Bokutgivelser med tilknytning til SOR

Utviklingshemning. Årsaker og konsekvenser

Ivar Mæhle, Jarle Eknes og Gunnar Houge (red.)
Universitetsforlaget, 2018 (2. utgave).

Ny forskning og DNA-diagnostiske metoder har gjort det nødvendig med en oppdatert utgave av «Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser». Her presenteres sentrale årsaker til utviklingshemming med oversikt over syndromer, forstyrrelser og følgetilstander.

Les mer

Inkluderende praksis - Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid.

Lise Lundh; Herlaug Hjelmbrekke; Signhild Skogdal (red.)
Universitetsforlaget, 2014.

En forutsetning for en god inkluderende praksis er samarbeid mellom foreldre og fagfolk. Boka er skrevet av både fagfolk og foreldre, og brukerperspektivet er en rød tråd gjennom all kapitlene. Forfatterne ønsker å inspirere og øke interesse og bevissthet rundt inkluderende miljø der alle er en del av fellesskapet.

Les mer

Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning - forståelse og behandling

Trine Lise Bakken og Mette Egelund Olsen (red.)
Universitetsforlaget 2012

Boken legger vekt på forståelse og praktiske implikasjoner av diagnose. Forfatterne tar for seg henholdsvis psykososiale og biologiske behandlingsmetoder og gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag innenfor feltet. Forfatterne løfter her frem de spesielle utfordringene ved psykisk lidelse som knytter seg til at personen har reduserte kognitive ferdigheter. Når er det behov for behandling, og når man skal være tilbakeholden?

Les mer

Habilitering av barn og unge - tiltak for helsefremming og mestring

Edith V. Lunde, Bjørn Lerdal og Leif Hugo Stubrud (red.).
Universitetsforlaget 2011


I de senere år har det skjedd en gradvis endring av ideologien og tenkningen om barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Endringene reflekteres ikke minst i et større fokus mot tiltak for en bedre folkehelse. I denne boken dreies søkelyset fra funksjonsnedsettelsen og begrensningene den kan bidra til, over mot muligheter, positiv psykologi og mestring. Forfatterne viser hvilken betydning barnets og familiens egen deltakelse og medvirkning har for habiliteringen.

Les mer

Samhandling med og uten ord - miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse

Trine Lise Bakken (red.)
Hertervig forlag, 2011

Endelig kommer en norsk bok som omfatter miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Den belyser hvordan den enkelte miljøterapeut kan være en god samhandlingspartner når klienten er utviklingshemmet og har høyt symptomtrykk grunnet psykisk lidelse. I tillegg gir den en generell innføring i feltet, allmenne aspekter ved psykiatrisk miljøbehandling for personer med utviklingshemning; terapeutiske miljøvariabler, kartlegging og observasjon, og krisehåndtering. Boken kan leses av alle som er interessert i psykisk lidelse hos mennesker med kognitive vansker. Den er primært skrevet for fagpersoner, men passer også for studenter, familiemedlemmer og andre nærpersoner.

Les mer

Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser

Anna M. Kittelsaa
Fagbokforlaget 2011

Boken gir et innblikk i unge voksne utviklingshemmedes hverdagsliv slik de selv forteller om det. Utviklingshemmedes egen forståelse av sin situasjon har i liten grad vært presentert i det offentlige rom, og det finnes få bøker på norsk hvor utviklingshemmedes egne fortellinger er i fokus. Boken betyr derfor et tilskudd til vår kunnskap om hva det innebærer å leve med en slik funksjonsnedsettelse.

Les mer

Multifunksjonshemming - Livsutfoldelse og læring

Turid Horgen, Knut Slåtta og Anita Gjermestad,
Universitetsforlaget, 2010.

Bokas hovedpersoner har ingen felles diagnose. Det som forener er omfattende funksjonsnedsettelser. Det betyr behov for tilpasset hjelp i nær sagt alle livets situasjoner og ned til minste detalj. Forfatterne gir både et teoretisk og filosofisk grunnlag for arbeidet og bidrar med konkrete erfaringer og praksisnær kunnskap.

