• 12. juni 1951 ble "Samordningskommiteen for Åndssvakesaken" opprettet, etter initiativ fra statsråd Aaslaug Aasland.
  • I 1956 ble navnet endret til "Samordningsrådet for Åndssvakesaken i Norge (SOR)".
  • I 1981 valgte man navnet "Samordningsrådet for frivillig arbeid for psykisk utviklingshemmede".
  • I 1987 skiftet man navn til "Samordningsrådet - Råd for samordning av humanitært og yrkesmessig arbeid for psykisk utviklingshemmede"
  • I forbindelse med omgjøring til stiftelse i 2001 ble det igjen et navneskifte; "Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning".

Forkortelsen SOR har blitt brukt siden 1956, og i 2013 vedtok styret at organisasjonen enkelt og greit bare skulle hete "SOR" (Stiftelsen SOR).
 
 

Historikk

Den tause perioden i vår forhistorie (1900-1945)

Total mangel på verdige omsorgstilbud for åndssvake, opplysningsarbeid og offentlig debatt, førte med seg usynliggjøring av problemene og dermed fritt spillerom for fordommer og myter skapt omkring den åndssvakes tilstand og adferd.

Det merkelige er at selv om det skjedde svært lite, fikk det som skjedde betegnelsen: «omsorgen for de åndssvake». I ettertid har nok denne ordbruken skapt en forestilling om «lange tradisjonen, mens virkeligheten var en annen: «De omsorgstilbud som vokste fram før 2. verdenskrig var ikke etablert som ledd i en helhetlig plan eller en bevisst politikk. Tiltakene hadde i stor grad oppstått som følge av problemer eller mangler som ble erfart i allerede eksisterende tiltak (spesialskolene).

Les mer

Tid for ettertanke og omveltning - Et historisk vendepunkt (1945-1951)

1945 og de første etterkrigsårene skulle bli et avgjørende historisk vendepunkt i omsorgen for åndssvake. Bruddet med en taus fortid skjedde på 40-tallet. Den historiske arven var en gryende sosialpolitisk debatt og større åpenhet i helse- og sosialpolitiske spørsmål siste årene før krigen, en åpenhet som ble forsterket gjennom krigsårene.

Les mer

SORs første år: Etablering av Samordningskommiteen for åndssvakesaken (1951 - 1956)

I 1949 annonserte Helsedirektoratet at en landsplan for åndsvakeomsorgen (som det het den gang) var under utvikling. Usikkerhet rundt dette skapte frustrasjon i frivillige organisasjoner som samlet inn penger til og realiserte tiltak til målgruppen. De krevde at staten skulle koordinere de ulike organisasjonenes innsats. Sosialminister Aaslaug Aasland innkalte til møte om dette 13.september 1950, Det ble besluttet å opprette en landskommite. 10. januar 1951 nedsatte statsråden et utvalg for å lage retningslinjer for kommiteen. 12. juni 1951 ble "Samordningskommiteen for Åndssvakesaken" opprettet, organisasjonen som i dag bærer navnet "SOR".

Les mer

Tidsskriftet Rapport

SOR gir ut tidsskriftet Rapport med seks numre i året. Tidsskriftet har sine røtter tilbake til 1953.

Les mer
 
Arkiv
SORs arkiv strekker seg tilbake til 1951. De eldste dokumentene er arkivert i Riksarkivet, med følgende klausul: Materiale yngre enn 60 år er tilgjengelig etter søknad til Riksarkivaren.
Grunnen til at det ikke er 100 % betingelsesløst åpent, er at det inneholder enkelte spredte personsensitive opplysninger.
En rekke historiske dokumenter er i tillegg digitalisert, men ikke innlevert til Riksarkivet. For forskningsformål kan disse etter søknad utleveres fra SORs sekretariat.