Sunn og aktiv - endringsprosjekt i Karmøy kommune

I vårt velferdssamfunn ser vi økende grad av livsstilsrelaterte helsemessige utfordringer. Studier har vist at personer med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser har lettere for å utvikle overvekt og kostrelaterte helseproblemer, forteller Elin Hansen på SOR-konferansen «Livsstil – et spørsmål om valg». Elin Hansen er virksomhetsleder i Karmøy kommune, og forteller om et samarbeidsprosjekt mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune.
Elin Hansen. Foto: Jarle Eknes

Tekst: Jarle Eknes

Bedriften Solstein i Karmøy kommune startet prosjektet «lett på jobb» i 2009, med stort fokus på livsstil og helsefremmende. «Lett på jobb» har nå blitt en del av kulturen på Solstein. Men erfaringene viser at holdningsendring tar tid, understreker Hansen. De positive holdningene og erfaringene fra jobb kan være vanskelige å overføre til hjem og fritid. Men de ansatte i boligene har vist stor interesse for det de hadde fått til på Solstein, og ga signal om at dette var noe som også de hadde lyst til å jobbe med.

Livet består av mer enn de timene vi er på jobb, sier hun. De ville ha fokus på temaet helsefremmende livsstil og forebyggende arbeid i et helhetlig perspektiv. Det hjelper lite om man i de 7 timene man er på jobb tenker sunn mat og aktivitet, for så å besøke samtlige bensinstasjoner på vei hjem og kjøpe masse godsaker som spises resten av dagen.

I 2012 skisserte de opp prosjektet som endte med å bli kalt Sunn og aktiv. Det er et tverrfaglig samarbeid mellom Solstein, Helse og omsorgsetaten og folkehelsekoordinator i Karmøy kommune, samt Helse og omsorgsetaten i Haugesund kommune.

Fokuset i prosjektet er en helsefremmende livsstil og forebyggende arbeid i et helhetlig perspektiv for brukergruppen personer med utviklingshemming. De tenkte i starten at de måtte bruke mye tid på å motivere ansatte i forhold til tema Sunn og aktiv, men så fort at den jobben tok mange engasjerte ansatte seg av helt selv.

Hovedmålet i prosjektet er å gi kunnskap, sette fokus på og skape engasjement om en sunn og aktiv livsstil for brukergruppen utviklingshemming. I tjenestetilbud for utviklingshemmede i kommunen har de mange ansatte i ulike stillingsstørrelse. De ansatte har ulik alder, kompetanse, erfaringsbakgrunn og personlighet. Deres holdninger, erfaringer og kunnskaper om livsstil, kost og ernæring er svært forskjellig. Dermed er det viktig for kommunen å gi de en felles plattform for tjenesteyting i de ulike avdelingene. For brukerne skal det ikke være tilfeldigheter og ansattes egne private synsinger om kost, aktivitet og livsstil som skal være det som legger føringene i hverdagen, slår Hansen fast. De ønsket å gi sine ansatte et godt kompetansegrunnlag i sin tjenesteyting. Tjenesteytere i helse og omsorgstjenesten plikter å jobbe i tråd med gjeldende lover, regler og retningslinjer innenfor området. Helsedirektoratet har gitt ut kosthåndboka som en rettesnor for kost og ernæring i helse og omsorgstjenesten. Denne blir dermed et viktig grunnlag i deres daglige tjenesteyting og har vært den faglige basisen i et 40-timerskurs de utviklet. De har vært opptatt av å ha et positivt fokus på temaet, og er klar over at holdningsendring tar tid. De ønsker ikke å gjøre ting for ekstremt eller sært, eller heve pekefingeren. Et vanlig liv med vanlige valg er viktig. Men de er opptatt av å legge til rette slik at valgmuligheten knyttet til smarte valg øker.

Bergen Vest Danseklubb. Foto: Jarle Eknes

Målgruppen i prosjektet har vært ansatte i varig tilrettelagt arbeid på Solstein og ansatte i kommunen som gir denne gruppen støtte og tjenester i hverdagen. Et av virkemidlene var at de fra starten dannet nettverksgruppe for ressurspersoner. De har gitt informasjon om prosjektet til alle personalgrupper, satset på kompetanseheving for ansatte, gjennomført en erfaringskonferanse, og har hatt tema som utemat der de har jobbet konkret med å lage forskjellige mat og drikke i naturen. De har også jobbet med uteaktiviteter utfra ulike funksjonsnivå, fra lek til trening.

Engasjementet har vært stort. De har hatt flere som var interessert i å være med enn det de har kunnet ha med. AOF fikk i oppdrag å utarbeide et 40-timerskurs, Sunn og aktiv, med kapasitet til 50 deltagere. Det var 8 samlinger i løpet av det året og var samlinger som hadde fokus både på teori og praktisk matlaging. De fikk svært e tilbakemeldinger på kurset

De etablerte også noe de kalte gladdagen, som startet i kommuneomfattende tjenester for utviklingshemmede i 2013, og siden har blitt arrangert årlig.. Det er en aktivitetsdag med fokus på kos, aktivitet og utemat for brukere med store og sammensatte funksjonshemminger. Rundt 100 deltagere og ansatte deltar på dette. De har samarbeidet med Røde kors, helsesporten, leikaringen, Haugesund turistforening og tannehelsetjenesten. Noen med utviklingshemning har hatt hovedroller i forhold til ledelse av ulike aktiviteter.

De har blant annet hatt boccia, sanseløyper, frisbee-golf og sittedans. Svampekasting var nok litt mer populært for de som kastet svampen enn de som satt bak, minnes Hansen.

Last ned artikkelen som PDF.

Denne artikkelen ble først publisert i SOR Rapport nr 4/2016. For å få de ferskeste artiklene først må du abonnere på SOR Rapport.