Les mer

Ut over det vanliges tyranni

Thomas Owren

Gjennom tre essays utforskes arbeid med mennesker med utviklingshemning eller autisme, fra et mangfold av perspektiver.

Tett knyttet til historier fra faglig praksis berøres tema som: * Selvbestemmelse * Andre perspektiver på utviklingshemning * Funksjonshemmende miljøbarrierer og holdninger * Struktur i dagliglivet (og retten til å bli hørt, uten å utagere først) * Med det normale som briller - om kulturell orden og faglighet i møtet med annerledeshet * En autistisk frigjøringsfront på nett * Kan hjelpere få hjelp - av dem de skal hjelpe? * Brukerråd for utviklingshemmete, empowerment og samfunnsarbeid *

Les mer

Utredning og diagnostisering

Jarle Eknes, Trine Lise Bakken, Jon Løkke og Ivar Mæhle (red.)
Universitetsforlaget, 2008.

Boken "Utredning og diagnostisering - utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker" gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning. Forfatterne gir en detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kriterier ved psykoser, angst, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelse, delir, demens og ADHD. Videre får vi refleksjoner, betraktninger, klienteksempler og konkrete fremgangsmåter for å samle inn og vurdere relevant informasjon.

Les mer

Utviklingshemning og habilitering

Jarle Eknes & Jon Løkke (Red.).
Universitetsforlaget, 2009.

Habiliteringsfeltet er preget av et mangfold av problemstillinger og tilnærminger. I denne boka presenterer forfatterne noen utvalgte tema som er sentrale for habiliteringstilbudet til utviklingshemmede. Det redegjøres for ulike syn på habilitering, juridiske rettigheter og selvbestemmelse samtidig som ulike sider ved å bistå andre til best mulig livskvalitet presenteres. På denne måten handler habiliteringen både om bistå med å tilrettelegge hverdagslivet og mer systematiske tiltak. Forfatterne presenterer perspektiver på habilitering, rett til helse- og sosialhjelp, selvbestemmelse, livskvalitet, sosialt nettverk, seksualitet, oral helse, fysisk aktivitet, arbeidsmuligheter, sansesvikt, aldring, hjelpemidler, avtalestyring, livssynsfrihet, sorg, konfliktmekling, rusmisbruk, kriminalitet, selvskading og utagering. Forfatterne er nasjonale ressurspersoner på emnene de skriver om, og boken er skrevet for bachelorstudenter og ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester. Foreldre vil også finne relevante kapitler i boken.

Les mer

Depresjon og mani - Forståelse og behandling

Jarle Eknes
Universitetsforlaget, 2006

Stemningslidelser er et økende problem i samfunnet og en svært sentral del av innsatsen i psykisk helsearbeid.
Økt kunnskap er nødvendig for både behandlere og klienter. I denne boken beskriver forfatteren både depressive og maniske tilstander, slik at man får et bredt og utfyllende perspektiv på hva stemningslidelser er.

Les mer

Tvangslidelse -Forståelse, diagnostisering og behandling

Jarle Eknes
Universitetsforlaget, 2004

Boka beskriver hva tvangslidelse er og hvordan det oppleves. Det legges også vekt på differensialdiagnostikk, med kartleggingsverktøy og detaljerte beskrivelser av ulike typer tvangsfenomener og beslektede tilstander.

Les mer

Utviklingshemming og psykisk helse

Jarle Eknes (red.)
Universitetsforlaget 2000

Psykolog Jarle Eknes er redaktør og hovedforfatter i denne boka, som har fokus på psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Nyere forskning har bidratt til at grensene mellom vår tradisjonelle psykiatri og faglig innsats for utviklingshemmede er i ferd med å bli mindre fastlåste. Dette bidrar til flere behandlingsmuligheter og en mer spennende behandlingshverdag for helse- og omsorgsarbeidere.

Les mer