Atferdsproblemer i skolen

Atferdsproblemer i skolen er en liten bok på 150 sider om et svært viktig tema. Elven skriver kortfattet og forståelig om et vanskelig tema. Det er mange gode eksempler.
Fagbokforlaget
Forfattere: Bo Hejlskov Elven
(Oversetter) Ane Sjøbu
ISBN: 9788245021158
Utgitt: 2017
Utgave: 1
Sider: 150

Anmelder: Trine Lise Bakken, PhD, Cand.san, RN.

Boken på 150 sider inneholder 14 kapitler samt studiemateriell. Kapitlene er korte og gir mange praktiske og gode eksempler. Boken gir gode innspill til hvordan takle utageringer hos barn på en måte som potensielt gjør at situasjoner ikke eskalerer.

Boken synes særlig relevant med tanke på elever som i den daglige samhandlingen ofte har et snevert handlingsrepertoar. Det kan gjelde elever med autisme - spekter forstyrrelse, utviklingshemning, ADHD eller psykiske vansker. For slike elever kan lavaffektiv samhandling være en konflikt dempende strategi der andre metoder ikke virker eller tvert imot bidrar til økt konflikt nivå.

I kapittel 2 gir forfatteren gode forklaringer på hvorfor barn og ungdom i skolesituasjoner opplever en del situasjoner for vanskelige å løse på en god måte. Både kapittel 2 og 3 som gir kunnskap om hvorfor atferdsvansker oppstår, er blant bokens beste. De vanskelige begrepene «forståelse» og «mening» er godt forklart.

Boken gir mange praktiske eksempler på hvordan atferdsvansker i skole situasjoner kan forebygges og reduseres. Forfatteren legger vekt på samspill mellom lærer og elev, noe de mange eksemplene også viser. Forfatteren stiller spørsmål om skolen stiller for store krav til elevers mestring av vanskelige situasjoner og komplekse sam men henger. Også her er boken god med tanke på elever med kognitive funksjons nedsettelser som utviklingshemning eller autisme.

Bokens svakhet er at den noen steder gjør akkurat det den ønsker at lærere ikke skal gjøre, nemlig å devaluere andre. Min over 35 år lange erfaring i psykisk helsevern og samarbeid med lærere er at de stort sett er kompetente og ønsker å gjøre en så god jobb som mulig. Som alle andre yrkes grupper. Da er det lite pedagogisk og komme med følgende passus: «Dessverre treffer jeg altfor ofte pedagoger på skolene… De forstår ikke at det er skolens og deres oppgave å sørge for at elevene lærer det de skal, for å nå målene og klare seg videre i livet…» (s. 99). For å si det på en annen måte, det er uheldig å snakke ned hoved målgruppen for bokens budskap.

Det er samlet informasjon om relevant litteratur sist i boken. Denne leseren savner referering underveis og nettsider og filmer eller andre produkter beregnet på målgruppen. Andre som ønsker å komme i gang med eller bli bedre til å lage informative og enkle instruks jons filmer, også for normalt fungerende personer, kan også ha nytte av veilederen.

Dessverre har ingen pr i dag tatt tak i disse mulighetene for kursing som Karde har laget et grunnlag for. Vi har sjekket både nasjonalt og internasjonalt om det fins IKT-kurs for personer med utviklingshemning. Vi har ikke greid å identifisere slike kurs i Norge, og her er vi ganske sikre på at det ikke finnes kurs. De er i hvert fall ikke markedsført på en slik måte at det er lett å finne informasjon om dem. Vi har heller ikke greid å identifisere kurs internasjonalt, men der kan vi ikke med samme sikkerhet si at de ikke finnes.

Last ned artikkelen som PDF.

Denne artikkelen ble først publisert i SOR Rapport nr 1/2018.
Vi oppfordrer alle til å abonnere på SOR Rapport.