Scandic Ørnen er også HELT MED

Hotell Scandic Ørnen ligger like ved Bergen jernbanestasjon og har en bar på toppen med utsikt over fjellene og byen. De har som det tredje Scandic hotellet i Bergen bestemt seg for å ansette en person med utviklingshemming gjennom SORs HELT MED-prosjekt. Takk til Scandic, og takk til NAV Hordaland som muliggjør den oppfølgingen som skal til for å gjøre HELT MED til en suksess.

Les mer

Ferdigheter for fremtiden

SOR konferanse 26. og 27. oktober 2017.
Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid, utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.

Les mer

Brukerinvolvering – brukermedvirkning for alle!

Brukermedvirkning er en grunnleggende rettighet for de som mottar helse- og omsorgstjenester. Retten til å medvirke forutsetter samspill mellom tjenestemottaker på den ene siden og helse- og omsorgspersonell på den andre siden. Brukermedvirkning er et stadig viktigere element når det føres tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemning. Tjenestemottaker, pårørende eller verge skal gis anledning til å legge frem sine synspunkter og erfaringer. I Norge har personer med samisk bakgrunn bosatt i de samiske forvaltningsområdene rett til å bli møtt og hørt på samisk. Hvilken betydning har det for brukermedvirkningen at de som fører tilsyn har samisk språk- og kulturkompetanse?
Artikkelen bygger på egne erfaringer fra tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til samiske personer med utviklingshemning, Ingá er ikke en virkelig person, men en illustrasjon basert på erfaringer fra møter med flere tjenestemottakere.

Les mer

Geocaching - Spill, spenning og glede i friluft

Store deler av norske barn og unges liv foregår i dag foran en skjerm. Mange av disse aktivitetene er en viktig og positiv del av hverdagen, men de kan også være opphav til en usunn livsstil. Personer med utviklingshemning har høyere risiko for overvekt og fysisk inaktivitet enn befolkningen for øvrig. Familier, støttepersoner og profesjonelle miljøer etterlyser verktøy som kan motivere personer med utviklingshemning til å komme seg mer ut i fysisk aktivitet. Geocaching kan være et slikt verktøy.

Les mer

Bokomtale: Knapp nok - Et jenteliv med Asperger syndrom

Helene Larsen har egen blogg. En opplysningsblogg om Asperger syndrom, en blogg om å oppleve verden annerledes. Larsen er tvangsinnlagt på Gaustad (Oslo universitetssykehus), med spiseforstyrrelsesproblemer og omfattende selvskading. På et tidspunkt spør Torill Fjæran Granum henne om hun kan tenke seg å skrive en bok om det å ha Asperger syndrom. Det vil hun, og tar fatt på en skriveprosess som har avstedkommet en interessant og tankevekkende bok, med sterke historier.

Les mer

Solgården - i utvikling for utviklingshemmede

I 1972 ble Solgården etablert, et feriested i Spania for mennesker med utviklingshemning i Norge. Målgruppen ble etter hvert utvidet og Solgården ble etter kort tid også kjent som et populært reisemål for pensjonister. Også andre målgrupper har kommet til, blant annet arrangeres det familieferier i skolens sommerferie. Men den dag i dag betrakter mange ved Solgården personer med utviklingshemning som den viktigste målgruppen, selv om den ikke er den største.

Les mer

Arbeid med inkludering i skolen – sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

I denne artikkelen vil vi ved Loddefjord skole sette fokus på hvilke overveielser vi gjør og tilbudet vi gir til elever ved forsterket avdeling, samt noen betraktninger for hele skolen.

Les mer

Fellesskolen og elevene utenfor

Skoleutviklingen har de siste 15 årene gått mot et stadig sterkere kunnskapsfokus. Forståelsen av kunnskap er blitt svært snever og uttrykkes gjennom nasjonale prøver og internasjonale tester som PISA, TIMSS og PIRLS. De statlige føringene er vesentlig redusert og består i dag først og fremst av opplæringsloven som gir noen svært grove rammer og fagplanene som gir opplæringsmålene. Med et slikt fokus fanges ikke elever med utviklingshemning opp. De deltar verken på de nasjonale prøvene og heller ikke i PISA, TIMMS eller PIRLS. De fleste elever med utviklingshemning har fritak fra fagplanene. Vi er alt for få som spør om det er diskriminerende med slike styringsperspektiver som systematisk overser en bestemt elevgruppe.

Les mer

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss?

