Ferdigheter for fremtiden

SOR konferanse 26. og 27. oktober 2017.
Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid, utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.

Les mer

Personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv

Personer med utviklingshemming må få plass i det ordinære arbeidslivet. Men det ordinære arbeidslivet trenger ikke bygges opp - det finnes allerede overalt. En trenger bare å finne ut hvordan en kan endre det. Bygge inn noen dører for å gjøre det tilgjengelig. Og det er det HELT MED handler om, sier forsker Thomas Owren.

Les mer

Scandic Ørnen er også HELT MED

Hotell Scandic Ørnen ligger like ved Bergen jernbanestasjon og har en bar på toppen med utsikt over fjellene og byen. De har som det tredje Scandic hotellet i Bergen bestemt seg for å ansette en person med utviklingshemming gjennom SORs HELT MED-prosjekt. Takk til Scandic, og takk til NAV Hordaland som muliggjør den oppfølgingen som skal til for å gjøre HELT MED til en suksess.

Les mer

Bruk av styrkeområder i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste

I denne artikkelen vil det bli gitt eksempler på hvordan styrkeområder kan brukes aktivt i utredning og behandling av psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten. Psykiske helseproblemer som blir så alvorlige at symptomene kvalifiserer for mer innsats enn kommunale tjenester kan bidra med, vil vanligvis bli gjenstand for utredning og behandling i sykehusavdelinger eller distriktspsykiatriske sentre som tilhører spesialisthelsetjenesten. I slike enheter arbeider det fagpersoner som har spesialisert seg innen psykiske lidelser. Det gjelder leger, sykepleiere, psykologer og andre faggrupper. Alle eksemplene er denne artikkelen er anonymisert og det vil ikke være mulig for andre enn de som kjenner personen svært godt å kjenne igjen vedkommende.

Les mer

Når spesialinteressene er upassende

Hos mennesker med autisme er begrensede, stereotype og repeterende interesser og aktiviteter en av tre hovedgrupper av symptomer. De fleste barn og voksne med en diagnose innen autismespekteret har en eller flere interesser som opptar dem i betydelig grad.

Les mer

Om film og filmkvelder

Jeg heter Julian Grootendorst og blir 22 år i 2016. Jeg er oppvokst i Røyken kommune i Buskerud med mine foreldre og to eldre brødre. Mine to brødre har flyttet til egen leilighet men vi har god kontakt. Jeg besøker dem kanskje ca. en gang i uken. Jeg har diagnosen Aspergers syndrom. Jeg fikk vite om diagnosen da jeg var 13 år gammel.
Det er ikke alltid jeg er glad for å ha Aspergers syndrom, men mine fordeler er at jeg er veldig nøye med arbeidsoppgaver og jeg er god på detaljer, noe mennesker jeg kjenner godt har fortalt meg.

Les mer

«For mye av det gode er ikke fantastisk»

Som andre artikler i dette temaheftet understreker, er spesialinteresser i all hovedsak en ressurs og en kilde til både god gjensidig samhandling og læring. Men i iveren etter å anvende spesialinteresser og å tilrettelegge eller «gjøre godt» kan nærpersoner risikere å bli for snevre i sin tilnærming og bidra til å begrense utvikling hos personen.

Les mer

Styrkekort

Styrkekort, eller «power cards» (Gagnon, 2001) er ulike varianter av visuelt basert materiale med utgangspunkt i noe en person med autisme kan mye om og / eller er veldig interessert i. Styrkekort er virkemiddel i en tilnærming omtalt på engelsk som «The Power Card Strategy» (Daubert mfl., 2015; Gagnon, 2001). Tilnærmingen brukes for å lære personen noe eller å motivere til meningsfulle aktiviteter og samvær. Styrkekort kan til en viss grad sammenlignes med selvhjelpskort som brukes for eksempel i angstbehandling (Albjerk og Wigaard, 2011), men med tydeligere vekt på personens egne interesser og styrker.

Les mer

Fra særinteresse til styrkeområde

Spesialinteresser blir gjerne forbundet med autisme og er som regel en kilde til gode opplevelser for den som har interessen. Spesialinteresser kan ha avgjørende betydning for læring og sosial samhandling. Forskning støtter at mennesker med kognitiv funksjonshemning kan ha stor nytte av sine spesielle interesser, og at disse er ressurser ikke bare for personen selv, men også for omgivelsene.

Les mer

Håndball og fotball for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Håndball og fotball er lagidretter som de aller fleste
har et forhold til, og som omtales hyppig i norske
medier. Det å være medlem i en lokal håndball- eller
fotballklubb, er å være del av en idrettsfamilie.
Idrettsmiljøet er en enestående arena for inkludering. Det gir tilhørighet til en gruppe og en inkludering i samfunnet, som er identitetsskapende og helsefremmende. Barn og unge med funksjonsnedsettelse er av ulike grunner ofte utestengt fra disse arenaene, enten som følge av sin funksjonsnedsettelse eller grunnet manglende tilpasset idrettstilbud.

