RETT OG URETT

Konferanse i Oslo 24. og 25. oktober 2019:
Rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming

Les mer

Vinner av SOR-prisen 2019: Ivar Mæhle

På SOR-konferansen "Er godt nok godt nok?" i Bergen 9. mai ble SOR-prisen 2019 delt ut.

Les mer

Olaug Bollestad, TV BRA, Arves mat og matglade kursdeltakere

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) besøker matkurs for utviklingshemmede hos Arve Serigstad (Arves mat). Kurset er starten på TV BRA sitt nye program Mat på1-2-3.

Les mer

Politikken for mennesker med utviklingshemming – hva må endres?

Jens Petter Gitlesen åpner debatten med å stille spørsmål om når vil noe skje, og hvordan? Lundteigen har svaret klart: «Jeg tror man skal slutte å be om offentlige utredninger. Man skal be om bevilgninger i statsbudsjettet, og man skal be om lovproposisjoner som endrer forholdene. Det er altfor mange NOU-er, altfor mange stortingsmeldinger, altfor mye øredøvende enighet, og dere ser hvordan det går.»

Les mer

Fra aktivitetsstyrt til resultatstyrt, et paradigmeskifte

Skjalg Havåg er administrerende direktør i Oslo kollega, og er invitert til å prate om arbeidsinkludering på SOR-konferansen Fra løfter til handling. Oslo kollega jobber med å få folk integrert i ordinært arbeidsliv. De har en kombinasjon av interne arbeidstreningsarenaer og samhandling med næringslivet.

Les mer

Hvordan kan positiv atferdsstøtte hjelpe familier som har barn med atferd som utfordrer?

Atferd som utfordrer kan føre til store belastninger, ikke bare for personen det gjelder, men også for familien. I hvilken grad er det mulig å skreddersy PAS slik at det ivaretar den enkelte families ønsker og behov uten å medføre ekstra belastninger? Familier med behov for PAS-plan har i utgangspunktet en hverdag som krever mye planlegging og organisering , og målet er at alle individene i familien skal fungere best mulig i alle aspekter av livet.

Les mer

Eksponeringstrening

Eksponeringstrening for en person med autisme, paranoid schizofreni og generalisert angstlidelse. En case beskrivelse.

Les mer

Døgnbehandling i en regional seksjon for personer med utviklingshemming / autisme og psykiske vansker i Oslo universitetssykehus

I denne artikkelen beskrives døgnbehandling til ungdom og voksne i en regional psykiatrisk seksjon for pasienter med utviklingshemming ved Oslo universitetssykehus. Pasientene kommer fra hele Helse Sør-Øst. Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA) er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten hvor den lokale spesialisthelsetjenesten kan søke inn pasienter til døgnopphold eller poliklinikk. PUA er lokalisert på Dikemark utenfor Asker.

Les mer

Ta små grep – gjør store endringer

Utfordrende atferd hos barnehagebarn – betydningen av tidlig og universell innsats.
Hvilken betydning har en tidlig intervensjon i forebygging av utfordrende atferd, og kan Læringspyramiden være et godt verktøy i forebygging av utfordrende atferd hos små barn?

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Politikk for menneskerettigheter

SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Les mer

Definisjon og omfang av positiv atferdsstøtte (PAS)

Bakgrunn: Sett i lys av de politiske og faglige retningslinjene som kommer og som vil bli gjeldende i Storbritannia knyttet til tjenester til mennesker som viser utfordrende atferd, legger vi frem en fornyet definisjon av og en beskrivelse av nedslagsfeltet for PAS. Vårt mål med å gjøre dette er å gi et omriss av et rammeverk som er av praktisk og strategisk verdi, og som kan videreformidles til ulike instanser.

Les mer

Sunnhordaland: «Kva skjer med tenestene for utviklingshemma?»

