Toma tør, Toma vil, og Toma får det til! Inkludering av mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet

Mennesker i arbeid er samfunnets viktigste ressurs. Høy sysselsetting bidrar til å sikre finansiering av velferdsordningene, og gir muligheter til å videreutvikle velferdssamfunnet (NOU 2016: 17). Få utviklingshemmede har tilknytning til arbeidslivet. I 2013 var kun 25 prosent med kjent utviklingshemming i yrkesaktiv alder i arbeid. Av disse var over 90 prosent av deltakerne i arbeidsrettede tiltak skjermede virksomheter, og kun i underkant av 10 prosent var på tiltak i ordinære virksomheter (NOU 2016: 17, s. 82).

Les mer

Ny SOR-konferanse: Er godt nok godt nok?

Sett av datoene 9. og 10. mai 2019, og meld deg på SORs nye konferanse «Er godt nok godt nok?». Denne gangen handler det om faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Les mer

Kognitiv atferdsterapi for angst, depresjon og sinnevansker hos personer med utviklingshemning

Egnethetsvurdering, effekt og terapeutiske tilpasninger.

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en evidensbasert psykoterapiform som er mye anvendt i behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Selv om psykiske lidelser forekommer hyppig hos personer med psykisk utviklingshemming (PU) har denne gruppen i liten grad fått tilbud om KAT.

Les mer

Vil lære om muligheter

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo har besøkt Jacob på hans arbeidsplass på Scandic Oslo City. Jacob var en av de første i Oslo som fikk jobb gjennom HELT MED-ordningen.

Les mer

Eksponeringstrening

Eksponeringstrening for en person med autisme, paranoid schizofreni og generalisert angstlidelse. En case beskrivelse.

Les mer

Fikk kulturpris for sin innsats

Hva skjer når en visjonær filmentusiast møter en kulturentusiast? Da blir det kortfilm. Thomas Enstad Trana fikk nylig Rauma kommunes kulturpris for engasjementet han har vist ovenfor medborgere med og uten utviklingshemming. Kortfilmene «Olsenbanden raner Rauma» og «Raumagjengen og militærkuppet» har i hovedsak brukt mennesker med utviklingshemming i rollene – med stort hell.

Les mer

Døgnbehandling i en regional seksjon for personer med utviklingshemming / autisme og psykiske vansker i Oslo universitetssykehus

I denne artikkelen beskrives døgnbehandling til ungdom og voksne i en regional psykiatrisk seksjon for pasienter med utviklingshemming ved Oslo universitetssykehus. Pasientene kommer fra hele Helse Sør-Øst. Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA) er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten hvor den lokale spesialisthelsetjenesten kan søke inn pasienter til døgnopphold eller poliklinikk. PUA er lokalisert på Dikemark utenfor Asker.

Les mer

Ta små grep – gjør store endringer

Utfordrende atferd hos barnehagebarn – betydningen av tidlig og universell innsats.
Hvilken betydning har en tidlig intervensjon i forebygging av utfordrende atferd, og kan Læringspyramiden være et godt verktøy i forebygging av utfordrende atferd hos små barn?

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Politikk for menneskerettigheter

SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Les mer

Definisjon og omfang av positiv atferdsstøtte (PAS)

Bakgrunn: Sett i lys av de politiske og faglige retningslinjene som kommer og som vil bli gjeldende i Storbritannia knyttet til tjenester til mennesker som viser utfordrende atferd, legger vi frem en fornyet definisjon av og en beskrivelse av nedslagsfeltet for PAS. Vårt mål med å gjøre dette er å gi et omriss av et rammeverk som er av praktisk og strategisk verdi, og som kan videreformidles til ulike instanser.

Les mer

Sunnhordaland: «Kva skjer med tenestene for utviklingshemma?»

Vi i Stiftelsen SOR vil berømme Thor Hauglid og Sigve Blokhus fra Stord kommune for innlegget de har skrevet i Sunnhordaland avis. Som yrkesutøvere i tjenestene til mennesker med utviklingshemming må vi tørre å stå opp for deres rettigheter og trygghet. Vi må tørre å stå på barrikadene. Tørre å varsle når andre tier. Takk, Thor og Sigve!