Les mer

Inkluderende praksis

Det finnes mye segregering i norske skoler, hvor barn med utviklingshemning isoleres og ekskluderes fra fellesskapet. Det trenger ikke være slik. Det bør ikke være slik. Det finnes en rekke gode eksempler på vellykket inkluderende praksis i ordinærskolen, og disse bør være til inspirasjon for økt inkludering i skolen. Til berikelse for alle, både de som har og de som ikke har utviklingshemning.

Les mer

Et arbeidsliv for alle

Statssekretær Torkil Åmland understreket på SOR- konferansen «Helt med» at Norge undertegnet FN-konvensjonen i 2013 hvor det slås fast at mennesker med nedsatt arbeidsevne har samme rettigheter til å delta i arbeid som andre. Der står det at staten skal treffe hensiktsmessige tiltak, for å virkeliggjøre retten til arbeid.

Les mer

Annerledeshet som ressurs

Er det problematisk eller positivt å være annerledes? På SOR-konferansen «Helt med» reflekterte professor Per Koren Solvang over hvordan annerledeshet kunne være et gode og ressurs, både for den enkelte og for samfunnet.

Les mer

Brukerråd for utviklingshemmede

En kvalitativ studie om hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse og brukermedvirkning i brukerråd. Bærum kommune er en av få kommuner i Norge som har brukerråd for utviklingshemmede, denne studien har sett på tilretteleggerrollen i brukerråd og hvordan man legger til rette for å ivareta selvbestemmelse og brukermedvirkning i brukerråd. Fungerer det så godt som man tror?

Les mer

Bedre tilsyn av helse- og omsorgstjenestene med aktiv brukerinvolvering

Intervju med Bente Kristin Smedbråten, seniorrådgiver i Helsetilsynet.

Les mer

Brukerinvolvering – brukermedvirkning for alle!

Brukermedvirkning er en grunnleggende rettighet for de som mottar helse- og omsorgstjenester. Retten til å medvirke forutsetter samspill mellom tjenestemottaker på den ene siden og helse- og omsorgspersonell på den andre siden. Brukermedvirkning er et stadig viktigere element når det føres tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemning. Tjenestemottaker, pårørende eller verge skal gis anledning til å legge frem sine synspunkter og erfaringer. I Norge har personer med samisk bakgrunn bosatt i de samiske forvaltningsområdene rett til å bli møtt og hørt på samisk. Hvilken betydning har det for brukermedvirkningen at de som fører tilsyn har samisk språk- og kulturkompetanse?
Artikkelen bygger på egne erfaringer fra tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til samiske personer med utviklingshemning, Ingá er ikke en virkelig person, men en illustrasjon basert på erfaringer fra møter med flere tjenestemottakere.

Les mer

Geocaching - Spill, spenning og glede i friluft

Store deler av norske barn og unges liv foregår i dag foran en skjerm. Mange av disse aktivitetene er en viktig og positiv del av hverdagen, men de kan også være opphav til en usunn livsstil. Personer med utviklingshemning har høyere risiko for overvekt og fysisk inaktivitet enn befolkningen for øvrig. Familier, støttepersoner og profesjonelle miljøer etterlyser verktøy som kan motivere personer med utviklingshemning til å komme seg mer ut i fysisk aktivitet. Geocaching kan være et slikt verktøy.

Les mer

Bokomtale: Knapp nok - Et jenteliv med Asperger syndrom

Helene Larsen har egen blogg. En opplysningsblogg om Asperger syndrom, en blogg om å oppleve verden annerledes. Larsen er tvangsinnlagt på Gaustad (Oslo universitetssykehus), med spiseforstyrrelsesproblemer og omfattende selvskading. På et tidspunkt spør Torill Fjæran Granum henne om hun kan tenke seg å skrive en bok om det å ha Asperger syndrom. Det vil hun, og tar fatt på en skriveprosess som har avstedkommet en interessant og tankevekkende bok, med sterke historier.

Les mer

Solgården - i utvikling for utviklingshemmede

I 1972 ble Solgården etablert, et feriested i Spania for mennesker med utviklingshemning i Norge. Målgruppen ble etter hvert utvidet og Solgården ble etter kort tid også kjent som et populært reisemål for pensjonister. Også andre målgrupper har kommet til, blant annet arrangeres det familieferier i skolens sommerferie. Men den dag i dag betrakter mange ved Solgården personer med utviklingshemning som den viktigste målgruppen, selv om den ikke er den største.

Les mer

Arbeid med inkludering i skolen – sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

I denne artikkelen vil vi ved Loddefjord skole sette fokus på hvilke overveielser vi gjør og tilbudet vi gir til elever ved forsterket avdeling, samt noen betraktninger for hele skolen.

Les mer

[Arkiv]