Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming

Den nye videreutdanningen «forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning» baseres bl.a. på prinsippene Positive Behavior Support med det utgangspunkt at utfordrende atferd alltid har en funksjon for personen og at det er forhold i miljøet som opprettholder og forsterker den utfordrende atferden.

Tekst: Ulf Berge, VID vitenskapelig høgskole

Utdanningen foregår ved VID vitenskapelig høgskole i Sandnes. Søknadsfristen er 1. november.

Videreutdanningen starter snart for andre gang og første studentkull er snart i mål. Det var i første runde et overveldende antall søkere (nærmere 150) og bare 30 som fikk plass. Videreutdanningen har bestått av 3 emner fordelt over 7 samlinger. Hver samling på 3 dager. Hvert emne har blitt avsluttet med en eksamensoppgave. Videreutdanningen er basert på Positiv Atferdsstøtte, kalt PAS. Et viktig utgangspunkt i PAS er at når omgivelsene tilrettelegges, når en person lærer en mer akseptabel og effektiv atferd enn problematferden, og når livskvaliteten øker, vil problematferd reduseres. Et godt liv betinges av gode livsvilkår. PAS er ingen ny tilnærming, men bygger direkte på en eksperimentell historie og rike begrepsmessige analyser av variabler som påvirker menneskers atferd. 

Studenter som går første året er bredt representert fra skole, barnehage, avlastning, bolig og habiliteringstjeneste. Verbale tilbakemeldinger er at videreutdanningen er relevant for alle, også for de som ikke jobber direkte med utviklingshemmede, og viser at verdiene og systematikken kan generaliseres. Videreutdanningen er for den som har en bachelorutdanning i bunn og skal dyktiggjøre og bevisstgjøre disse i forhold til de varierte og utfordrende situasjoner de møter ute i kommunale tjenester. Videreutdanningen inngår, for den som selv ønsker det, som en del av VIDs master i medborgerskap og samhandling. Flere som ikke kom inn i fjor starter heller på master og kommer direkte inn i videreutdanningen. Andre tar videreutdanningen nå og tar resten av masteren neste år.

Vi håper studentene tilegner seg en bred, verdibasert, atferdsanalytisk tilnærming i arbeid med mennesker med utfordrende atferd. At forebygging kan skje innenfor rammene av humanistiske verdier, bygge på personens interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. At studenten har enda større forståelse for positive strategier og ser viktigheten av å involvere mange for å få til varige endringer. At nye beslutninger og planer blir tatt på bakgrunn av grundige data og analyser. At studenten ser at tjenestetilbud og livsmiljø både fremmer og hemmer utfordrende atferd, at uten tvang er å foretrekke selv om det er dyrere og tar litt lenger tid.

Last ned brosjyre for utdanningen her (PDF)