Motivering -i grenselandet til tvang

Ivaretakelsen av utviklingshemmedes rettsikkerhet har i mange år vært viet stor oppmerksomhet både i lovverk og tjenesteutøvelse. Men samtidig som vi har
et lovverk som regulerer bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming, finnes det også en gråsone, et grenseland mellom hva som er lov og ikke.
I dette grenselandet støter man på situasjoner der lovverket er vagt og spørsmålet om en handling må regnes som tvang eller ikke i stor grad blir opp til den
enkelte tjenesteyters skjønnsmessige vurderinger.
_____________________________________________________________
Av Sigbjørn Ramsvik, nyutdannet vernepleier fra Høgskolen i Bergen
sigbjorn.ramsvik@gmail.com
_____________________________________________________________
 
Målet med denne artikkelen er å utforske og kanskje kartlegge litt av dette grenselandet. Fokus i dette essayet er fenomenet som kalles «motivering», og særlig hvordan enkelte motiveringsstrategier kan føre tjenesteutøvere over grensen til tvang. Ved hjelp av topraksisfortellinger hentet fra tjenesteutøvelse til personer med utviklingshemming utforsker jeg tema som motivasjon og motivering, tvang og makt, og hva som egentlig kan ansees å være «normalt». Videre reflekterer jeg over noen av begrepene som brukes i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 og det tilhørende, fortsatt gjeldende, rundskrivet til kapittel 4A i Lov om sosiale tjenester.
 
Ut fra alt dette oppsummerer jeg noen måter som tjenesteutøvere kan komme til å krysse grensen til tvang gjennom «motivering». Underveis i essayet treffer du to fiktive tjenestemottakere: Først Jonas, 28 år, som bor i egen leilighet i et bofellesskap, har Downs syndrom og en lettere grad av utviklingshemming, er veldig glad i fotball, men mindre glad i
husvask. Så en av naboene hans, Tove, som er 34 år, har moderat grad av utviklingshemming, og liker tegnefilmer bedre enn å gå tur.
________________________________
Les hele artikkelen i tidsskriftet SOR Rapport her
 
De andre artiklene i tidsskriftet vil i inntil ett år kun være tilgjengelig for de som mottar papirutgaven av SOR Rapport. Bestill et abonnement, du også :-)