Når D, min son med autisme kjem inn i eit rom, har han ofte behov for å orientere seg. Ikkje berre med blikket, men med heile kroppen. Som ein fugl flaksar og stuper han framover i stor fart, truleg fordi han synest det hastar å få kontroll, men også fordi han er van med at mor, far eller assistentar følgjer hakk i hæl for å hindre eventuelle knuse- eller øydeleggingsepisodar. Det er mykje som kan bli virvla inn i den vinden han omgir seg med.

Les mer

Enkelte elever med utviklingshemming utsettes for bruk av tvang og makt i skolen

I denne artikkelen fokuserer jeg på hvordan man i skolen kan forebygge bruk av tvang og makt i undervisningen for enkelte elever med utviklingshemming og utfordrende atferd. I den forbindelse vil jeg berøre faktorer som går på flere rammer i undervisningen, både økonomiske og faglige.

Les mer

Rett til utdanning for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Hva skal til for en nasjonal satsing?
Denne artikkelen omhandler internasjonalt arbeid for å bedre situasjonen for funksjonshemmede i utdanning i fattige land, spesielt anbefalingene fra en internasjonal ekspertgruppe utpekt av UD i forbindelse med the Oslo Summit on Education for Development 6. og 7. juli 2015.

Les mer

IKT for elever - Kardes ressurser og erfaringer

Grad av funksjonshemming er avhengig av det samfunnet vi lever i. Moderne IKT blir mer og mer utbredt og kreves brukt i dagens samfunn. Å kunne bruke digitale verktøy er i dag en av de fem grunnleggende ferdighetene det skal legges vekt på i skolen i henhold til Kunnskapsløftet [1]. Karde er en bedrift som er opptatt av at personer med utviklingshemning skal kunne bruke moderne IKT for i størst mulig grad å mestre dagliglivets aktiviteter. Karde har gjennomført en rekke prosjekter hvor det er laget sluttprodukter for personer med utviklingshemning og deres hjelpere nettopp for å mestre dagliglivet bedre. Kardes prosjekter dreier seg i stor grad om å lære å bruke vanlig hyllevare-IKT og å utvikle lett tilgjengelige læringsressurser som er spesialtilpasset mennesker med utviklingshemning.

Les mer

Data for alle

«Lærerne opplevde data som et godt supplement i opplæringen. I fagene norsk og matematikk ble data mest brukt. Tekstbehandling var det området de opplevde at elevene profiterte mest på. Samtidig mente de at IKT ga god læringseffekt for deres elevgruppe, og at IKT var et viktig supplement» (Hovedfagsoppgave IKT i spesialundervisningen. Hvordan blir IKT brukt i spesialundervisningen? Marit Kalvø, UIO 2007)

Les mer

Tidsskriftet SOR Rapport

SOR Rapport utkommer med seks nummer i året. Hvert nummer inneholder stoff med høy relevans for innsats for mennesker med utviklingshemming.
Tegn abonnement og få velkomstgaver til verdi av over kr 1.000,-

Les mer

Det gode engasjement

For å lykkes med et prosjekt som har som mål å etablere arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv, trenger vi entusiastiske folk rundt oss. Og det har vi mange av. Også fra politiske miljø. Vi er veldig glade for den entusiasmen stortingsrepresentant Stefan Heggelund har vist oss.

Les mer

HELT MED i TV2 Nyhetene

"Det er helt fantastisk. Det er det største som har hendt meg", sier Vegard.

"Det betyr mer enn folk tror. Jeg føler at jeg bidrar til samfunnet. Det har jeg ikke kjent før", sier Ida Marie.

De er to av syv med utviklingshemming som nettopp har blitt ansatt ved to Scandic hotell i Bergen. Se innslaget fra TV2 Nyhetene.

Les mer

Fikk drømmejobben

- Her skal jeg jobbe lenge, sier Camilla Jacobsen. 29-åringen er en av syv som ble ansatt hos Scandic-hotellene i Bergen i går.

Les mer

-Dette er bare begynnelsen

De første syv arbeidstakerne er på plass hos Scandic-kjeden, og Ida Marie Færestrand har fått sin første faste jobb. -Vi bør skaffe arbeid til minst 1000 mennesker med utviklingshemming, sier lederen av prosjektet "Helt med".

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Ni får praksisplass

Ni personer med utviklingshemming får arbeidspraksis ved to Scandic-hotell i Bergen, gjennom SOR-prosjektet HELT MED.

Les mer

[Arkiv]