Tvungen omsorg og sikring

I Stjørdal 23. og 24. november arrangeres en nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med utviklingshemning som er dømt til særreaksjonen tvungen omsorg, sikring etter den tidligere straffeloven §39 og prøveløslatte fra forvaring med omfattende behov.

Konferansen arrangeres av Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri, Kriminalomsorgen region nord, Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Her finner du invitasjon med program og påmelding 


Bakgrunn for konfera
nsen

Det er allment akseptert at personer med utviklingshemming er mer utsatt for diskriminerende praksis enn den øvrige befolkningen på en rekke områder både når det gjelder skole-, helse-, sosiale- og juridiske systemer. Internasjonal forskning viser at utviklingshemmede er mer utsatt for kriminalitet enn andre. For å ivareta den utviklingshemmedes rettigheter og interesser er det avgjørende at ulike aktører fra forskjellige systemer samarbeider for å iverksette velegnede tiltak.

Tross de tiltak som iverksettes er det noen som begår alvorlige handlinger og noen som dømmes til en særreaksjon for at samfunnet skal beskyttes og den som er dømt få adekvat behandling. Innenfor samfunnets særreaksjoner er det viktig at de involverte samarbeidspartnere har en god dialog. Med ulik innfallsvinkel enten fra behandlings-, omsorgs-, undervisnings- eller straffesiden er kriminalitetsforebygging et sentralt tema for alle som kommer i kontakt med våre målpersoner før, under og etter gjennomføringen av særreaksjonene. Et godt faglig og etisk samarbeid om dette tema er utfordrende, men til gjengjeld svært viktig.

Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Kriminalomsorgen region nord, Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ønsker å bidra til en økning av kompetanse, fagutvikling og etisk bevissthet blant de aktørene som våre instanser samhandler med. Foruten ansatte i tiltakene ønsker vi at våre samarbeidspartnere innenfor skole-, helse- og undervisningstjenesten samt politi, statsadvokatene, forsvarsadvokatene, overformynderiene, habiliteringstjenesten for voksne, brukerorganisasjonene, kommunale instanser og involverte departementer skal delta sammen med oss på konferansen.