Kjenn dine rettigheter

1.september lanserte NFU og Karde en quiz på NFUs hjemmeside om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning.
Quizen består av 30 spørsmål, hvor det til hvert av disse spørsmålene følger med en informasjonstekst, en tegnet illustrasjon, en filmsnutt eller et bilde. All tekst kan i tillegg leses opp ved å trykke på et lydikon.
Skrevet av
Terje Grimstad, Mari Digernes,
Katrine Printz Moe, Gro Marit Rødevand og
Erlend Øverby – Karde AS (www.karde.no)
 
Bakgrunn for prosjektet
Mennesker med utviklingshemning er spesielt utsatte for mangel på respekt for sine rettigheter. De er sårbare i forhold til å bli utsatt for alt fra overgrep og maktmisbruk til å bli fratatt selvbestemmelse og medbestemmelse. Mennesker med utviklingshemm
 
ing kan bli utsatt for manglende respekt i forbindelse med at de mottar tjenestetilbud fra kommunen og fra NAV. De kan også bli utsatt for manglende respekt fra sin familie eller av tilfeldige personer som oppfatter at de er spesielt godtroende eller hjelpeløse. Dette er ofte brudd på deres rettigheter i henhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Organiseringen av prosjektet
Karde gjennomførte prosjektet «Kjenn dine rettigheter» i samarbeid med NAKU og NFU som var prosjekteier. Prosjektet varte fra august 2013, til august 2014 og ble støttet av tilskudds-ordningen «Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne» fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). 
 
Fra Karde AS, har Terje Grimstad, Mari Sætre Digernes, Katrine Printz Moe, Gro Marit Rødevand og Erlend Øverby jobbet med prosjektet. Terje Grimstad har vært prosjektleder og koordinert aktivitetene. Kardes rolle i prosjektet har vært å produsere lettlest tekst, tegnede illustrasjoner, stå for filmproduksjonen og innlesning av tekst, samt teknisk utvikling av
quizen. De har i tillegg stått for all uttestingen. 
 
Fra NFU Norge har organisasjonssjef Tone Hammerlund og juristene Hedvig Ekberg og Kristine Vierli deltatt i prosjektet. De har deltatt på workshopene bl.a. med innspill til hvilke rettigheter, stønadsordninger og tilrettelegginger vi burde prioritere i prosjektet. Juristene får mange henvendelser som viser at rettigheter ikke blir overholdt. De har også vært med på å kvalitetssikre innholdet i både lettlest tekst og quiz, filmer og tegneserier og har stilt bilder fra sin fotografi-database til disposisjon. 
 
Fra NAKU har seniorrådgiver Kari Wuttudal deltatt på workshopene og kommet med innspill underveis.
 
Målgruppen for prosjektet
Målgruppen i prosjektet er både personer med utviklingshemning som allerede bruker internett, deres familie og hjelpeapparatet. 
 
Mål for prosjektet 
Målet med prosjektet er å øke bevisstheten rundt rettigheter for personer med utviklingshemning, både når det gjelder dem selv, familien, hjelpeapparatet og samfunnet generelt. Det gjelder både i forhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og støtteordninger og tilrettelegging for personer med utviklingshemning i det norske samfunnet. 
 
Forventet effekt fra prosjektet
Den forventede effekten fra dette prosjektet er at personer med utviklingshemning, selv blir kjent med hvilke rettigheter de har, og at rettighetene i større grad enn i dag blir overholdt. Ved å bli mer bevisste sine rettigheter, vil de i større grad kunne si fra/reagere hvis de mener at en eller flere av disse rettighetene blir krenket. Det er også viktig at familiemedlemmer og hjelpeapparatet blir mer bevisste på rettigheter til personer med utviklingshemning, slik at flere av dem får innfridd sine rettigheter. 
 
Framgangsmåte
Vi har benyttet oss av flere arbeidsmetoder for å sikre at vi belyste problemstillingen på en grundig måte, og for å sikre at quizen og den lettleste teksten som ble utviklet, vil kunne brukes av personer med utviklingshemning.

Workshops/Arbeidsmøter: NFU, NAKU og Karde AS har gjennomført 5 workshoper. På disse workshopene drøftet vi hvilke rettigheter det var viktigst å sette fokus på, og hvordan disse rettighetene kunne illustreres med film, bilder og korte tegneserier. Dessuten har alle vært involvert i justeringer av lettlest tekst om FN-rettigheter og støtteordninger/tilretteleggingsmuligheter. Og Ikke minst, har gruppen diskutert hvilke spørsmål og svaralternativer som skulle være med i quizen. 
 
