Sunnhordaland: «Kva skjer med tenestene for utviklingshemma?»

Vi i Stiftelsen SOR vil berømme Thor Hauglid og Sigve Blokhus fra Stord kommune for innlegget de har skrevet i Sunnhordaland avis. Som yrkesutøvere i tjenestene til mennesker med utviklingshemming må vi tørre å stå opp for deres rettigheter og trygghet. Vi må tørre å stå på barrikadene. Tørre å varsle når andre tier. Takk, Thor og Sigve!

De to vernepleierne tegner et dystert bilde av situasjonen til mennesker med utviklingshemming når de uttrykker at «dyktige og entusiastiske fagfolk har gjort at Stord kommune har hatt eit tenestetilbod å vera stolt over.

Dei siste ti åra har utviklinga gått i negativ retning. Gode dagtilbod er bygde ned og organiserte på ein slik måte at kvaliteten er forringa. Bustadtilbodet har gått i same retning. Tidlegare kollegaer som me kjende som dyktige og entusiastiske, møter me i dag som frustrerte og oppgitte. Nokre har mista gløden og slutta».

Som vi har påpekt i heftet politikk for menneskerettigheter viser gjentatte rapporter, forskningsartikler og utredninger at mennesker med utviklingshemming har dårlige levekår og store brudd på sine menneskerettigheter. Nå må myndighetene sette i gang effektive tiltak som beskytter utviklingshemmede fra omfattende menneskerettighetsbrudd.

FOs yrkesetiske grunnlagsdokument (2015) påpeker at den primære lojaliteten skal være hos den mest utsatte parten. I dette tilfellet; medborgere i Stord kommune. Brukernes rettigheter skal alltid ivaretas, og yrkesutøverne har et særskilt ansvar for å arbeide for økt rettssikkerhet og bedre levekår for utsatte grupper i samfunnet (FO, 2015, s. 7).

Innlegget i Sunnhordaland avis avsluttes med noen viktige spørsmål: «Kva skuldast denne utviklinga? Er det faglege årsaker? Er det økonomiske årsaker? Kva med etikk, Kva med moral? Kva med respekt? Kva med menneskesyn? Korleis samsvarer dette med kommunen sine verdiar? Kommunen sin verdiplakat: Open. Nyskapande. Respektfull. Brukarorientert.»

Skal en norsk kommune leve opp til egne normerende retningslinjer, må dette gjenspeiles i hele organisasjonen. Administrasjon, ledere og politikere: Hadde dere godtatt dette for dere selv - eller for egne barn?

Saken kan du lese her

 

Tekst: Linn Løvlie Slette
Foto: Mikkel Eknes