Uniformbruk i tjenester til personer med utviklingshemming

På mange områder har levekår for personer med utviklingshemming blitt bedre de siste 20 årene. Og på noen måter verre. Dette er godt dokumentert i NOUen «På lik linje» i 2016. Vi har erfart at det på mange måter er skjøre holdninger samfunnet har til denne gruppen, og det trengs kontinuerlig fokus på betydningen av menneskeverd og en inkluderende praksis. For eksempel må vi i blant minne noen på at utviklingshemming ikke er en sykdom. I flere kommuner i Norge blir tjenesteytere som jobber for folk med utviklingshemming tvunget til å oppføre seg som om de jobber for noen som er syke. De tvinges til å bruke uniform.
Foto: Archives of New Zealand, flickr

Tekst: Jarle Eknes, daglig leder i Stiftelsen SOR

Da jeg fikk høre om det første gang, tenkte jeg at det måtte bygge på en misforståelse. Men det gjorde ikke det. Det skjer på ordentlig. Jada, de kaller det arbeidstøy. Vel, det arbeidstøyet er helt likt for alle som bruker «arbeidstøyet». Og det signaliserer at noen er syk. 

Brukerorganisasjoner, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektorat, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming og mange flere har i årevis brukt mye ressurser på å formidle at utviklingshemming (psykisk utviklingshemming) ikke er en sykdom, og på å fremme et inkluderingsperspektiv hvor denne gruppen ikke skal stigmatiseres.

Dette er en stigmatisering av personer med utviklingshemming som vi ikke kan være vitne til uten å gripe inn.

Taushet
Vi har blitt tipset om at Gildeskål, Meløy og Vefsn kommune krever at de ansatte skal bruke uniformer. Eller arbeidstøy, som de visstnok liker å omtale det som. Men alle rykter er jo ikke sanne, så vi kontakter dem for å høre om det er tilfelle. Det gjør vi 19. april 2017, både gjennom epost og papirbrev sendt på gamlemåten. 

Vi stilte disse spørsmålene:

Er det riktig at deres kommune har eller planlegger å ha en praksis med eget arbeidstøy/uniformer for ansatte som yter miljøarbeid til personer med utviklingshemming?

Hvis ja:

Hva er bakgrunnen og begrunnelsen for dette valget?

Har dere fått reaksjoner på dette valget?

Interessante spørsmål, synes vi. Men får vi svar? Nei. Ikke i det hele tatt. Seks måneder senere har ingen av dem tatt seg bryet med å svare oss en gang. 

Dårlige holdninger
Er det da slik at kommunens tjenesteapparat er preget av dårlige holdninger? Er det bakgrunnen for bruk av uniformer? Vel, jeg har ingen formening om hverken gode eller dårlige holdninger hos ansatte i disse kommunene som jobber for personer med utviklingshemming. Eller jo; jeg tipper at svært mange av både ansatte og sjefer der har rimelig gode holdninger. Noen sikkert også eksepsjonelt gode holdninger. Hvis det finnes noe slikt. Men pålegget om å bruke uniformer vil svekke det gode arbeidet. Uniformer gjør noe med oss, med relasjonene. Det skaper blant annet et skarpt skille mellom «oss» og «dem». Den forskjellen blir de som har utviklingshemming minnet om alt for ofte allerede, det er ingenting positivt vi kan oppnå ved å styrke den forskjellen. Tvert imot. 

Det sender også ut signaler til omverden at de med utviklingshemming er syke, må passes på og ikke er som oss andre. Men de er først og fremst som oss andre, med noen spesielle behov. Men ikke behov som krever uniformering.

Foto: Archives of New Zealand, flickr

Via ansatte som har blitt tvunget inn i slike uniformer har jeg fått høre at hovedargumentet er hygienekrav. Tror de som bestemmer dette virkelig at personer med utviklingshemming er spesielt grisete? Skrekk og gru hvor uopplyste de i så tilfelle er. Jo, noen svært få kan ha behov og væremåter som tilsier at det kan være ulike former for søl i spesielle situasjoner. 10 års arbeid som miljøarbeider i yngre dager har gitt meg mange varierte opplevelser, og noen ganger har jeg tatt på spesielt tøy i situasjoner med avføring, oppkast eller vilter omgang med mat. Men det er unntakene. Det har vært aktuelt for noen svært få, og det har alltid vært situasjonsbestemt. Vi tok selvfølgelig av oss hygiene-uniformene igjen så snart vi var ute av situasjonene hvor dette var hensiktsmessig. Men i disse kommunene bruker de det ikke bare i de få tilfellene det løser et problem, de bruker det også i alle de tilfellene det skaper et problem. Flere problemer, faktisk.

Hvem har skylden?
Hvem som har skylden for de hårreisende hygiene-uniformspåbudene har jeg ikke helt klart for meg. Men rykter går om at det er arbeidstilsynet som kommer med disse påleggene, som bryter ned fruktene av inkluderingspolitikken som har vært ført i mange år. Det vi trenger nå er avklaringer rundt praksisen, deriblant begrunnelser og ansvarsforhold. Og deretter en endring av praksis. 

Diskriminerende
Vår vurdering er at dette er en diskriminerende praksis 
Vi har derfor bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet om å vurdere om praksisen også strider mot gjeldende lovverk, og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities), ratifisert av Norge 3.6. 2013.

For ordens skyld – bildene viser ikke uniformene kommunene har valgt. Disse uniformene er historiske og fra en svunnen tid. Dessverre er det noe som gjør at de passer ekstra godt som illustrasjoner til dette innlegget.