Inkludering, læring og livsmestring

Spesialundervisning organiseres stadig oftere på en slik måte at barn sluses ut av ordinær undervisning. Lise Lundh og Herlaug Hjelmbrekke har det siste året intervjuet rektorer og skoleledere i ulike deler av landet som alle har satset på å legge til rette for trivsel og læring i en mangfoldig skole.

 

Dette har blant annet resultert i en kronikk i Utdanningsnytt
 

Skolelederne de har snakket med bruker mangfold i elevgruppa som bidrag til motivasjon og læring, og de har forventninger til alles læring. For å lykkes med dette har de brukt god tid på å etablere et solid fundament der elevsyn og læringssyn er sentralt. Man blir ikke inkludert kun av å oppholde seg i samme klasserom, men det er en forutsetning, skriver de.

Les hele kronikken her

________________________________

Lundh og Hjelmbrekke har fått økonomisk støtte til arbeidet gjennom SORs fag- og forskningsfond.