Norske nettressurser

Her finner du lenker til nettressurser i Norge.
Foto: Sharon Ingerson (flickr)
 
INFORMASJONS- OG KOMPETANSERESSURSER

 

Familienettet
Et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne - enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Frambu - kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Frambu - kompetansesenter for sjeldne diagnoser har spesiell kompetanse på rundt 120 ulike sjeldne diagnoser/diagnosegrupper. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Fritid med bistand
Fritid med bistand er en ny metode for å inkludere mennesker med ulike behov i ønsket aktivitet. Et alternativ til støttekontakt!

Fritid for alle
Helsedirektoratet har gitt Fritid med Bistand i Kristiansand kommune oppgaven med å være et faglig knutepunkt for den nasjonale satsingen knyttet til "Støttekontakt kultur- og fritidsdeltakelse
 
Habiliteringstjenesten for voksne i Aust-Agder
Utredning, veiledning og konsultasjon overfor førstelinjetjenesten i forhold til atferdsvansker, psykososiale vansker og medisinsk/fysisk problematikk

Helsebiblioteket

Gir gratis tilgang til sentrale elektroniske kunnskapskilder for helsepersonell og andre. Databaser, retningslinjer, oppsummert forsking og 1100 tidsskrift samlet på en side
 
Helsekompetanse
En nasjonal læringsportal for helse- og sosialarbeidere, pasienter, pårørende og kompetansetilbydere. Her kan du finne, delta på og utvikle nettbaserte kompetansetilbud
 
Møteplass med fokus på mennesker med multifunksjonshemning, hvor pårørende og fagfolk kan dele informasjon, utveksle erfaringer og diskutere

 

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning - NAKU
Fokuserer på det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemning. Et knutepunkt innen fagfeltet, med utstrakt kontakt med ulike fagmiljøer over hele landet. Primær målgruppe er ansatte i alle landets kommuner.
 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Forsknings- og utviklingsarbeid samt informasjon, råd og veiledning i forhold til demens og alderspsykiatri. Driver blant annet prosjektene FoA og UAU
 
Nettverk for funksjonshemnmede, samliv og seksualitet (NFSS) er et landsomfattende nettverk, primært for 2 linjetjenesten.

Nordlandsforskning
Forskningsstiftelse med fagområdene organisasjons- og kommunalforskning, regional- og næringslivsforskning, velferdsforskning, økonomisk forskning og bedriftsutvikling

Nord-Norges Diakonistiftelse
Arbeider for menneskeverd og meningsfylte liv for funksjonshemmede og andre hjelpetrengende, med særlig prioritet til mennesker med psykisk utviklingshemning

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør - Øst
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av langsiktighet, kontinuitet og god kvalitet.

Senter for sjeldne diagnoser
Avdeling på Rikshospitalet med virksomhetsområde knyttet opp mot 16 sjeldne diagnoser. Senterets fire fokus er rådgivning, kurs, informasjon og forskning

Statlig pedagogisk støttesystem (fagområder)
Statped er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov

Sunnaas SSKS - spesialpedagogisk kompetansenter
Spesialkompetanse i forhold til språk og kommunikasjon, svelgevansker (dysfagi) og tilpasning av datahjelpemidler

Sunnaas TRS - kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansesenter for pasienter, pårørende og fagpersoner i forhold til AMC, dysmeli, Ehlers-Danlos Sykdom, kortvoksthet, Marfans syndrom, OI, og ryggmargsbrokk

Voksenhabiliteringstjenesten i Telemark
Rådgivende, tverrfaglig spesialisthelsetjeneste som bistår primærkommuner - helse/sosialtjenesten, brukere, pårørende, hjelpeverger og andre

 

OFFENTLIGE RESSURSER

 

BORA
Arkiv tilknyttet Universitetet i Bergen. Gjør univeritetets produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider gratis tilgjengelig via web

BORA-HiB
Forskningspublikasjoner fra Høgskolen i Bergen. Arkiv med fulltekst av fagfellevurderte artikler, avhandlinger, master-oppgaver og annet materiale

DELTA senteret
Statlig kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fokus på transport, bygninger og uteområder, IKT, og opplæring og arbeid

Sosial- og helsedirektoratet
Et nytt nettsted rettet mot folk som benytter informasjon fra direktoratet, laget med utgangspunkt i brukernes ønsker

Statens råd for funksjonshemmede
Statens råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner, særlig departementene og statsforvaltningen for øvrig

 

INTERESSEFORENINGER

 

Atlas-alliansen
Beskriver seg som funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse, som representerer over 300 000 medlemmer og fokuserer på å bedre funksjonshemmedes situasjon i land i Sør og for å bekjempe tuberkulose.

 

Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende samt andre interesserte

 

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede - LAFY
Interesseorganisasjon som organiserer over 100 virksomheter - fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud til tiltak for yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens regi

 

LUPE er en politisk uavhengig organisasjon av utviklingshemmede og pårørende som arbeider for varierte og individuelt tilrettelagte bo, arbeids- og fritidstilbud til utviklingshemmede

 

Nettstedet bygger på tidsskriftet "Marihøna". Målet er å spre kunnskap, skape debatt, samt bidra til bedre tilbud til alle som har Down Syndrom

 

NFU er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemning. Bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige rettigheter

 

 
Norges Handikapforbund
Interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede

 

 

 

ANNET

 

Special Olympics Norge
Etablert som en del av den internasjonale Special Olympics bevegelsen, for å jobbe spesielt med utbredelse av idrett for mennesker med utviklingshemning

 

Solgården
Et norskdrevet ferie- og helsesenter i Spania, tilrettelagt for funksjonshemmede, med egen norsk lege, samt sykepleier og 3 fysioterapeuter. SOR er representert i Solgårdens styre

 

Ridderne AS
Tilbyr opplæring og andre tjenester til kommuner og bydeler innenfor arbeidet med utviklingshemmede

 

Uhørte stemmer og glemte steder
Nettstedet er en del av det nasjonale innsamlings- og formidlingsprosjektet Uhørte stemmer og glemte steder - fortellinger fra utviklingshemmedes historie. Prosjektet drives av fem museer.

 

PPT
Oversikt over PP-tjenestene i Norge -driftes av Forum for Psykologer i Kommuner / Fylkeskommuner.

 

Teater nonSTOP
Profesjonellt teater i Trøndelag, hvor de fleste aktørene har utviklingshemning