Les mer

Fagfolk i Trondheim sier klart og tydelig ifra

"Frykter for liv og helse hvis de får mindre penger neste år", er overskriften i Adresseavisa. Alle avdelingslederne ved Trondheim kommunes bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede har skrevet under et varsel sendt til rådmannen, om at de frykter for liv og helse for beboerne dersom de får mindre penger enn i år.

Det hyggelige med artikkelen er å se at fagfolk som jobber for utviklingshemmede skjønner at de skal ha en stor del av sin lojalitet overfor de man jobber for, og tar konsekvensen av det ved å si ifra så tydelig.

Les mer

Linn Løvlie Slette - ny medarbeider i SOR

Linn Løvlie Slette er rådgiver i Stiftelsen SOR. Hun er brennende engasjert i vernepleierfaget – med sterkt fokus på kompetente og faglig forsvarlige tilbud for alle mennesker – uansett funksjonsnedsettelse eller alder. Slette er snart ferdig med bachelor i vernepleie, og har jobbet som miljøterapeut, lærervikar, miljøarbeider, personlig assistent og barnehageassistent.

Les mer

Barnehage for alle

Hvordan kan vi utvide og lage fellesskap som er romslige nok til å romme alle barn, også barn med nedsatt funksjonsevne? Temaet for denne artikkelen har blitt aktualisert gjennom mange års arbeid med spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Et dypdykk i Positiv atferdsstøtte har gitt nyttig kompetanse og retning for skrivingen. Artikkelens formål er å skape refleksjon over spesialpedagogikkens form, uttrykk og muligheter i en barnehage for alle.

Les mer

AART som metode for trening av sosial kompetanse hos barn og unge med Asperger syndrom

Sosial kompetanse er avgjørende for hvordan livet vil utarte seg fra barn til voksen, og det stilles i dag krav til slik kompetanse på flere arenaer som på skole, fritidsaktiviteter og i arbeidslivet. Barn og unge med Asperger syndrom har utfordringer knyttet til det sosiale som igjen kan gi utslag i svake skolefaglige presentasjoner, problematferd og senere arbeidsledighet. Trening av sosial kompetanse blir derfor sentralt for denne gruppen. Det finnes ulike intervensjoner og programmer for slik trening. Denne artikkelen undersøker hvorvidt Adapted Aggression Replacement Training er en egnet metode for å øke sosial kompetanse blant barn og unge med Asperger syndrom.

Les mer

Stine Marlen Henriksen - nytt styremedlem i Stiftelsen SOR

Stine Marlen Henriksen er valgt inn i styret for Stiftelsen SOR. SOR er svært fornøyd med å ha fått henne med på laget. Hun er stipendiat ved Nord Universitetet, og er særlig engasjert i fagområdene utviklingshemming, makt og sosial struktur, sosiale relasjoner og omsorgsbolig.

Les mer

Trening i fysiske intervensjoner for å forebygge og håndtere aggressiv og voldelig atferd hos personer med utviklingshemming: En evidensbasert praksis?

Det finnes lite forskning som støtter at trening i fysisk intervensjon gir noen signifikant nytte eller effekt. Det finnes kanskje gode grunner til å være skeptisk til overdreven vekt på trening i fysiske teknikker for forebygging og håndtering av aggressiv og voldelig atferd.

Les mer

Prader-Willi syndrom og bruk av tvang og makt

Er det mulig å etablere et forsvarlighelse- og omsorgstjenestetilbud til mennesker med Prader-Willi syndrom uten å innlemme tiltak omfattet av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9?

Les mer

«Det gjelder livet»

Mennesker med utviklingshemming har rett på helse- og omsorgstjenester og kommunen har ansvar for å tildele og yte forsvarlige tjenester. Fylkesmennene fører tilsyn med om kommunene yter forsvarlige tjeneste til mennesker med utviklingshemming. Statens helsetilsyn har overordnet tilsynsansvar og skal legge til rette for at fylkesmennene fører tilsyn med om kommunene yter forsvarlige helse- og omsorgstjenester i samsvar med befolkningens behov. Helsetilsynet gjennomførte landsomfattende tilsyn med tjenestene til utviklingshemmede i 2016 og oppsummerte situasjonen med en beskrivelse av at tjenesteutøvelsen var preget av svak styring og høyt risikonivå, samt svikt i tjenesteutøvelsen.

Les mer

[Arkiv]