Vi i Stiftelsen SOR vil berømme Thor Hauglid og Sigve Blokhus fra Stord kommune for innlegget de har skrevet i Sunnhordaland avis. Som yrkesutøvere i tjenestene til mennesker med utviklingshemming må vi tørre å stå opp for deres rettigheter og trygghet. Vi må tørre å stå på barrikadene. Tørre å varsle når andre tier. Takk, Thor og Sigve!

Les mer

Fagfolk i Trondheim sier klart og tydelig ifra

"Frykter for liv og helse hvis de får mindre penger neste år", er overskriften i Adresseavisa. Alle avdelingslederne ved Trondheim kommunes bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede har skrevet under et varsel sendt til rådmannen, om at de frykter for liv og helse for beboerne dersom de får mindre penger enn i år.

Det hyggelige med artikkelen er å se at fagfolk som jobber for utviklingshemmede skjønner at de skal ha en stor del av sin lojalitet overfor de man jobber for, og tar konsekvensen av det ved å si ifra så tydelig.

Les mer

Linn Løvlie Slette - ny medarbeider i SOR

Linn Løvlie Slette er rådgiver i Stiftelsen SOR. Hun er brennende engasjert i vernepleierfaget – med sterkt fokus på kompetente og faglig forsvarlige tilbud for alle mennesker – uansett funksjonsnedsettelse eller alder. Slette er snart ferdig med bachelor i vernepleie, og har jobbet som miljøterapeut, lærervikar, miljøarbeider, personlig assistent og barnehageassistent.

Les mer

Barnehage for alle

Hvordan kan vi utvide og lage fellesskap som er romslige nok til å romme alle barn, også barn med nedsatt funksjonsevne? Temaet for denne artikkelen har blitt aktualisert gjennom mange års arbeid med spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Et dypdykk i Positiv atferdsstøtte har gitt nyttig kompetanse og retning for skrivingen. Artikkelens formål er å skape refleksjon over spesialpedagogikkens form, uttrykk og muligheter i en barnehage for alle.

Les mer

AART som metode for trening av sosial kompetanse hos barn og unge med Asperger syndrom

Sosial kompetanse er avgjørende for hvordan livet vil utarte seg fra barn til voksen, og det stilles i dag krav til slik kompetanse på flere arenaer som på skole, fritidsaktiviteter og i arbeidslivet. Barn og unge med Asperger syndrom har utfordringer knyttet til det sosiale som igjen kan gi utslag i svake skolefaglige presentasjoner, problematferd og senere arbeidsledighet. Trening av sosial kompetanse blir derfor sentralt for denne gruppen. Det finnes ulike intervensjoner og programmer for slik trening. Denne artikkelen undersøker hvorvidt Adapted Aggression Replacement Training er en egnet metode for å øke sosial kompetanse blant barn og unge med Asperger syndrom.

Les mer

Stine Marlen Henriksen - nytt styremedlem i Stiftelsen SOR

Stine Marlen Henriksen er valgt inn i styret for Stiftelsen SOR. SOR er svært fornøyd med å ha fått henne med på laget. Hun er stipendiat ved Nord Universitetet, og er særlig engasjert i fagområdene utviklingshemming, makt og sosial struktur, sosiale relasjoner og omsorgsbolig.

Les mer

Trening i fysiske intervensjoner for å forebygge og håndtere aggressiv og voldelig atferd hos personer med utviklingshemming: En evidensbasert praksis?

Det finnes lite forskning som støtter at trening i fysisk intervensjon gir noen signifikant nytte eller effekt. Det finnes kanskje gode grunner til å være skeptisk til overdreven vekt på trening i fysiske teknikker for forebygging og håndtering av aggressiv og voldelig atferd.

Les mer

Prader-Willi syndrom og bruk av tvang og makt

Er det mulig å etablere et forsvarlighelse- og omsorgstjenestetilbud til mennesker med Prader-Willi syndrom uten å innlemme tiltak omfattet av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9?

Les mer

[Arkiv]