Vil lære om muligheter

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo har besøkt Jacob på hans arbeidsplass på Scandic Oslo City. Jacob var en av de første i Oslo som fikk jobb gjennom HELT MED-ordningen.

Tekst: Linn Løvlie Slette
Bilder: Jarle Eknes

- Vi er interessert i å lære om muligheter, sier Anne Marit Sæbønes som er leder av rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Gjennom dialog ble representanter fra overnevnte råd informert om HELT MED sin måte å rekruttere mennesker med utviklingshemming, og hvordan modellen ivaretar den enkelte arbeidstaker på en verdig måte. Viktigheten av å ha valgmuligheter utover dagtilbud og skjermet arbeid var et gjennomgående tema under dialogen mellom de oppmøtte partene. - Vi ønsker å gjøre dette så normalt som mulig. De fleste er inne til første- og andregangsintervju, og noen headhunter vi til de ledige jobbene. Slik gjøres det jo også i det ordinære arbeidslivet, forteller Jarle Eknes engasjert. 

Fra venstre: i rødt Anne Marit Sæbønes (Leder i rådet), Gerd Liv Valla, Kar Haakon Sævold (nestleder i rådet), Elisabeth Askjer Nordahl (Jobbspesialist HELT MED), Jacob von Hanno (Kjøkkenmedarbeider, Scandic Oslo City), Ragne Kristine Lærum (General Manager, Scandic Oslo City), Bente Ingrid Arnesen (Rådssekretær i rådet) og Linn Løvlie Slette (Rådgiver, Stiftelsen SOR). 

Arbeidsdagen til Jacob er variert. Kollegaen Kjell, som også er Jacob sin fadder, er med på å planlegge dagen sammen med Jacob. Viktigheten av fadderens tilgjengelighet trekkes frem, slik at arbeidstakerene følges opp best mulig. Dette er også en del av arbeidsoppgavene til jobbspesialisten. 

Når Ragne spør hva som er det beste med jobben svarer Jacob momentant: "Å komme på jobb!". Ragne forsikrer de oppmøtte om at dette ikke er øvd på på forhånd. Svaret til Jacob understøtter viktigheten av å ha valgfrihet til å velge hva man skal stå opp til. For som FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 27 slår fast, har mennesker med nedsatt funksjonsevne rett til arbeid på lik linje med andre. Disse arbeidsplassene skal ikke være begrenset til et minimum - det må finnes valgmuligheter. Og vi er veldig takknemlige for at rådet for personer med nedsatt funksjonsevne undersøker mulighetene som finnes. 

Jacob kunne forsikre Gerd Liv Valla om at det var flere av hans venner som kunne tenke seg en tilsvarende jobb som han har. Det lover godt for videre rekruttering - og for et positivt og nødvendig bidrag tilbake til samfunnet. Vi vil avslutningsvis takke rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo for interessen, engasjementet og motivasjonen som ble utvist for arbeidet med å få mennesker med utviklingshemming ut i ordinært arbeid.