Har vi glemt den gylne regel?

I dag presenterte Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Vestland og Statens sivilrettsforvaltning funnene fra gjennomgangen av Tolga-saken. Brødrene Holøyen har blitt utsatt for alvorlige krenkelser av deres iboende rettigheter.

Tekst: Linn Løvlie Slette, lls@sorpost.no

VG publiserte i høst en artikkelserie om tre brødre i Tolga som uten deres samtykke hadde blitt satt under vergemål, og fått diagnosen psykisk utviklingshemming. På bakgrunn av dette ble det beordret en stor granskning som har blitt gjennomført av Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Vestland og Statens sivilrettsforvaltning. Fordi Fylkesmannen i Hedmark var part i saken, fikk Fylkesmannen i Vestland det koordinerende ansvaret. Regjeringen mottok i dag rapportene fra Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Vestland og Statens sivilrettsforvaltning. Utvalget konkluderer med flere alvorlige funn:

  • Manglende dialog og brukermedvirkning.
  • Diagnoser ble brukt feil.
  • Saken er ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål, og vergemålene skulle vært opphevet tidligere.
  • Det er gjort feil ved kommunens registrering som ga grunnlag for statlig tilskudd.

 

Manglende dialog og brukermedvirkning

Det fremkommer fra pressekonferansen at den enkeltes vilje må tillegges større vekt når vergemål skal oppnevnes. Vergemål skal baseres på dialog - og være frivillig. Om samtale ikke er mulig, skal dette grunngis nøye i en faglig redegjørelse. Det vil bli utarbeidet en samtalemetodikk som skal være til hjelp under slike saker. En problemstilling som likevel er sentral er hensynet til taushetsplikten innad i forvaltningen. Hva kan man si på tvers av fagorgan? Det er dermed bestemt at det skal utarbeides en veileder for dette, som skal legges til grunn for senere arbeid når det gjelder saksbehandling og oppnevnelse av vergemål hos Fylkesmannen.

 

Diagnoser ble bruk feil

- Den enkelte må bli hørt og involvert i alle beslutninger. Det er en forutsetning for å ivareta pasientens rettsikkerhet, uttalte helseminister Bent Høie. Fylkesmannen i Vestland finner i sin granskning at legen som satt diagnosen psykisk utviklingshemming ikke hadde tilstrekkelige opplysninger om brødrene. Vergemålserklæringen bygget på udokumentert informasjon fra andre, og ble ikke utfylt med samtale. Objektivitet ble ikke lagt til grunn. Samtidig fant fylkesmannen mangelfull vurdering av samtykkekompetanse.

 

Saken er ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål, og vergemålene skulle vært opphevet tidligere

Fordi saken ikke var tilstrekkelig utredet skulle ikke Fylkesmannen fattet vedtak om vergemål. Utdrag fra rapporten til Helsetilsynet påpeker at «gjennomgangen har videre vist at tre individer i flere sammenhenger har blitt behandlet samlet, og ikke hver for seg. Kommunelegen skrev en felles legeerklæring for de tre brødrene.» SOR mener det er svært betenkelig at en lege behandler tre brødre kollektivt, og ikke tar hensyn til individuelle forskjeller. 

 

Det er gjort feil ved kommunens registrering som ga grunnlag for statlig tilskudd

Denne feilen har medført at Tolga kommune har mottatt syv millioner kroner for mye i rammetilskudd. På spørsmål fra P4 under pressekonferansen kunne ikke Kommunalminister Monica Mæland si noe om Tolga kommune må betale disse midlene tilbake. Ordføreren i Tolga, Ragnhild Aashaug, sier likevel at kommunen vil betale tilbake pengene om dette blir utfallet.

 

Vi krever et beslutningsstøttesystem!

På bakgrunn av funn i «Tolga-saken» anbefaler utvalget at vergemålsloven må endres. Dette for å få fram både at vergemål skal være frivillig og for å sikre at brukermedvirkning ivaretas gjennom samtale. SOR stiller seg bak denne anbefalingen. I samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Fellesorganisasjonen (FO) har det blitt utarbeidet seks kravkort som sier noe om hva som skal til for at rettighetene til mennesker med utviklingshemming skal oppfylles. Et av disse kravene er at vergemålsloven endres til lov om beslutningsstøtte. Norge er forpliktet til å sørge for at alle har lik rett til å bestemme over sine egne liv. Et beslutningsstøttesystem vil bidra til økt samfunnsdeltakelse og likestilling for mennesker med – og uten – utviklingshemming.

 

Arbeidet er ikke ferdig

SOR er glad for at det vil foretas stikkprøver i norske kommuner hva gjelder oppnevnelse av vergemål, og diagnostisering av mennesker med utviklingshemming. Det er meget beklagelig at det i vår tid foregår slike alvorlige krenkelser av menneskers rettigheter, og på høy tid at kommuners praksis gås etter i sømmene slik at eventuelle lignende saker bringes på bordet. Likefullt er slike stikkprøver effektivt for å unngå at dette skjer igjen. For som Kommunalminister Monica Mæland tydelig presiserer: Dette skal ikke skje!

 

Krever erstatning

Brødrenes advokat Nicolai Skjerdal sier til VG at det er aktuelt å kreve erstatning etter Tolga-saken. – Det er gjort feil på feil, samt krenkelser av disse tre brødrenes rettigheter. De er fratatt handleevne uten å bli hørt, sier advokaten.

 

Til ettertanke

Det er mange etiske problemstillinger som reiser seg i denne saken. Hva skjer med befolkningens tiltro til velferdstjenester når tjenesteapparatet begår slike feil? Er taushetsplikten mer til besvær enn til nytte? Er lojaliteten til tjenesteapparatet mer verdt enn lojaliteten til våre medborgere? Har vi glemt den gylne regel? 

 

Vi må i større grad tillate oss å tenke hvordan vi selv ønsker å bli behandlet!

I rapporten til Helsetilsynet nevnes følgende: Brødrene har ikke blitt snakket med i spørsmål som har handlet om dem. Legen som skrev legeerklæringer i vergemålssakene innkalte dem ikke til samtale. Fylkesmannen som skulle beslutte om det var grunnlag for å opprette vergemål snakket heller ikke med dem. Alle baserte seg på opplysninger fra andre. Når sluttet vi å innhente førstehåndsinformasjon? 

"Hadde jeg bare blitt snakket med først", kommenterte en av brødrene under et møte på Hamar i vinter. Denne kommentaren taler for seg selv, og står som en sterk motpol til hvordan brødrene på Tolga har opplevd å bli sviktet av en rekke forvaltningsnivå. Tenk deg at noen oppnevner et vergemål over deg som du ikke visste om. Tenk deg at noen gir deg en diagnose du ikke har. Tenk deg at ingen snakker med deg om inngripende hendelser over eget liv.

Den gylne regel er både enkel og klar; vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg!  


(Vi minner om at høringsfristen for endring av vergemålsloven er 14.02.19).

Rapporten fra Helsetilsynet kan leses her.