Likestillingsfeltet bytter departement

Regjeringsutvidelsen tirsdag 22. januar førte til at ansvaret for likestilling flyttes fra det Barne- og likestillingsdepartementet til Kultur- og likestillingsdepartementet.

- Vi i Stiftelsen SOR gratulerer Trine Skei Grande med det utvidede ansvarsområdet.

Vi forventer at statsråden vil arbeide aktivt, intensivt og helhetlig på hele likestillingsfeltet. Samtidig innebærer dette et ekstra ansvar og en svært tydelig forpliktelse om at det må leveres, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR.
 

- Vi vil følge svært nøye med på at løftene fra plattformen gjennomføres med nødvendig kraft og tempo. Vi må se synlige og systematiske tiltak på områdene plattformen omhandler, sier Sævold, som understreker at arbeidet må bygge på FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.
 

SOR-styrelederen forventer at den varslede likeverdsreformen blir en reell reform for likeverd, likestilling, inkludering og deltakelse.
 

- Det haster. Det er svært godt utredet hva som må til for å skape et mer likestilt samfunn på alle samfunnsområder, rettigheter, selvbestemmelse, oppvekst, utdanning, arbeid, eget hjem, helse, koordinering, fritid og målrettet styring, påpeker Sævold, som forutsetter at både personene det gjelder samt organisasjonene og fagfolkene på feltet blir involvert på en god måte i likestillings- og rettighetsarbeidet.
 

Stiftelsen SOR peker blant annet på løftene i plattformen om å Inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet og å legge bedre til rette for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, styrke tilbudet om varig tilrettelagt arbeid (VTA) og øke antallet VTA-arbeidsplasser, forbedre tilgangen til hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne, slik at det blir lettere å delta i arbeid, utdanning og dagligliv, definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, styrke koordineringen og etablere ny handlingsplan for universell utforming.
 

SOR peker på at det uansett er viktig at departementet med ansvar for likestillingspolitikken sørger for god koordinering mot andre departement som også har ansvar for å bidra til likestillingsfeltet på områder som blant annet barn og familier, arbeid, helse, kommunal, kunnskap og samferdsel.

 

 

 

(foto er hentet fra Venstres nettside / artikkel om Trine Skei Grande som ny kultur- og likestillingsminister)