil det bli publisert i Fontene Forskning, men vil også publiseres i artikkelsamlingen SRV gir ut.
 
●   Dersom artikkelen er lengere enn Fontene Forsknings maksimumsgrense på 7000 ord kan et alternativ være å dele den opp i to selvstendige artikler som begge hver for seg kan vurderes for publisering i Fontene Forskning. Disse bidragene kan så publiseres som selvstendige artikler i SRV`s artikkelsamling, alternativt kan artikkelforfatterne skrive de om slik at bidragene blir til en artikkel.
 
●   Vi er fortsatt opptatt av å få inn fagartikler, og vurdering av Fontene Forskning som er skissert over er ment som et alternativ for de som ønsker det. Dere kan da sende inn artikkelen til oss for vurdering til artikkelsamlingen. Den blir da ikke poenggivende. Dersom artikkelforfatterne velger dette alternativet gjelder ikke maksimumsgrensen på 7000 ord. Artiklene sendes til rolf-magnus.grung@hioa.no eller til geir.johannessen@fo.no.
 
For publikasjoner som ønskes vurdert til Fontene Forskning med retrykking i SRV`s artikkelsamling gjelder forfatterveiledningen som er tilgjengelig på https://www.fo.no/getfile.php/04%20Medlemsfordeler/FORFATTERVEILEDNING%20Fontene%20forskning%202013-2014.pdf.
 
Artikler til Fontene Forskning bør sendes inn innen midten av august. Artikkelforfatterne må da opplyse om at bidraget også ønskes trykket i SRV`s artikkelsamling.
 
For bidrag som ikke sendes til vurdering til Fontene Forskning gjelder forfatterveiledning så langt den passer. Referanser skal føres etter APA 6 malen. Frist for førstegangsinnsending er 1. oktober.
 
På vegne av SRV
 
Rolf Magnus Grung og Geir Johannessen