Fra løfter til handling

Høstens SOR-konferanse i Oslo 25. og 26. oktober skal følge opp NOUen «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming» som kom ut i 2016. Hva er regjeringens strategi og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse? Og hva kan vi forvente av ny stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter?

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Spesialisthelsetjenestens veiledning til tjenesteytere for voksne med utviklingshemming og psykisk lidelse

En spørreundersøkelse om utbytte av faglig veiledning til kommunale tjeneste ytere i fem kommunale boliger

Les mer

Arbeid med utviklingshemmede som har begått seksuelle overgrep

Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i Bodø har helt siden starten jobbet med seksualitet, samliv og forebygging av overgrep. Vi har drevet opplæring og informasjonsarbeid, og oppfølging av utsatte personer. I de senere årene er vi blitt mer oppmerksom på at også personer med utviklingshemming som utøver overgrep er en gruppe med stort behov for oppfølging og behandling.

Les mer

Inkludering på alvor! Arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv i Nittedal kommune.

Alle har rett til arbeid, også personer med utviklingshemming. Men selv om det har vært et politisk mål gjennom flere tiår at denne gruppen skal kunne delta i det ordinære arbeidslivet, har de fortsatt liten tilgang. Løft 3 i NOU 2016:17 På Lik Linje peker på at personer med utviklingshemming er blant de som møter de fleste og tyngste barrierene når det gjelder muligheter for å delta i arbeidslivet.

Les mer

Aktiv sammen!

Det er et faktum at mange personer med utviklingshemming og i befolkningen generelt sliter med overvekt og inaktivitet. Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune har sett denne utfordringen, og vil fokusere på bevegelsesglede og morsomme aktiviteter, ikke pekefinger og slankekurer.
På bakgrunn av dette satte de igang aktivitetstiltaket «Aktiv sammen» som tok form i februar 2015. Målet med tiltaket er å øke aktivitet for både brukere og personal med hverdagsaktivitet i hovedfokus.

Les mer

Dømt til å (over)leve

Helene Larsen har begått nok en bok om sitt interessante liv. Sine erfaringer, tanker og refleksjoner. Dette er oppfølgeren til «Knap nok – et jenteliv med Asperger syndrom», som ble markert på en tilsvarende samling for nesten 2 år tilbake. Nærmere bestemt 18. november 2015 kl 14.00 hvis vi skal være helt presis. Og det tror jeg Helene Larsen i mange sammenhenger vil sette pris på at vi er.

Les mer

Når kosematen tar livet av deg

Personer med utviklingshemning ligger høyt oppe på statistikken over livsstilssykdommer som fedme og diabetes type 2. Veien dit går via dårlig kosthold og lite aktivitet. Personer med utviklingshemming kan i likhet med alle andre selv bestemme hva de vil spise. Så hva gjør man når brukeren er i ferd med å spise seg alvorlig syk? Fokuserer på hyggen rundt måltidet, eller gjør noe med det?

Les mer

Spise-svelgevansker og diabetes type1

Et habiliteringsforløp med en kvinne med moderat psykisk utviklingshemming.

Personer med psykisk utviklingshemming og dysfagi (spise- svelgevansker) er i større risiko enn andre for å oppleve kvelning og aspirasjon i forbindelse med måltid. Så mange som 40 % av personer med dysfagi lider av hyppige luftveisinfeksjoner, kvelning, oksygenmangel, dehydrering og dårlig ernæringsstatus, og det vurderes som en alvorlig helserisiko assosiert med høy sykelighet og dødelighet. Ved diabetes type 1 er personen avhengig av tilførsel av insulin for å leve, og ved utilfredsstillende behandling er dette en sykdom vedkommende kan dø av.

Les mer

Ledig stilling på rålekkert hotell i Bodø

Scandic Havet i Bodø er et fantastisk hotell, og da er det også fantastisk hyggelig at de ansetter personer med utviklingshemming gjennom HELT MED-ordningen. Det kommer de ikke til å angre på :-) Stillingen er utlyst på Finn.no

Les mer

Klart utviklingshemmede kan jobbe på hotell!

