E-læringskurs om autisme

Nytt e-læringskurs om autismespekterforstyrrelser hos personer med utviklingshemming. Kurset er gratis. Logger du inn før du begynner, kan du laste ned kursbevis når du har bestått. Varigheten er estimert til 8 timer. Kurset er testet ut i Karmøy kommune, og har fått strålende tilbakemeldinger.

Kurset er spesielt beregnet for tjenesteytere som jobber for personer med autismespekterforstyrrelse / utviklingshemming. Gjennom kurset vil du få forståelse av hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering, og lære hvordan vi gjennom tilrettelegging av miljøbetingelser kan bidra til størst mulig mestring.

Her kan du lese mer om kurset, og starte kurset
 

Kurset er bygget opp slik at det passer både for personer uten helse- og sosialfaglig utdanning og dem som høgskole-/universitetsutdanning. For eksempel vernepleiere, sosionomer, sykepleiere, psykologer m.fl. 

I Karmøy kommune ble kurset gjennomført av tjenesteytere som jobbet for personer med utviklingshemming. 49 % av dem hadde 3 eller flere års helse og sosialfaglig utdanning etter videregående skole. De ble bedt om å rangere kvaliteter ved kurset på en skala fra 1-10.

På spørsmålet "Hvor nyttig synes du innholdet i kurset er" ga nesten halvparten høyeste skåre (karakter 10). 92 % ga kurset karakter 8-10.

Vi håper at flest mulig kommuner vil pålegge eller stimulere ansatte til å gjennomføre kurset.