Utvikling av quiz: Vi har utviklet en quiz med tilhørende lettlest tekst, filmer og illustrasjoner. Da vi utviklet den lettleste teksten, brukte vi prinsippene i «Information for all»- dokumentet utviklet av Inclusion Europe. Vi har i tillegg til å lage lettlest tekst i selve quizen, laget mer utfyllende lettlest informasjonstekst som NFU har lagt ut på sine nettsider om rettigheter. 
 
Uttesting med observasjon og semistrukturerte intervjuer: Vi samarbeidet med til sammen 13 unge voksne, med utviklingshemning. Dette for å teste ut forståelsen av lettlest tekst og for å teste hvordan den første versjonen av quizen fungerte teknisk for målgruppen. 
 
I første uttesting, testet 3 personer (2 unge voksne med Down syndrom og 1 godt voksen mann med utviklingshemning) forståelse av innhold i spørsmålene og den lettleste teksten. De leste først quiz-spørsmålet, ett spørsmål per ark, før de fikk lese informasjonsteksten, også på eget ark. Dette ble gjort for å etterligne en reell quizsituasjon så godt det var mulig.
 
Vi fant ut at det var flere ord som fortsatt var for vanskelig for målgruppen å forstå. Det var spesielt sammensatte ord og lange setninger som var utfordrende. 
 
I andre uttesting var det 10 personer som testet ut quizen på web. Alle hadde mild til moderat utviklingshemning. 
 
Ved hjelp av observasjon så vi bl.a. på om målgruppen forstod hvordan de skulle navigere på nettsidene (trykke på lenker til informasjonstekst, rulle skjermbildet ned og opp osv.). Dessuten testet vi ut bruken av video og tegneserie som supplerende hjelpemidler. Vi undersøkte også om det var greit at det kom en del nye spørsmål neste gang de tok quizen. Så foretok vi semistrukturerte intervjuer for å høre hvordan de hadde opplevd quizen.

Oppsummering og konklusjon etter uttestingen
Etter å ha testet ut quizen på målgruppen, konkluderte vi med at det var behov for en instruksjonsfilm for hvordan de skal navigere i quizen. Det var også behov for noen småendringer i både tekster, filmer og illustrasjoner før quizen ble lansert 1. september. I tillegg fant vi ut at det burde legges til en opplesningsfunksjon for quizen, for å kunne gjøre den tilgjengelig også for de som ikke leser så godt. Det var greit for målgruppen med rullerende spørsmål, og alle syntes det var morsomt å ta quizen.
 
Sluttprodukter fra prosjektet Quizen «Kjenn dine rettigheter»
Quizen består av 30 spørsmål innenfor 7 ulike temaer: bolig, skole, jobb, fritid, verge, helse og diskriminering, samt et spørsmål om hvem som kan stemme ved valg. Til hvert av disse spørsmålene følger det med en informasjonstekst, en tegnet illustrasjon, en filmsnutt eller et bilde. Dette dukker opp når man trykker på en knapp for å få hjelp. All tekst kan leses opp ved å trykke på et lydikon. 
 
Hver gang man tar quizen, får man 8 spørsmål. Det er tilfeldig rullerende spørsmål slik at neste gang man tar quizen, er det en ny sammensetning av spørsmål. På den måten vil man kunne ta quizen flere ganger og få forskjellige spørsmål. Før man starter quizen, kommer man til en introduksjonsside. Der forklares det hva quizen dreier seg om, og man kan se navigasjonsfilmen. Dessuten oppmuntres personer med utviklingshemning til å ta quizen sammen med en hjelper. 
 
Lettlest informasjon
Det ble i tillegg produsert mer utfyllende lettlest informasjonstekst som er lagt ut på NFUs nettsider om rettigheter. I tillegg er intensjonen at NFU skal legge ut alle videoene fra quizen i forbindelse med denne teksten. 
 
Vi i Karde og NFU håper at mange ønsker å ta quizen, ikke bare personer med utviklingshemning, men også mange som arbeider for og med målgruppen.
 
 
 
Artikkelen ble først publisert i SOR Rapport nr 5/2014.
 
De ferskeste artiklene får du ved å abonnere på SOR Rapport.