I SORs arbeidsinkluderingstiltak HELT MED er vi inspirert av blant annet hotell Albergo Etico i Italia, hvor nesten alle arbeidstakerne har utviklingshemming. De tok turen til SOR konferansen i Bergen og fortalte mer om alt det fantastiske de gjør.

Les mer

Terje Olsen vant SOR-prisen 2018

Særdeles velfortjent; SOR-prisen 2018 ble tildelt forsker Terje Olsen ved Nordlandsforskning. Terje Olsen er svært sentral i forskning om utviklingshemmede, og har blant annet engasjert seg i rettsikkerhet for utviklingshemmede og arbeid for utviklingshemmede. Vi gratulerer!

Les mer

Nye filmer om årlig helsekontroll hos fastlegen

Aldring og helse har laget to nye filmer som handler om det å gå til en årlig helsekontroll hos fastlegen for en person med utviklingshemming.

Les mer

"Tung tids tale" blir teater

Olaug Nilssens prisbelønte bok "Tung tids tale" handler om en mors kjærlighet og kamp for et barn som er annerledes. Riksteateret & Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden teater setter opp teaterstykke med utgangspunkt i den kritikerroste romanen.

Les mer

Sosialarbeiderprisen 2018 går til Bernt Barstad

Fellesorganisasjonen (FO) deler ut den gjeve Sosialarbeiderprisen i forbindelse med Sosialarbeiderdagen tirsdag 20.mars. Prisen går velfortjent til Bernt Barstad.

Les mer

Tilrettelagt undervisning for elever med utviklingshemning

Mennesker med utviklingshemning blir ikke lenger like forsømt i den norske skolen eller det norske samfunnet slik de ble tidligere. De er til stede, men er lite synlige både i skolen og på den politiske agenda. Dagens utfordring for skolen består i mangel på bevissthet, oppmerksomhet og forventninger når det gjelder denne gruppen elever.

Les mer

Hva skal vi med denne CRPDen?

I 2013 ratifiserte Norge FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Hvilken betydning kan det ha for utviklingshemmede? Vil CRPD bidra til bedre menneskerettighetsbeskyttelse? I denne artikkelen trekker jeg spesielt fram CRPDs viktighet i å bane vei for en mer positiv og inkluderende forståelse til utviklingshemming og utviklingshemmedes rettigheter, og forklarer hvordan internasjonale konvensjoner kan ha effekt på nasjonal praksis.

Les mer

Dissimilis feirer 35- års jubileum i 2017

I 35 år har Dissimilis jobbet aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker organisasjonen å bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.

Les mer

Hvorfor kan målrettede miljøtiltak bli bedre med ei Sjekkliste?

Våren 2012 publiserte vi en artikkel i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vi presenterte og beskrev ei sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid i 10 punkter med flere underpunkter (Løkke & Salthe, 2012). Sjekklista er ment å forbedre beslutninger om tiltak og praktisk problemløsning i form av miljøarbeid og tiltak.

Les mer

Selvbestemmelse for ungdom med minoritetsbakgrunn og utviklingshemming – å måtte velge mellom familien og velferdsstaten?

I denne artikkelen vil vi minne om at personer med utviklingshemming i Norge ikke er en etnisk og kulturelt ensartet gruppe, og vi vil se nærmere på hva dette kan bety når det gjelder retten til selvbestemmelse. Mer spesifikt vil vi etterlyse økt oppmerksomhet mot saker der nærpersoner og profesjonsutøvere skal hjelpe personer med utviklingshemming med å foreta valg. Vi vil problematisere hva som skjer med retten til selvbestemmelse hvis de som skal gi beslutningsstøtte ikke forstår hverandre eller er direkte uenige i hva som er god veiledning.

Les mer

[Arkiv]