Aggresjon/utagering

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner -når personer med utviklingshemning utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem.

Dette er tittel på prosjekt SOR i samarbeid med Bergen kommune har utført med støtte fra Bufdir.

Les mer

Fokusgruppeintervju

Fokusgruppeintervju er en forskningsmetode som har stor utbredelse innen blant annet helsefag. Hensikten er å samle kvalitative data fra en eller flere mindre grupper, hvor man gjennom gruppediskusjoner belyser avgrensede tema. I prosjekt SOR har gjennomført med støtte fra Bufdir har vi benyttet metoden i seks bofellesskap i Bergen kommune. Tema har vært vold personer med utviklingshemning begår eller utsettes for, knyttet til personer de bor med eller som jobber i deres hjem. I denne artikkelen beskrives metoden, i en oppfølgingsartikkel beskrives og drøftes resultatene.

Les mer

Vold i nære relasjoner

Når personer med utviklingshemning utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem.

Les mer

Risikovurdering og risikohåndtering

Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet med ansvar for personer med utviklingshemning som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §39a. Enheten er lokalisert ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, og har ansvar for sikkerhet og rehabilitering overfor denne målgruppen. Det dreier seg om relativt få personer med utviklingshemning, men til gjengjeld har de opparbeidet seg svært høy kompetanse om risikovurdering, miljøbehandling og øvrige tiltak som også kan komme andre utviklingshemmede med utfordrende atferd til gode.

Les mer

Utviklingsfremming

Heimdal bo- og aktivitetstilbud (BoA) er en kompetanseenhet i Trondheim som har spesialisert seg på utfordrende atferd. De liker å utfordre egne og andres tanker rundt hva som er god miljøterapi ved utfordrende atferd, og har oppnådd resultater som bør vekke nysgjerrighet også i andre fagmiljø.

Les mer

Mishandling, overgrep og omsorgssvikt mot utviklingshemmede

Ny bok presenterer forskning og kunnskapsbaserte strategier knyttet til vold, overgrep, mobbing og omsorgssvikt mot personer med utviklingshemming. Boken omfatter både barn og voksne.

Les mer

Utfordrende atferd i et habiliteringsperspektiv

Habiliteringstjenestene får henvendelser om saker som er mer krevende enn man kan forvente at kommunene kan ha kompetanse og kapasitet til å klare å mestre på egen hånd. Saker som involverer vold av eller mot personer med utviklingshemning vil typisk være saker habiliteringstjenestene blir bedt om å bistå i. Vi har tatt turen til Stavanger for å høre hva seksjonsleder Bjørn Roar Vagle tenker om utagering og vold knyttet til personer med utviklingshemning.

Les mer