Økt fokus på kvalitet i tjenestene

Hendelsen ved Nardo bo- og aktivitetstilbud, der en beboer ble påført betydelige brannskader, er svært alvorlig. Både beboerne selv og pårørende må ha sikkerhet for at det er god kvalitet på tjenestene, sier styreleder i Stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold.

Les nyhetsoppslagene i Adressa og NRK

Stiftelsen SOR arbeider for å fremme rettighetene til personer med utviklingshemming. - Nå må både det aktuelle bo- og aktivitetstilbudet og Trondheim kommune gå i seg selv og sørge for at noe lignende eller andre former for svikt i tilbud og kvalitet ikke skjer på ny, fremholder Sævold. Han peker på at det skal svært lite fantasi til for å skjønne hvor dramatisk og traumatisk situasjonen har vært opplevd, både for beboeren og for de pårørende. -

Personer med utviklingshemming og deres pårørende må være trygg på og kunne stole på at omsorgen som ytes er god og at kvaliteten er god, sier Sævold. SOR-lederen påpeker at det må være gode rutiner og at det må sikres tilstrekkelig kompetanse i tjenestene samt opplæring og veiledning av god kvalitet.

- Den enkelte ansatte har et ansvar, men først og fremst er det et ledelsesansvar og et politisk ansvar, fremholder Sævold. SOR-lederen minner om tilsynene som ble gjennomført av Statens Helsetilsyn for to år siden. Der ble det funnet til dels alvorlige svikt i tjenestetilbudet i 45 av 57 kommuner. Det ble blant annet avdekket svikt med potensielt alvorlige konsekvenser for brukernes livskvalitet og helse. I mange tilsyn ble det påpekt som en alvorlig styringssvikt at kommunens ledelse ikke følger godt nok med på om brukerne får nødvendige helse- og omsorgstjenester og at de ikke etterspør informasjon om tjenestene fungerer som forutsatt.

- Nå må dette tas på alvor, ikke bare i Trondheim kommune, men i kommuner over hele landet, sier Sævold.

Karl Haakon Sævold