Helsetilsynet: Tilfeldige og vilkårlige tjenester

Kommunenes oppfølging av personer med utviklingshemming kan i verste fall være livstruende. Det er direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn som kommer med denne sterke advarselen i VG 26. januar.
Tilsynsdirektøren sier at svakhetene er mange og store og karakteriserer tjenesteytingen som tilfeldig og vilkårlig.

Andresen viser blant annet til det omfattende tilsynet som ble gjennomført i 57 kommuner i 2016 samt nytt tilsyn høsten 2018.

 

Svikt og svak styring

I 2016-tilsynet ble det funnet svikt i helsetilbudet i 45 kommuner. I flere av kommunene påpekte Helsetilsynet at det var svak styring og høyt risikonivå, det var svikt i legemiddelhåndtering og det var svak ledelsesoppfølging.

Høsten 2018 ble det funnet lovbrudd i fem av syv kommuner.

Områdedirektør Helge Eide i KS sier til VG at det har vært en utfordring å dimensjonere opp tjenester og tilpasse det innenfor strammere rammer.

 

Krever målrettet innsats

‑ Det er viktig å ha stadig fokus og oppmerksomhet på dette feltet. Nå må kommunepolitikere og kommuneadministrasjon over hele landet merke seg Helsetilsynets beskrivelse og snarest finne ut av hvordan situasjonen er i egen kommune. Deretter må det settes inn målrettede og treffsikre tiltak for å bedre situasjonen, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR.

Sævold minner om at det er godt dokumentert at personer med utviklingshemning har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Daglig oppleves tvang og brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

SOR-styrelederen viser til at NOU 2016:17 På lik linje utvetydig slår fast at personer med utviklingshemning diskrimineres på en rekke samfunnsområder, gjennom direkte forskjellsbehandling og manglende tilpasning og tilrettelegging.

‑ Jeg forventer at partienes listekandidater til høstens lokalvalg skaffer seg oppdatert kunnskap på feltet og at det også speiles i programmene lokalpartiene går til valg på. FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne må legges til grunn i dette arbeidet, sier Sævold.

‑ Det haster. Det er svært godt utredet hva som må til for å skape et mer likestilt samfunn på alle samfunnsområder, rettigheter, selvbestemmelse, oppvekst, utdanning, arbeid, eget hjem, helse, koordinering, fritid og målrettet styring, påpeker Sævold, som forutsetter at både personene det gjelder samt organisasjonene og fagfolkene på feltet blir involvert på en god måte ute i den enkelte kommune.

 

Krav til politikerne

Stiftelsen SOR har, sammen med FO (Fellesorganisasjonen) og NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) utarbeidet seks krav til politiske beslutningstakere. Her kan du lese om kravene.

 

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn (Foto: Berit Roald, pressebilde fra Helsetilsynet)

Les hele artikkelen VG her